Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

shutterstock-218377930.jpg

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020.

Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulovfestede gjennomskjæringsnormen». Skattemessig forutsettes regelen i hovedsak å videreføre innholdet fra den ulovfestede regelen. På tre punkter legges det likevel opp til en skjerpende endring:
 

  • Skattebesparelse i andre land skal som hovedregel holdes utenfor når forretningsmessige virkninger avveies og vurderes opp mot skattemessige virkninger. Etter den ulovfestede regelen vil skattebesparelse i utlandet kunne likestilles med andre forretningsmessige virkninger.
  • Formålet med transaksjonen skal i større grad vurderes etter hvordan saken objektivt sett fremstår på grunnlag av omstendighetene i saken, og ikke hva skattyter faktisk har tenkt.
  • At en omgåelsesmulighet er nevnt i lovforarbeidene uten å være fulgt opp med særskilte omgåelsesregler, skal ikke uten videre tale i skattyters favør.

Avgiftsmessig er praksis knyttet til gjennomskjæring svært begrenset selv om den ulovfestede regelen har vært antatt å gjelde også her. Tiden vil vise om en lovfesting av omgåelsesbestemmelse gjør gjennomskjæring mer aktuelt innen merverdiavgiften.  

 


Ønsker du å motta nyhetsbrev med nyheter, tips og erfaringer fra vår bransje?

 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | leder RSM Advokatfirma
Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat
Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss