Skatte- og avgiftsendringer for fiskeri- og havbruksnæringen

Skatte- og avgiftsendringer for fiskeri- og havbruksnæringen
I statsbudsjettet 2021 fremmer regjeringen flere skatte- og avgiftsmessige forslag som direkte vedrører fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vi oppsummerer disse nedenfor.

Produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk

Regjeringen foreslår at produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hval og selfangstnæringen opprettholdes på 2,1 prosent i 2022. Det beregnes produktavgift av all fangst fra norskregistrerte fartøy.

Avgift på produksjon av laks, ørret og regnbueørret i sjø

Avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret ble innført 2021. For 2021 var avgiftssatsen kr 0,40 per kg produsert fisk. For 2022 foreslås det å prisjustere avgiftssatsen opp med kr 0,005 til kr 0,405 per kg produsert fisk.

Det er videre foreslått at skattleggingsperiodens lengde for produksjonsavgiften, endres fra dagens årstermin til ett kvartal (tre kalendermåneder). Dette innebære at fisk som slaktes i januar, februar og mars 2022, rapporteres på særavgiftsmelding innen 18. mai 2022. Det foreslås at endringen skal ha virkning fra 1. januar 2022.

Avgift på viltlevende marine ressurser

Avgift på viltlevende marine ressurser ble innført 1. juli 2021. Avgiftssatsen foreslås å videreføres uendret, slik at sats for 2022 fremdeles skal utgjøre 0,42 prosent av avgiftsgrunnlaget (brutto salgsbeløp fratrukket lagsavgift).

Kontrollavgift fiskeflåten

Regjeringen foreslår at fritaket for å svare kontrollavgift for fiskeflåter for fartøy under 15 meter videreføres i 2022. For norske fartøy på 15 meter eller mer og som er omfattet av salgslagenes enerett til førstehåndsomsetning, er kontrollavgiften 0,22 prosent av brutto fangstverdi.

Opplysninger fra Fiskeridirektoratet til Skatteetaten om slaktet fisk

For å forenkle virksomhetenes fastsetting av grunnlaget for produksjonsavgift på oppdrett i sjø av laks, ørret og regnbueørret, fremmes det forslag om endringer i skatteforvaltningsloven. Endringene skal for det første legge til rette for at Fiskeridirektoratet kan sende opplysninger om slaktet fisk til Skatteetaten uavhengig av Fiskeridepartementets taushetsplikt og for det andre at opplysningene kan brukes til forhåndsutfylling av skattemeldingen for særavgift.

Det foreslås videre at det oppstilles unntak fra hovedregelen om at den skattepliktige skal ha kopi av opplysninger som sendes skattemyndighetene. Det foreslås at lovendringene trer i kraft 1. januar 2022

Formuesskatt på fiskeri- og oppdrettstillatelser

Regjeringen foreslår regelendring for å endre etablert praksis med at fiskeritillatelser og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke medtas i formuesskattegrunnlaget. Les mer om forslaget og hvilken betydning det vil ha for næringsaktørene her.

 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2022

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss