Grunnrenteskatt på havbruk – den såkalte «lakseskatten», har vært gjenstand for heftig debatt de siste 8 månedene. Da Stortingets finanskomite skulle avgi sin innstilling sist uke tilspisset det seg ytterligere ved at Høyre, Venstre og Krf trakk seg fra forhandlingene. Fra tidligere hadde allerede Frp og MDG trukket seg. Igjen stod regjeringspartiene, SV og ett komitemedlem fra Rødt. 

Det var derfor ikke uventet at regjeringens målsetting om et bredt forlik ikke ville bli oppfylt når innstillingen nå ble lagt frem kun én uke senere.  

Selv om det er flertall for innføring av grunnrenteskatt på havbruk, er det kun komitémedlemmene fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet som støtter forslaget om grunnrenteskatt slik det fremgår av proposisjonen. 


Ber om at forslaget sendes tilbake for ny vurdering

Verken Høyre, Frp, MDG, Krf eller Venstre mener regjeringens forslag er modent for vedtakelse og ikrafttredelse. Felles for komitémedlemmene fra disse partiene er at de mener  grunnrenteskatten på havbruk må sees i sammenheng med det totale skattetrykket for næringslivet og oppdrettsnæringen spesielt. Disse medlemmer mener det samlede skattetrykket for næringen vil være for høyt med regjeringens foreslåtte modell.

Flere av partiene har derfor nedlagt forslag om at proposisjonen skal sendes tilbake til regjeringen, som deretter må komme tilbake med endringer i forslaget. Dette begrunnes spesielt med at det er nødvendig med endringer som gir en vesentlig lavere skattesats og innretning, som vil gi et mer moderat, konkurransedyktig og bærekraftig skattenivå, som kan legge til rette for bærekraftig vekst, utvikling og innovasjon i næringen. 

SV og Rødt ønsker på sin side å gå i motsatt retning, og foreslår en økning i effektiv skattesats til 48 prosent. I tillegg er det fremmet forslag fra SV om innføring av en rekke miljøkrav til havbruksnæringen som må ses i sammenheng med skatteendringene. 

I et forsøk på å oppnå bredere enighet, la Arbeiderpartiet og Senterpartiet frem et tilbud om reduksjon i skattesats til 30 prosent. Dette var ikke tilstrekkelig for opposisjonspartiene. Regjeringspartiene står dermed overfor et stort sprik med hensyn til hvilken retning de skal gå i for å få den nødvendige støtten. 


Thrilleren fortsetter

Dette er nok likevel ikke siste spiker i kista for lakseskatten. Selv om regjeringens forslag om grunnrenteskatt per i dag ikke har den nødvendige støtte, er det likevel flertall og bred enighet om at det bør innføres en form for grunnrenteskatt på havbruk. 

Spørsmålet er hvilke endringer som må til for at regjeringspartiene får den tilstrekkelige støtten fra SV, eller om regjeringen fremdeles ønsker et bredt forlik for innføringen. For at det siste skal skje, synes det å måtte store endringer til – i tillegg til en utsatt ikrafttredelse til tidligst inntektsåret 2024. 

Den avgitte innstillingen avsluttes dermed med en «cliffhanger», og vi kan vente oss litt av en thriller i den videre behandlingen i Stortinget. To be continued!