Andrea Utne Tveter
Advokatfullmektig

Biografi

Andrea er advokatfullmektig i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Andrea er spesialisert innen skatt- og selskapsrett, arbeidsrett, kontraktsrett og konkursrett. Kontraktsrett og konkursrett var også hovedtemaet for masteroppgaven hun leverte våren 2021: Grensene for konkursboets rett til å tre inn i tilvirkningskontrakter – med særlig fokus på entreprise- og skipsbyggingskontrakter.

Andrea har også publisert diverse artikler om arbeidsrett, og har for øvrig innenfor dette også jobbet med både ansettelser, permitteringer og oppsigelser.

News articles

Endringer i formuesskatten i statsbudsjettet for 2022

12. oktober 2021
Lavere verdi for arbeidende kapital Regjeringen foreslår å fortsette nedtrappingen på skattleggingen av arbeidende kapital. Dette for å styrke det norske private eierskapet ytterligere gjennom nye lettelser i formuesskatten. Verdsettelsen av arbeidende kapital foreslås derfor redusert fra 55 % til 50 % for arbeidende kapital knytte...

Ny mva-melding fra 01.01.2022

6. oktober 2021
Som et ledd i Skatteetatens moderniseringsprosjekt for mva., vil det fra og med 1. januar 2022 bli lansert en ny mva-melding. Det blir ingen overgangsordning, og heller ingen muligheter for å søke om dispensasjon. Bokføringspliktige som skal levere mva-meldinger i 2022 må derfor være klare fra og med innsendingen av første ordinære mva-m...

Forslag om omlegging av petroleumsskatten fra 2022

20. september 2021
På en pressekonferanse den 31. august, la regjeringen frem forslag om store endringer i petroleumsskatten med virkning fra 2022. Finansminister Jan Tore Sanner uttalte i denne forbindelse at «omleggingen vil gjøre skattesystemet for olje- og gassvirksomheten bedre tilpasset utviklingen på norsk sokkel i årene fremover. Endringene vil i...

Ikke fradragsrett for kontantbetalinger på mer enn NOK 10 000

20. september 2021
Det følger av skatteloven § 6-51 at betalinger på mer enn NOK 10 000 må overføres via bank for å gi skattemessig fradragsrett. Fradragsnektelsen gjelder ved kontant betaling av alle typer kostnader, inkludert lønnskostnader, og også ved kontant betaling av anskaffelser i utlandet. Det samme gjelder fradrag og kompensasjon for inng...

Hjemmekontor – hva må arbeidsgiver tenke på?

26. august 2021
En forventet økning i bruk av hjemmekontor innebærer at arbeidsgivere må være oppdatert på reglene som gjelder – og ha et bevisst forhold til om hjemmekontorbruk er en fast eller fleksibel ordning for den ansatte. Endelig begynner pandemirestriksjonene å lette, og flere og flere arbeidstakere vender tilbake til det fysiske kontoret. Å...

Regjeringen foreslår nye skatteregler for ansatteopsjoner i oppstartsselskaper

24. august 2021
Det skal bli enklere og gunstigere å bruke aksjeopsjoner som lønn for ansatte i oppstartsselskaper. Regjeringens lovforslag, som nylig var på høring, inneholder en rekke forbedringer av gjeldende ordning. Forslaget innebærer blant annet at gevinst opptjent på opsjonene skattlegges først når den ansatte selger aksjene sine, og da som...

Covid-19 | Lønn og permitteringer

1. juli 2021
Oppdatert 7.10.2021  Covid-19 har medført en rekke endringer og justeringer i arbeidsrettslovverket som arbeidsgivere må forholde seg til.  Denne artikkelen vil gi en oversikt over de mest sentrale lovendringene: > Dagpenger > Omsorgspenger > Sykepenger Gjeldende regelverk Dagpenger F...

Arbeidstaker har som hovedregel ikke plikt til å opplyse om tidligere arbeidskonflikter

23. april 2021
Høyesterett avsa 18. mars 2021 en dom hvor oppsigelsen av en servitør i prøvetiden ble kjent ugyldig. Oppsigelsen var begrunnet i manglende pålitelighet, da servitøren ved ansettelsen ikke hadde opplyst om at han ble avskjediget av forrige arbeidsgiver grunnet trusler og samarbeidsproblemer. Dommen inneholder viktige avklaringer om arbeids...

Beredskapsvakt - arbeidstid eller hviletid?

23. april 2021
EU-domstolen har i to nye dommer (C-344/19 og C-580/19) fastslått at det må gjøres en konkret vurdering av om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid, der flere momenter må tas i betraktning. Om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid er noe arbeidsgiver hele tiden må være bevisst på, da dette vil være avgjørende for hvor...

Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

26. februar 2021
Covid -19 har medført at mange har blitt permittert det siste året. Reglene om permittering er derfor mer aktuell nå enn noen gang tidligere. Permitteringer på grunnlag av Covid-19 Permittering kan iverksettes dersom det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom koronaviruset bidrar til dette, så vil det være mulig å permittere ansa...

Høyesterettsdom: Bonusordninger for innleide arbeidstakere

14. januar 2021
Den 2. november avsa Høyesterett en dom som fastslo at innleide arbeidstakere hadde rett til resultatbasert bonus som om de var fast ansatt i foretaket de var utleid til. Dommen inneholder viktige avklaringer for individuelle bonusordninger, av relevans for både foretak med innleide ressurser, og bemanningsbyråer. Krevde bonus på linje ...

Regelendringer knyttet til permitteringer og dagpenger

5. november 2020
Med virkning fra 1. november 2020 er det vedtatt en rekke innstramninger i reglene om permittering og dagpenger grunnet Covid-19. Endringene trådte i kraft 1. november 2020, der ikke annet følger av artikkelen.  Følgende endringer i regelverket er vedtatt: Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet. ...

Endringer i permitteringsregler og bruk av egenmelding

4. juni 2020
Endringer i permitteringsreglene fra 1. september 2020 Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. Samtidig foreslår Reg...