Merverdiavgift – nyheter

bygning_fin.serv_.770x367.png

Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser som gjelder merverdiavgift for bedriftskantiner og digitale nyhetstjenester.

Utsatt frist for fakturering av mva. ved omstridte krav i byggeprosjekt

Finansdepartementet har lagt frem et forslag om å endre tidspunktet for når byggearbeider må faktureres. Dersom forslaget blir vedtatt, vil det være mulig å utsette fakturering og dermed innberetning av mva. for omstridte krav. Endringen er forslått gitt virkning fra 1. januar 2021 og høringsfristen er 3. august 2020.

Utsatt faktureringstidspunkt for omstridte krav i byggeprosjekt

I utgangspunktet skal bygge- og anleggsarbeider faktureres med mva. i samsvar med fremdriften i et byggeprosjekt. Videre skal fakturert merverdiavgift innberettes i mva-meldingen for den terminen fakturaen er utstedt, og innbetales til staten innen leveringsfristen for meldingen. Ved omstridte krav der oppdragsgiver ikke vil betale, sitter leverandøren igjen med en likviditetsulempe når mva-beløpet må innbetales til staten før betaling er mottatt fra oppdragsgiver.

Forslaget fra Finansdepartementet innebærer at leverandøren kan utsette faktureringen av omstridte krav til byggeprosjektet er fullført. I praksis vil forslaget avhjelpe nevnte likviditetsulempe for leverandøren. Når oppdraget er fullført vil imidlertid leverandøren måtte fakturere også for den delen av kravet som er omstridt.

Dersom det oppstår tvist om et krav etter at leverandøren har utstedt faktura, kan med andre ord leverandøren utstede en kreditnota. Når oppdraget er fullført må ny faktura utstedes.

Fullføringstidspunktet for byggeprosjekt og faktureringstidspunkt

Som fullføringstidspunktet foreslås tidspunktet for overtakelse av byggeprosjektet da det normalt vil være tidspunktet for kontraktsrettslig levering i bygge- og anleggsprosjekter. Departementet legger til grunn at prosjektet alltid skal anses fullført når oppdragsgiver tar bygget eller anlegget (kontraktsgjenstanden) i bruk. 

Dersom deler av kontraktsgjenstanden tas i bruk før fullføring av øvrige deler, anses de delene som er tatt i bruk som fullført. Dermed vil fristen for fakturering starte å løpe for de deler som er tatt i bruk. 

I forslaget er det noe uklart når fakturering etter fullføring skal skje. Departementet angir på et punkt i forslaget at fakturering må skje innenfor rammene av bokføringsforskriften § 5-2-2. Denne bestemmelsen angir at fakturering skal skje senest en måned etter levering. På et senere punkt i forslaget ser departementet ut til å legge til grunn at faktura likevel kan utstedes senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen for mva. Sistnevnte alternativ vil samsvare med foreslått faktureringstidspunkt etter bokføringsforskriften § 5-2-4 og for delbetalinger, se neste punkt.

Fakturering ved delbetalinger

I de tilfeller leverandør mottar delbetalinger underveis i prosjektet, må det også utstedes fakturaer med mva. Mottak av delbetalinger vil ikke utløse en generell plikt til å fakturere i samsvar med fremdriften, kun en plikt til å fakturere i samsvar med de mottatte delbetalingene.

Det er foreslått at delbetalinger skal faktureres senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgavetermin for mva da delbetaling ble mottatt.

Bedriftskantiner 

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 26. juni i år uttalt seg om bedriftskantiner og behandling av mva.

Hvordan bedriftskantiner er organisert kan ha stor betydning for mva-behandlingen av pengestrømmen mellom kantinedrifter, arbeidsgiverselskapet og brukerne av kantinen. Det er i hovedsak tale om tre typetilfeller;

1) arbeidsgiver driver kantinen selv med egne ansatte og de ansatte betaler for maten,

2) et kantineselskap mottar betaling fra brukerne og i tillegg støtte fra brukerenes arbeidsgivere og

3) betalingen fra brukerne/arbeidstakerne tilfaller arbeidsgiver(ne) som betaler et beløp (management fee) til kantineselskapet  

I typetilfelle 2), kan støtten fra arbeidsgiver/bedriftskunden anses som et tilskudd som det ikke skal beregnes merverdiavgift av dersom nærmere vilkår er oppfylt.

I forvaltningspraksis har det i en rekke saker blitt uttalt at også betaling av management fee til kantineselskapene, (typetilfelle 3) kan mottas uten at det beregnes merverdiavgift av beløpet. Skattedirektoratet uttaler at nevnte praksis i management fee tilfellene ikke er i tråd med direktoratets oppfatning av rettstilstanden. Etter direktoratets oppfatning må kantineselskapene fakturere management fee til arbeidsgiver(ne) med merverdiavgift.

Skattedirektoratet uttaler videre at faktureringen til arbeidsgiver skal skje med 25% i de tilfellene kantineselskapet kjøper inn mat og drikke til bedriftskantinen. Kantineselskapet kan med andre ord ikke fakturere matvarene alene med den lave mva-satsen som gjelder for næringsmidler. Direktoratet legger vekt på at mat- og drikkevarer tilberedes av kantineselskapets ansatte for fortæring i kantinen, og at maten følgelig inngår som del av en serveringstjeneste.

Mva-fritak for digitale dybdemedier

Skattedirektoratet avga en prinsipputtalelse 29. juni i år om utvidelse av mva-fritaket for aviser, til å omfatte dybdejournalistikk. Omtalen er i hovedsak en gjengivelse av Finansdepartementets forslag som ble vedtatt av Stortinget ifbm behandlingen av RNB, og som trådte i kraft 1. juli. Lovendringen betyr at digital utgivelse av en rekke publikasjoner, som historisk sett har vært klassifisert som tidsskrifter, avgiftsmessig nå vurderes som aviser og får mva-fritak på linje med disse. Det er satt kriterier for fritaket, men disse er etter vår forståelse mindre restriktive enn fritaket som gjelder for trykte utgaver av tidsskrift og PDF-utgaver av disse. Følgelig tør vi mene at utvidelsen er en positiv nyhet for nyhetsbransjen. 

 


 

Kontakt

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat
Heidi Scram Torp
Senior Manager

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss