Rentebegrensningsreglene: Forenklinger i oppgaveplikten

shutterstock-188617043.jpg

Skattedirektoratet forenkler oppgaveplikten for selskap i konsern som leverer

Forenklingene er en følge av Covid-19 situasjonen.

Selskap mv. i konsern kan i visse tilfeller unnlate å levere RF-1315 dersom netto rentekostnader ikke overstiger terskelbeløp

Selskap mv. som inngår i et norsk konsern kan unnlate å levere RF-1315 for inntektsåret 2019 dersom netto rentekostnader ikke overstiger MNOK 25 (terskelbeløp) og om følgende fire vilkår nedenfor er oppfylt:

 1. Øverste, eller et av de øverste, foretak i norsk del av konsern har levert skjema RF-1315 og
  • fylt ut del A: opplysninger om selskapet (og om ev. konserntilknytning), og
  • oversikt i post 24: hvilke selskaper mv. som inngår i norsk del av konsern med tilhørende rentekostnader.
 2. Selskapets netto rentekostnader i post 24 (tabellen) er MNOK 5 eller lavere.
 3. Selskapet opplyser i vedlegg om
  • navn og organisasjonsnummer på foretak som har levert RF-1315 med opplysningene nevnt over på vegne av øvrige norske selskap i konsernet, og
  • bekrefter korrekte og fullstendige opplysninger.
 4. Selskapet har ikke fremførte renter fra tidligere år (jf. skjema del VII).

Unntaksregel på nasjonalt nivå (men ikke selskapsnivå) kan gi forenklet oppgaveplikt for RF-1509

Dersom netto rentekostnad overstiger MNOK 25 (terskelbeløp) i norsk del av konsern, skal alle norske enheter i konsernet levere RF-1315 og fylle ut hele skjemaet. Om selskapet benytter unntaksregelen skal det i tillegg levere skjema RF-1509.

Selskaper som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå, kan forholde seg til følgende forenklinger i oppgaveplikten ved innlevering av skjema RF-1509 for inntektsåret 2019:

 1. Det øverste, eller et av de øverste, foretak i norsk del av konsern må levere komplett utfylt RF-1509, dvs.
  • post 160: opplysninger om enheter som inngår i norsk del av konsern,
  • øvrige poster i skjemaet fylt ut på nasjonalt nivå, og
  • selskapet og revisor signerer skjemaet.
 2. De øvrige selskapene som anvender unntaksregelen på nasjonalt nivå skal også levere skjema RF-1509, men bare med følgende opplysninger:
  • navn og organisasjonsnummer,
  • post 295: opplyse om selskapet anvender unntaksregel på nasjonalt nivå, navn og organisasjonsnummer på selskap som har fylt ut RF-1509 (komplett), og kopi av utfylt skjema (komplett) vedlagt skattemeldingen,
  • kopi av RF-1509 komplett utfylt (jf. nr. 1 over) med som vedlegg, og
  • selskapet og revisor signerer på skjema RF-1509, og godkjenner da innholdet i den vedlagte kopien av skjema.

Skattedirektoratet presiserer at dersom unntaksregelen anvendes på selskapsnivå, skal hele skjemaet fylles ut og signeres av både selskap og revisor.

Se også RSM Informerer om Rentebegrensningsreglene for mer utfyllende informasjon:


covid-19_oppdaterte_nyheter.png

Vi holder deg oppdatert på endringer fra myndighetene. Følg med på våre nyhetsbrev, og også på våre løpende oppdateringer av nyheter på denne siden.

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss