Kompensasjonsordningen – regnskap, skatt og merverdiavgift

kompensasjonsordningen.png

Kompensasjonsordningen for næringslivet medfører at bedrifter kompenseres for tapt omsetning. Formålet er å unngå unødvendige konkurser og å bevare norske arbeidsplasser gjennom koronakrisen. Kompensasjon for tapt omsetning skattlegges og regnskapsføres som annen driftsinntekt i den perioden tilskuddet gjelder for. Kompensasjonen har ingen avgiftsmessig konsekvens.

Regnskapsmessig behandling

Regnskapsstandarden NRS 4 Offentlig tilskudd regulerer regnskapsføringen av mottatte tilskudd og er dermed bestemmende for hvordan kompensasjonsordningen skal behandles regnskapsmessig og hvilke noteopplysninger som skal gis i årsregnskapet. Standarden gjelder for alle foretak, også små foretak.

Mottatt kompensasjon vil være et driftstilskudd som skal regnskapsføres som inntekt. Vi anbefaler at det presenteres som annen driftsinntekt slik at det skilles fra ordinær omsetning.  At tilskuddet beregnes med utgangspunkt i kostnader har ikke betydning for klassifiseringen i resultatregnskapet. Kompensasjonen gis til bedrifter med tapt omsetning og det er dermed, etter vår oppfatning, riktig å inntektsføre beløpet, ikke føre det som en kostnadsreduksjon.

Tilskuddet skal regnskapsføres samtidig med den inntekten det skal øke, men kan først regnskapsføres på det tidspunktet det er sannsynlig at betingelsene for å motta tilskuddet er eller vil bli oppfylt.

Søknadsfristen for bedrifter med vesentlig omsetningsfall for periodene september/oktober og november/desember 2020 er 15. juni 2021. At utbetaling av kompensasjonen først skjer i 2021 betyr ikke at regnskapsføringen av mottatt tilskudd må utsettes til 2021. Tilskudd som knytter seg til omsetningsfall i 2020 skal derfor normalt regnskapsføres i 2020-regnskapet. I praksis betyr det at søknaden må fylles ut før årsregnskapet avlegges for å kunne beregne mottatt tilskudd på en pålitelig måte.

Noteopplysninger

I noter til regnskapet skal det gis følgende tilleggsopplysninger om tilskudd:

– Hvilke typer tilskudd foretaket har og varighet
– Regnskapsmessig behandling av tilskudd
– Tilskuddsbeløpets størrelse

Skattemessig behandling

Kompensasjonsordningen som følge av koronapandemien, er en søknadsbasert tilskuddsordning for foretak som har opplevd stort omsetningsfall (minst 30 prosent) i tilskuddsperioden. Et slikt tilskudd som ytes som støtte til løpende drift av en virksomhet, er å anse som skattepliktig virksomhetsinntekt.

Kompensasjon for tapt omsetning tidfestes etter de alminnelige skattereglene, dvs. når det oppstår et ubetinget krav på tilskuddet. Dette innebærer at kompensasjon mottatt for tilskuddsperiodene i 2020 også skal skattemessig tidfestes i 2020. Eksempelvis vil de to første tilskuddsperiodene september/oktober og november/desember i 2020, tas til inntekt i skatteåret 2020 uavhengig av at søknads- og vedtakstidspunktene falt i 2021.

Det kan imidlertid stilles spørsmål ved om dette er riktig når skattemyndighetene i ettertid av mottatt tilskudd, har bestridt foretakets rett til å motta slik kompensasjonsstøtte. Om foretaket risikerer å måtte tilbakebetale mottatt tilskudd, kan det virke urimelig at man først må inntektsføre hele kompensasjonsbeløpet. Har foretaket mottatt det omtvistede tilskuddet, tolkes nok tidfestingsreglene slik at beløpet skal tas til inntekt i den aktuelle kompensasjonsperioden man har søkt for. Ved en eventuell tilbakebetaling av det mottatte tilskuddet, skal beløpet kostnadsføres når tilbakebetalingen skjer. Dette innebærer at man risikerer å måtte inntektsføre tilskuddet for skatteåret 2020, og først foreta reverseringen i 2021.

I den grad avklaring skjer før skattemeldingen for 2020 leveres, kan det nok likevel tenkes at skatteetaten aksepterer at foretaket ikke inntektsfører det tilbakebetalte tilskuddet likevel, men man bør da gi opplysninger om dette i et vedlegg til skattemeldingen.

Avgiftsmessig behandling

Mottatt tilskudd i forbindelse med kompensasjonsordningen anses ikke som omsetning etter avgiftsregelverket, da det offentlige ikke mottar noen konkret gjenytelse fra den avgiftspliktige selger eller tjenesteyter. Dette innebærer at det heller ikke skal beregnes og betales merverdiavgift ved mottak av slike tilskudd. Det av tilskudd som mottas gjennom kompensasjonsordningen skal heller ikke rapporteres i skattemeldingen for merverdiavgift.

Kontakt

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig | siviløkonom

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss