Utvidet beskatning av virksomhet på norsk kontinentalsokkel

utvidet_beskatning_av_virksomhet_pa_norsk_kontinentalsokkel.png

Finansdepartementet publiserte nylig et høringsnotat om utvidet beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. Høringsfristen er 21. mai 2022. Etter forslaget skal utvidelsen av beskatningshjemmelen tre i kraft straks reglene er vedtatt, slik at omfattede utenlandske selskaper kan bli skatte- og rapporteringspliktige allerede fra inntektsåret 2022. 

Dagens regelverk

I dag er utenlandske selskap og personer kun skattepliktige til Norge for arbeid utført på kontinentalsokkelen dersom aktiviteten har tilknytning til petroleumsvirksomhet. Utenlandske personer og selskaper skattlegges derfor ikke for annen virksomhet som er utøvd utenfor 12 nautiske mil fra land og frem til der kontinentalsokkelen slutter.

Forslag om endring

På samme måte som for petroleumsskatten, foreslås det nå regler som skal gi Norge beskatningsrett for nærmere bestemte virksomheter på kontinentalsokkelen. Norske skattepliktige personer og virksomheter er allerede, som en følge av globalitetsinntektsprinsippet, skattepliktige for alle aktiviteter på norsk kontinentalsokkel. Det betyr at norske skattepliktige ikke vil berøres av forslaget, og at forslaget vil føre til at norske og utenlandske virksomheter likestilles.

Hva forslaget innebærer

Etter forslaget er det tre typer aktiviteter som vil bli skattepliktige til Norge når de utøves på norsk kontinentalsokkel: mineralvirksomhet, virksomhet som knytter seg til fornybare energiressurser og virksomhet knyttet til karbonhåndtering. Reglene vil også omfatte ansatte som arbeider på kontinentalsokkelen med kvalifiserende virksomhet, altså ansattes lønnsinntekt. Aktivitetene på sokkel vil reguleres av særlovgivningen. Skatteplikten skal også omfatte personer og selskaper som utøver eller deltar i ulike former for tjenesteyting i tilknytning til virksomheter som omfattes av særlovgivningen.

Mineralvirksomhet

For mineralvirksomhet vil beskatningsretten omfatte undersøkelser og utvinning av mineraler på og under havbunnen, og også annen hjelpevirksomhet som understøtter denne aktiviteten.

Fornybare energiressurser

For fornybare energiressurser er ikke beskatningsretten begrenset til særskilte energikilder, men de mest nærliggende er for tiden vind, bølger, tidevann og solenergi. Det kan skje endringer av dette i fremtiden uten at loven må forandres. Formålet er å fange opp alle deler av energiproduksjon, helt fra undersøkelse til utnyttelse av fornybare energiressurser. Utenlandske entreprenører som skal undersøke bunnforhold eller sette opp vindmøller mv. vil også bli omfattet av beskatningsretten.

Karbonhåndtering

Beskatningsretten skal på dette området fange opp undersøkelse, leting, utnyttelse eller andre former for karbonhåndtering. Dette kan eksempelvis være karbonfangst, karbontransport og karbonlagring.

Hva dette vil innebære for utenlandske personer og selskaper

Den foreslåtte beskatningshjemmelen innfører en begrenset skatteplikt til Norge for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel. Norges utøvelse av beskatningsretten kan imidlertid bli nærmere regulert i skatteavtaler med utenlandske personers og selskapers hjemstat.

Utenlandske selskaper og arbeidere vil få skattemeldingsplikt til Norge, slik at årlige rapporteringskostnader bør prises inn når de aktuelle selskapene byr på oppdrag på den norske kontinentalsokkel, i tillegg til eventuelle skattekostnader som følge av skatteplikt til Norge.

 


Meld deg på vårt nyhetsbrev her: 

Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner
Anine Karstensen
Senioradvokat

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss