15. mars 2024 la regjeringen frem forslag til nye lovregler for gjennomføring av EUs direktiv om selskapers bærekraftsrapportering (CSRD). Lovforslagene vil innebære endringer av bestemmelser i blant annet regnskapsloven, revisorloven og verdipapirhandelloven. 

Departementets forslag bygger i hovedsak på Verdipapirlovutvalgets utredning (NOU 2023:15) som aktørene har forholdt seg til frem til nå. Reglene departementet foreslår ligger også, i tråd med Verdipapirlovutvalgets forslag, tett opp til direktivbestemmelsene. Departementets forslag skiller seg hovedsakelig fra Verdipapirlovutvalgets utredning på følgende punkter: 
 

 • Krav om bærekraftsrapportering lovfestes for de selskapsformene som omfattes av direktivet, men med tillegg av store statsforetak. Departementet legger her vekt på at staten forvalter sitt eierskap i statsforetakene på vegne av befolkningen, og at det derfor er særlig viktig med innsikt for allmennheten i hvordan store statsforetak påvirker, og påvirkes av, bærekraftsforhold.
 • Det åpnes ikke for at såkalte alternative tilbydere av attestasjonstjenester («IASP»-er) skal kunne attestere bærekraftsrapporter. Det legges opp til at dette skal kunne reguleres i forskrift, men departementet ønsker først en nærmere utredning for å sikre at eventuelle norske regler om uavhengige tilbydere av attestasjonstjenester er i samsvar med direktivkravene. I første omgang vil det derfor være revisor med bærekraftskompetanse som kan attestere slik informasjon. 


Videre foreslår departementet en tilpasning til regnskapsdirektivets størrelseskategorier, noe som innebærer nye definisjoner av mikro-, små, mellomstore, og store foretak, justert etter inflasjonsjusterte terskelverdier fra desember 2023. Dette justerer antall foretak som omfattes av rapporteringskravene ned fra tidligere estimerte 2 100 foretak til omtrent 1 200 foretak.
 

 

MikroforetakSmå foretak/konsernMellomstore foretak/konsernStore foretak/konsern
På balansedagen ikke overskrider mer enn én terskel:På balansedagen ikke overskrider mer enn én terskel:Regnskapspliktige som ikke er mikroforetak, små foretak eller store foretak.På balansedagen overskrider to av tre terskler: 
 • Balansesum: MNOK 5
 • Salgsinntekter: MNOK 10
 • Ansatte: 10 årsverk
 • Balansesum: MNOK 84
 • Salgsinntekter: MNOK 168
 • Ansatte: 50 årsverk 
 
 • Balansesum: MNOK 290
 • Salgsinntekter: MNOK 580
 • Ansatte: 250 årsverk 


De nye reglene er ventet vedtatt i mai, med effekt fra 1. juli 2024. Det legges opp til en trinnvis innføring, lik den som fremgår av direktivet og er foreslått av Verdipapirlovutvalget, men justert for de reviderte terskelverdiene:

 • Fra regnskapsåret 2024 (rapportering i 2025) skal de nye kravene gjelde for foretak av allmenn interesse (banker, forsikringsforetak og noterte foretak) med over 500 ansatte, som også oppfyller vilkårene for å regnes som store foretak etter regnskapsdirektivet.
 • Fra regnskapsåret 2025 skal reglene gjelde for alle store foretak.
 • Fra regnskapsåret 2026 skal reglene også gjelde for små og mellomstore noterte foretak, men disse får enklere rapporteringskrav og forenklede rapporteringsstandarder.