shutterstock-188617043.jpg

Flere selskaper har de siste årene fått innvilget støtte til forskning og utvikling under SkatteFUNN-ordningen selv om de har hatt lav eller negativ egenkapital.  En rekke artikler, blant annet i Dagens Næringsliv, omtaler at det er risiko for at slike selskaper vil kunne få krav om å betale tilbake SkatteFUNN-midler. Utfordringen er at tildelinger til såkalte «kriserammede virksomheter» kan være i strid med EUs regler om offentlig støtte.

Tidligere i år omtalte vi bakgrunnen for denne problemstillingen i artikkelen «Skattefunn når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen». Skattedirektoratet skriver i Skatte-ABC at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.

Bokført egenkapital avgjørende for vurderingen

Det følger av EUs regelverk om offentlig støtte at det er begrensninger i adgangen til å gi offentlig tilskudd til såkalte «kriserammede foretak».

Det har tidligere vært vanlig å fortolke denne begrensningen slik at støtte ikke kan gis dersom selskapet har bedt om gjeldsforhandling eller oppfyller vilkårene for konkursåpning etter konkursloven. Dette fremgår bl.a. av forarbeidene til skatteloven § 6-53 (bestemmelsen om fradrag for langsiktige investeringer i oppstartselskap), jf. Prop. 130 LS (2016–2017) pkt 2.3.3. Dette er en bestemmelse som også må følge reglene i forordning (EU) 651/2014. 

Det fremkommer nå at dette også gjelder selskap der halvparten av egenkapitalen er forsvunnet som følge av akkumulerte tap.

Ifølge EUs regelverk regnes et selskap for å være «kriserammet» dersom det har tapt mer enn halvparten av den tegnede aksjekapitalen («subscribed share capital») som følge av akkumulerte tap. Etter hva vi erfarer så er dette aksjekapital og overkurs. Merk at dette er den bokførte egenkapitalen i regnskapet og ikke en verdijustert egenkapital.

Unntak for SMB-bedrifter i oppstartsfasen

Et viktig unntak er gjort for små og mellomstore (SMB) virksomheter i en oppstartsfase på tre år. I den perioden kan selskapet motta støtte selv om det defineres som kriserammet etter kriteriene skissert over.

Definisjonen på SMB i SkatteFUNN-ordningen er relativt romslig sett med norske øyne og gjelder virksomheter som har;

  • under 250 ansatte og
  • omsetning under 50 millioner euro eller en balansesum under 43 millioner euro

Hva er problemet?

Selv om kravet knyttet til kriserammede virksomheter har eksistert i flere år, så har ikke Skattedirektoratet vært bevisst på denne begrensningen og følgelig har virksomheter fått innvilget støtte selv med lav eller tapt egenkapital. Risikoen er nå at støtten vil kunne bli krevet tilbakebetalt.

I et brev til Skattedirektoratet fra mai skriver Finansdepartementet at de ikke har noe å innvende mot at Skatteetaten unnlater å ta opp spørsmålet om SkatteFUNN for kriserammet virksomhet for skattleggingsperioden 2018. I utgangspunktet så det derfor ut som denne problemstillingen ble utsatt til 2019 for at virksomhetene skulle få mulighet til å tilpasse seg den nye fortolkningen av regelverket. Egentlig er ikke dette nytt, men det innebærer en ny praktisering av reglene.

Imidlertid så kan det fokus som nå er på ordningen gjennom en rekke avisartikler medføre at det er en risiko for at Finansdepartementet blir tvunget til å revurdere sitt standpunkt og at skatteetaten dermed vil revurdere støtte innvilget for 2018 og tidligere år.

Det er sannsynlig at det påhviler staten ved Finansdepartementet/Skattedirektoratet en plikt etter EØS-regelverket til å kreve tilbake ulovlig tildelt støtte og at det er en risiko for at ESA vil kreve at norske myndigheter gjør dette.

Utfordringen blir da at mange virksomheter ikke vil ha muligheten til å tilbakebetale den støtte som er mottatt for tidligere år. Det er ikke avklart hva Finansdepartementet mener om saken og hvordan de vil forholde seg til dette.

Fremover er det åpenbart at skattemyndighetene vil håndheve regelverket nøye og at virksomheter som anses som kriserammede ikke kan regne med å motta støtte til SkatteFUNN.

Hva gjør en dersom bedriften risikerer å bli ansett som «kriserammet virksomhet» for 2019?

Det er en rekke mulige tiltak som kan hjelpe selskaper som er usikre på om de oppfyller kravene som stilles til egenkapitalen;

  • Aktivering av immateriell eiendel istedenfor kostnadsføring der dette er mulig.
  • Innskudd av kapital ved at eierne skyter inn ytterligere midler.
  • Gjeldskonvertering der eierne har skutt inn midler i form av lån.
  • Nyetablert selskap for SkatteFUNN-prosjektet. Da kommer en inn under SMB-reglene for virksomhet i oppstartsfasen.

Alle alternativene har sine fordeler og ulemper alt etter den aktuelle situasjonen for virksomheten. Dersom du ønsker en vurdering av hvorvidt slike grep kan være nyttige for din virksomhet, anbefaler vi å ta kontakt med våre rådgivere innen SkatteFUNN eller din kontaktperson i RSM.