Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

Muligheten for å søke om utsatt betaling av skatter og avgifter som er innført som et av regjeringens Covid-19 tiltak, løper ut onsdag 30. juni 2021.

Nærmere informasjon om vilkår og gjennomføringen av betalingsutsettelsene er lagt ut på nettsidene til Skatteetaten og Statens innkrevingssentral. Vi omtaler i hovedsak krav som håndteres av Skatteetaten.

Innkreving av ubetalt skatt og avgift skal stanses mens søknaden om betalingsutsettelse behandles. Dersom du likevel mottar varsel om tvangsinnfordring, kan du ta kontakt med skatteetaten, og få stanset innkrevingen til søknaden er behandlet.

Søknad om utsatt betaling av skatt og merverdiavgift mv.

Regjeringen vedtok i juni 2020 at det kunne gis betalingsutsettelse frem til 31. desember 2020. Ordningen ble deretter utvidet slik at det kunne innvilges betalingsutsettelse frem til 28. februar 2021 og sist til 30. juni 2021. Videre er det nå lagt opp til at kravene skal betales i tolv fremfor seks månedlige avdrag.. Avdragene skal betales i perioden 31. oktober 2021 til 30. september 2022 og betalingsfrist for de enkelte avdrag er fastsatt av Skattedirektoratet til den siste dagen i hver måned, dvs med første betalingsfrist 31. oktober 2021 og siste 30. september 2022. Er forfallsdagen en lørdag, søndag eller helligdag eller lovfestet høytidsdag, utsettes fristen til nærmeste virkedag. For eksempel er første forfallsdag, 31. oktober, ensøndag, følgelig utsettes betalingsfristen til mandag 1. november 2021. Retten til betalingsutsettelse opphører dersom fastsatte betalingsfrister ikke overholdes.

Det kan likevel ikke søkes om utsettelse for betaling av skyldig merverdiavgift med forfall etter til 12. april. Det betyr at merverdiavgift som skal innberettes på mva-melding for januar-februar (1. termin) omfattes, men ikke senere terminer i 2021. Det kan imidlertid søkes om utsettelse etter de ordinære reglene, og hvor betalingsvansker som følge av koronapandemien vil kunne bli tillagt vekt.

Nevnte avdragsordning innrømmes automatisk dersom du får innvilget betalingsutsettelse frem til 30. juni 2021. Har du søkt om utsettelse til en tidligere dato må du søke om forlenget utsettelse for å omfattes av ordningen. For krav som allerede er innvilget betalingsutsettelse til 28. februar 2021, vil utsettelsen forlenges automatisk.

Dagens regler følger av forskriften om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. § 6. Regelen omfatter alle skatte- og avgiftskrav som er omfattet av skattebetalingsloven kapittel 1, det vil si arbeidsgiveravgift og øvrige avgifter etter trygdeavgiftsloven kapittel 23, formues- og inntektsskatt, tonnasjeskatt, merverdiavgift og en rekke særavgifter, se samtidig omtalen av unntak nedenfor. Søknaden skal sendes til skattekontoret og behandles der.

Det vil ikke være mulig å påklage et eventuelt avslag på søknad om betalingsutsettelse.

Muligheten for å søke betalingsutsettelse gjelder også for krav som innkreves av Statens innkrevingssentral, likevel med den forutsetning at den som er berettiget til kravet har samtykket i at det kan gjøres lempinger i kravet etter lov om Statens innkrevingssentral (SI-loven) § 8. I slike saker skal søknaden sendes til Statens innkrevingssentral.

Det vil ikke være adgang til å søke om betalingsutsettelse for følgende krav:

  • Forskuddstrekk og skattetrekk, samt ansvarskrav til disse
  • Artistskatt
  • Krav fastsatt ved summarisk fellesoppgjør
  • Merverdiavgift med ordinært forfall etter 12. april 2021
  • Særavgifter som forfaller til betaling samtidig med at avgiftsplikten oppstår, for eksempel omregistreringsavgift og engangsavgift
  • Toll og avgifter som forfaller til betaling samtidig med at tollplikten oppstår, for eksempel ved fortolling på grensen
  • Erstatningskrav
  • Tvangsbot fastsatt med hjemmel i barnelova

Det er også tatt forbehold om at ytterligere unntak kan bli fastsatt i forskrift.

Ifølge skatteetatens nettsider, kan næringsdrivende som har tollkreditt, dagsoppgjør eller kreditt for engangsavgift bare søke om betalingsutsettelse en gang for ett månedskrav/en termin i inntil fire måneder dersom de ønsker å opprettholde kredittordningen. Det samme gjelder for frivillig registrerte særavgiftspliktige.

Reglene gjelder for de som har fått betalingsvanskeligheter som følge av covid-19-utbruddet og smitteverntiltakene. Det er gitt informasjon om ytterligere vilkår på Skatteetatens nettsider.

For enkeltpersoner er det et vilkår at egen eller ektefelle/samboers inntekt er betydelig redusert etter 29. februar 2020. Vilkåret er ment å fange opp de som er permittert eller sagt opp, men også de som har fått redusert lønn som følge av redusert arbeidstid eller redusert aktivitet hos arbeidsgiver. Dersom søker er 100 % permittert/arbeidsledig, eller har redusert inntekt med 20 % sammenlignet med før 29. februar 2020 er vilkåret om betydelig redusert inntekt oppfylt.

For næringsdrivende og selskaper er det satt som vilkår at virksomheten ikke har ubetalt skatte- og avgiftsgjeld med opprinnelig forfall før 29. februar 2020, og at de har levert og fortsetter å levere pliktige oppgaver, som f.eks. skattemeldinger for merverdiavgift, innen leveringsfristene, selv om betalingsfristene er utsatt. Det er videre stilt som krav at forskuddstrekk og skattetrekk blir betalt ved forfall. For selskaper som kan benytte seg av reglene om å tilbakeføre underskudd i 2020 mot beskattet overskudd i 2018 og 2019, er det foreslått at ubetalt forskuddsskatt og restskatt ikke skal være til hinder for betalingsutsettelse etter søknad.

Søknad om betalingsutsettelse kan sendes inn via Altinn. For krav som innkreves av Statens innkrevingssentral sendes inn et eget skjema.

Forsinkelsesrentesatsen er 8 % fra 1. januar 2021 

Forsinkelsesrentesatsen som i 2020 ble vedtatt redusert til 6 % for de samme krav som det kunne søkes om betalingsutsettelse for etter skattebetalingsloven og SI-loven, er fra 1.1. 2021 igjen tilbake til 8%. Det betyr at det løper ordinær forsinkelsesrente selv om det er gitt betalingsutsettelse.

 

 Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

 

Kontakt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss