Mva-fradrag og transaksjonskostnader

real_estate_construction_offset_281452_low_res_2.png

Skatteklagenemnda har i to saker publisert i begynnelsen av desember 2019 konkludert med at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader ved kjøp av selskap. Begge sakene gjelder kjøp av konkurrerende virksomheter.

Nemndas avgjørelse i sak nr.  137/2019 og 138/2019  føyer seg inn i rekken av avgjørelser de senere år, om fradragsretten for mva på transaksjonskostnader. Både salg av aksjer og salg av fast eiendom er omsetning definert utenfor mva-lovens område. Det betyr at et selskap som i utgangspunktet driver mva-pliktig virksomhet, likevel ikke skal beregne mva ved salg av fast eiendom eller ved salg av virksomhet som skjer ved overdragelse av aksjer. Kjøper av eiendommen eller aksjene vil da heller ikke belastes med mva. Spørsmålet er om selger og kjøper likevel skal ha rett til fradrag for mva de betaler på rådgivning, megling og annen bistand knyttet til transaksjonen.

Vilkåret for fradragsrett er at kostnaden er til bruk i den mva-pliktige virksomheten, og ikke benyttes til formål som faller utenfor mva-loven. Når den faste eiendommen har vært til bruk i den mva-pliktige virksomheten er det et spørsmål om selskapet har rett til fradrag for kjøp av tjenester i forbindelse med salget. Tilsvarende spørsmål reises når selskapet kjøper en fast eiendom som skal benyttes i den mva-pliktige aktiviteten. Også ved kjøp og salg av aksjer har fradragsretten vært et spørsmål i de tilfellene det er tale om kjøp eller salg for å utvide eksisterende virksomhet eller avvikle en del av virksomheten.

Kjøp og salg av aksjer

Høyesterett nektet i 2015 Telenor fradrag for mva på bistand de hadde blant annet i forbindelse med salg av et datterselskap i form av aksjeoverdragelse. Dette ble etterfulgt av en Høyesterettsdom i 2017, hvor et morselskap ble nektet mva-fradrag for bistand ved kjøp av et eiendomsselskap som leide ut fast eiendom, og hvor eiendomsselskapet som ble kjøpt opp også var frivillig mva-registrert.

Ved kjøp av selskap har det til tross for sistnevnte dom vært en rådende oppfatning blant mange om at det vil kunne foreligge fradragsrett for mva på transaksjonskostnadene. Det ble også lagt til grunn av Skattedirektoratet, sist i mva-håndbokens 2017-utgave, for tilfeller hvor kjøpet gjaldt konkurrerende virksomhet. Mva-lovens krav om nødvendig tilknytning mellom kostnad og mva-pliktig virksomhet, ble ansett oppfylt når aksjeervervet «ble foretatt for å styrke/utvide egen virksomhet, og ikke kun skjedde som ledd i en ren finansiell investering».

Skattedirektoratet synes å ha forlatt dette standpunktet ved at uttalelsen er tatt ut av håndboken, og nå fått støtte for sitt nye syn fra Skatteklagenemnda ved de to ovennevnte vedtakene. Det er imidlertid ikke til hinder for at spørsmålet bringes inn for domstolene. Det finnes etter vår oppfatning gode argumenter som vil kunne støtte opp under et slikt søksmål.  

Kjøp og salg av fast eiendom

For bistand knyttet til kjøp av næringseiendom direkte synes det fortsatt å være enighet om at det foreligger fradragsrett for kostnader knyttet til anskaffelsen, all den tid eiendommen skal benyttes i mva-pliktig eller frivillig registrert virksomhet.

For eiendomssalg er spørsmålet derimot uavklart. Borgarting lagmannsrett skal behandle spørsmålet i løpet av inneværende år etter at Finansdepartementet saksøkte Skatteklagenemnda for å ha innrømmet fradragsrett i klagesaker avgjort i 2018. Departementet ble gitt medhold i tingretten, og dommen er anket av nemnda.        

Konklusjon

For mva-pliktige virksomheter som ikke ønsker å utfordre skatteetaten betyr ovennevnte at man bør avstå fra å kreve fradrag for kostnader man har enten ved kjøp eller salg av selskap, eller ved kjøp eller salg av fast eiendom. Avstår man fra å kreve fradrag ved salg av eiendom som har vært benyttet i mva-pliktig virksomhet, bør det tas forbehold i mva-oppgaven om at fradrag vil bli krevet dersom Skatteklagenemnda vinner frem i saken mot Finansdepartementet, og det må tas ut søksmål innen tre år fra kravet skulle vært fremsatt for at det ikke foreldes. Ønsker man å utfordre skatteetaten i spørsmålet om mva-fradrag ved kjøp av konkurrerende virksomhet, bør det som et minimum sendes inn en redegjørelse ved fradragsføringen for å unngå tilleggsskatt. Videre må man i så fall også være forberedt på at spørsmålet bringes inn for retten før man har en endelig avklaring.

 
 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss