Andrea Utne Tveter
Advokatfullmektig

Biografi

Andrea er advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Andrea er spesialisert innen skatt- og selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett og konkursrett. Kontraktsrett og konkursrett var også hovedtemaet for masteroppgaven hun leverte våren 2021: Grensene for konkursboets rett til å tre inn i tilvirkningskontrakter – med særlig fokus på entreprise- og skipsbyggingskontrakter.

Andrea har også publisert diverse artikler om arbeidsrett, og har for øvrig innenfor dette også jobbet med både ansettelser, permitteringer og oppsigelser.

Arrangementer

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Endringer i formuesskattesats for upersonlige skattytere

I Norge er det hovedsakelig privatpersoner som er formuesskattepliktige, mens selskaper er unntatt formuesskatt. Likevel er noen juridiske subjekter formuesskattepliktige, bl.a. sparebanker, samvirkeforetak og enkelte stiftelser. Formuesskatten for privatpersoner ble økt i Støre-regjeringens første reviderte statsbudsjett høsten 2021. Ette...

Åpenhetsloven - Strengere krav til bedrifter om aktsomhet, ansvarlighet og transparens

Den nye åpenhetsloven trer i kraft 1. juli 2022, og pålegger norske bedrifter av en viss størrelse plikt til å gjennomføre, dokumentere og offentliggjøre en redegjørelse av aktsomhetsvurderinger som sikrer grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold i leverandørkjeden. Bakgrunn og formål Bakgrunnen for loven er en k...

Aktivitets- og redegjørelsesplikten - Er din bedrift klar for årsberetningen?

Bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt på likestillingsområdet er styrket. Alle arbeidsgivere, uansett størrelse, har plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Nå er det igjen tid for å dokumentere virksomhetens arbeid med dette, har din bedrift gjort det som kreves? Utvid...

Utvidet beskatning av virksomhet på norsk kontinentalsokkel

Finansdepartementet publiserte nylig et høringsnotat om utvidet beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. Høringsfristen er 21. mai 2022. Etter forslaget skal utvidelsen av beskatningshjemmelen tre i k...

Høyesterett om adgangen til lønnstrekk etter forhåndsavtale

Høyesterett avsa i desember 2021 en avgjørelse (HR-2021-2532-A) som omhandlet arbeidsgivers adgang til å foreta trekk i lønn gjennom en forhåndsavtale om lønnstrekk inntatt i arbeidstakerens arbeidsavtale. Høyesterett slår i dommen fast at slike generelle forhåndsavtaler ikke gir grunnlag for lønnstrekk. Saksforholdet Arbeidstak...

Nytt potensielt lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere i norske farvann

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttalte i november at det skal innføres norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, uavhengig av flaggstat. Ifølge ministeren er arbeidet med et lovutkast er allerede igangsatt, og utkastet planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av ...

Vedtatt statsbudsjett for 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av Solberg-regjeringen 12. oktober 2021, men først vedtatt i endelig form helt på tampen av fjoråret. Etter visse justeringer fra den nye Støre-regjeringen trådte alle endringer i kraft fra og med 1. januar 2022. For mer detaljert omtale av de enkelte punktene viser vi til våre tidligere nyhe...

Nye økonomiske koronatiltak for næringslivet – desember 2021

Som følge av nye nedstengninger pga. korona, har regjeringen videreført og gjenåpnet støtteordninger for å hjelpe næringslivet gjennom en ny runde med nasjonale tiltak. Ettersom dagens regjering er en mindretallsregjering, krever ordningene tilslutning fra et flertall på Stortinget og enkelte ordninger er også avhengig av tillatelse fra...

Covid-19 | Lønn og permitteringer

Oppdatert 21.12.2021  Covid-19 og en ny runde med strengere tiltak og nedstenging har nok en gang medført en rekke endringer og justeringer i arbeidsrettslovverket som arbeidsgivere må forholde seg til. Denne artikkelen gir en oversikt over de mest sentrale gjeldende og foreslåtte endringene. > Dagpenger > Omsorgs...

Formuesskatt – hva er det egentlig gunstig å eie?

I forbindelse med Stortingsvalget dukket debatten rundt formuesskatt opp igjen. Mange har uttrykt sin mening, særlig om hvem som kommer heldig ut når det gjelder formuesverdsettelse. Men hva er det som faktisk er gunstig? I denne artikkelen vil vi redegjøre for hva som er reglene ved verdsetting av formuesobjekter, herunder hva som er gunstig ...

Hva bør du gjøre før årsskiftet?

Før vi trer inn i 2022, er det enkelte grep du bør vurdere som kan spare deg for skatt. Det begynner imidlertid å haste dersom du ønsker å beslutte utbytte eller å gjøre en kapitalendring. Vær oppmerksom på at fristen for å melde kapitalendringer er allerede 6. desember. Beslutt utbytte før årsskiftet Utbytteskatten øker fra 1....

Ny mva-melding fra 01.01.2022

Som et ledd i Skatteetatens moderniseringsprosjekt for mva., vil det fra og med 1. januar 2022 bli lansert en ny mva-melding. Det blir ingen overgangsordning, og heller ingen muligheter for å søke om dispensasjon. Bokføringspliktige som skal levere mva-meldinger i 2022 må derfor være klare fra og med innsendingen av første ordinære mva-m...

Endringer i formuesskatten i statsbudsjettet for 2022

Lavere verdi for arbeidende kapital Regjeringen foreslår å fortsette nedtrappingen på skattleggingen av arbeidende kapital. Dette for å styrke det norske private eierskapet ytterligere gjennom nye lettelser i formuesskatten. Verdsettelsen av arbeidende kapital foreslås derfor redusert fra 55 % til 50 % for arbeidende kapital knytte...

Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

På en pressekonferanse den 31. august, la regjeringen frem forslag om store endringer i petroleumsskatten med virkning fra 2022. Finansminister Jan Tore Sanner uttalte i denne forbindelse at «omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil i...

Ikke fradragsrett for kontantbetalinger på mer enn NOK 10 000

Det følger av skatteloven § 6-51 at betalinger på mer enn NOK 10 000 må overføres via bank for å gi skattemessig fradragsrett. Fradragsnektelsen gjelder ved kontant betaling av alle typer kostnader, inkludert lønnskostnader, og også ved kontant betaling av anskaffelser i utlandet. Det samme gjelder fradrag og kompensasjon for inng...

Hjemmekontor – hva må arbeidsgiver tenke på?

En forventet økning i bruk av hjemmekontor innebærer at arbeidsgivere må være oppdatert på reglene som gjelder – og ha et bevisst forhold til om hjemmekontorbruk er en fast eller fleksibel ordning for den ansatte. Endelig begynner pandemirestriksjonene å lette, og flere og flere arbeidstakere vender tilbake til det fysiske kontoret. Å...

Regjeringen foreslår nye skatteregler for ansatteopsjoner i oppstartsselskaper

Det skal bli enklere og gunstigere å bruke aksjeopsjoner som lønn for ansatte i oppstartsselskaper. Regjeringens lovforslag, som nylig var på høring, inneholder en rekke forbedringer av gjeldende ordning. Forslaget innebærer blant annet at gevinst opptjent på opsjonene skattlegges først når den ansatte selger aksjene sine, og da som...

Arbeidstaker har som hovedregel ikke plikt til å opplyse om tidligere arbeidskonflikter

Høyesterett avsa 18. mars 2021 en dom hvor oppsigelsen av en servitør i prøvetiden ble kjent ugyldig. Oppsigelsen var begrunnet i manglende pålitelighet, da servitøren ved ansettelsen ikke hadde opplyst om at han ble avskjediget av forrige arbeidsgiver grunnet trusler og samarbeidsproblemer. Dommen inneholder viktige avklaringer om arbeids...

Beredskapsvakt - arbeidstid eller hviletid?

EU-domstolen har i to nye dommer (C-344/19 og C-580/19) fastslått at det må gjøres en konkret vurdering av om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid, der flere momenter må tas i betraktning. Om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid er noe arbeidsgiver hele tiden må være bevisst på, da dette vil være avgjørende for hvor...

Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

Covid -19 har medført at mange har blitt permittert det siste året. Reglene om permittering er derfor mer aktuell nå enn noen gang tidligere. Permitteringer på grunnlag av Covid-19 Permittering kan iverksettes dersom det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom koronaviruset bidrar til dette, så vil det være mulig å permittere ansa...

Høyesterettsdom: Bonusordninger for innleide arbeidstakere

Den 2. november avsa Høyesterett en dom som fastslo at innleide arbeidstakere hadde rett til resultatbasert bonus som om de var fast ansatt i foretaket de var utleid til. Dommen inneholder viktige avklaringer for individuelle bonusordninger, av relevans for både foretak med innleide ressurser, og bemanningsbyråer. Krevde bonus på linje ...

Regelendringer knyttet til permitteringer og dagpenger

Med virkning fra 1. november 2020 er det vedtatt en rekke innstramninger i reglene om permittering og dagpenger grunnet Covid-19. Endringene trådte i kraft 1. november 2020, der ikke annet følger av artikkelen.  Følgende endringer i regelverket er vedtatt: Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet. ...

Endringer i permitteringsregler og bruk av egenmelding

Endringer i permitteringsreglene fra 1. september 2020 Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. Samtidig foreslår Reg...