SkatteFUNN og betydningen av omorganisering

SkatteFUNN og betydningen av omorganisering

Har dere planer om å omorganisere virksomheten? Eller står dere kanskje allerede midt i en omorganisering eller i en oppkjøpsprosess? Slike transaksjoner kan påvirke foretakets SkatteFUNN-fradrag. Dersom dere har SkatteFUNN-prosjekt, kan det være lurt å ta en fot i bakken for å vurdere det riktige tidspunktet for gjennomføring.

SkatteFUNN

SkatteFUNN-ordningen er en rettighetsbasert ordning, der foretak med godkjent SkatteFUNN-prosjekt har rett på fradrag i skatt for 19 prosent av prosjektkostnadene. Ordningen har et øvre tak på 25 millioner kroner i prosjektkostnader årlig.

Begrensningen gjelder både det enkelte prosjektet og det enkelte foretaket. Dette betyr at selv om et foretak har flere prosjekter vil den totale kostnadsrammen for det enkelte år likevel være 25 millioner kroner. Prosjektkostnader som overstiger grensen medregnes ikke, uavhengig av om de er fordelt på flere prosjekter.

Videre betyr det også at når flere foretak samarbeider om et prosjekt, så gjelder kostnadsrammen på 25 millioner kroner hele prosjektet. Hver deltaker i prosjektet har rett til SkatteFUNN-fradrag for sin andel av prosjektkostnadene.

Avhengig av det enkelte foretakets situasjon, kan omorganisering av virksomheten enten representere en risiko for å miste SkatteFUNN-fradrag eller brukes som et virkemiddel for å optimalisere SkatteFUNN-fradraget.

Når et prosjekt flyttes til nytt organisasjonsnummer

Godkjenningen av det enkelte SkatteFUNN-prosjektet følger organisasjonsnummeret. Ved fusjoner og fisjoner til foretak med et annet organisasjonsnummer enn det godkjenningen er gitt for, må det søkes om ny godkjenning dersom SkatteFUNN-prosjektet ikke er fullført på fusjonstidspunktet. 

Dersom prosjektet er fullført på fusjonstidspunktet, overføres ev. rettigheter og plikter knyttet til SkatteFUNN-prosjektet til det overtakende selskapet uten at man behøver ny godkjenning fra Forskningsrådet.

Fusjon

Dersom to foretak som har hver sine pågående SkatteFUNN-prosjekter fusjonerer, risikerer en at SkatteFUNN-fradraget reduseres fra det inntektsåret fusjonen gjennomføres. Før fusjonen har de hver for seg rett til SkatteFUNN-fradrag for inntil 25 millioner kroner i prosjektkostnader. Dersom summen av prosjektkostnadene for disse prosjektene overstiger 25 millioner kroner, vil det overtakende selskapet ikke få SkatteFUNN-fradrag for det overskytende.

Fisjon

Dersom et foretak har flere SkatteFUNN-prosjekter som ikke har innbyrdes sammenheng, og der summen av alle prosjektkostnadene overstiger 25 millioner kroner, kan selskapet være tjent med å fisjonere ut ett eller flere prosjekter til ett eller flere konsernselskaper. Ved å ha prosjektene i ulike foretak, vil man beregne SkatteFUNN-fradrag av inntil 25 millioner kroner i prosjektkostnader for hvert foretak.

Andre konsekvenser av omorganisering eller oppkjøp

Omorganiseringer kan også medføre at foretaket får avkortet sitt SkatteFUNN-fradrag helt eller delvis. Årsaken er at statsstøttereglene setter grenser for hvor stor andel av prosjektkostnadene til et SkatteFUNN-prosjekt som kan være finansiert med statsstøttemidler. Dersom grensene er oversteget, vil avkortningen skje i SkatteFUNN-fradraget.

Hvor stor andel av prosjektkostnadene som kan finansieres ved statsstøtte avhenger av om foretaket er SMB eller stort, og hva slags type forskningsprosjekt det er tale om. Jo mindre foretaket er, jo mer av prosjektet kan finansieres med statsstøttemidler. Når man vurderer om foretaket er SMB eller stort, skal man på visse vilkår også medregne data fra konsernselskaper og tilknyttede selskaper. Det er derfor viktig å skaffe seg en fullstendig oversikt over eierforholdene.

Et foretak defineres som SMB dersom virksomheten har færre enn 250 ansatte og den enten har en årlig salgsinntekt på maks 50 millioner euro eller en årlig balansesum på maks 43 millioner euro.  Etter hovedregelen endrer et foretak først status når det har gått over eller under terskelverdiene for SMB/stort i to påfølgende år.

Denne hovedregelen gjelder imidlertid ikke for fusjoner, fisjoner og oppkjøp. Eventuell statusendring som følge av slike hendelser får virkning øyeblikkelig. Dette betyr at et foretak kan risikere at det får avkortet SkatteFUNN-fradraget «over natten» dersom det som følge av oppkjøp eller omorganisering har gått fra å være SMB til stort foretak.

RSM har lang og bred erfaring med å bistå kunder med SkatteFUNN.

Følg tag «SkatteFUNN» for alle nyheter om SkatteFUNN

SkatteFUNN har vært gjenstand for en rekke regelendringer og regelverksavklaringer de siste årene. Gjennom våre nyhetsbrev som publiseres på våre nettsider og i andre kanaler, holder RSM deg oppdatert på alle aktuelle endringer. Les RSMs tidligere nyhetsbrev mv. her: SkatteFUNN | RSM Norge AS


Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss