Anine Karstensen
Senioradvokat


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Skatt
Biografi

Anine er senioradvokat i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner. 

Anine bistår med rådgivning innen skatt og transaksjoner, herunder internasjonale problemstillinger knyttet til selskapsskatt.  

Hun har bred erfaring fra både Skatteetaten og den internasjonale skatteavdelingen i Ernst & Young Advokatfirma der hun har jobbet med multinasjonale selskaper, restruktureringer og virksomhet over landegrenser. Hun har også erfaring med norsk selskapsbeskatning og internprising. Anine har jobbet med mange ulike bransjer, men har særlig kjennskap til oljeservice, seismikk og fornybar energi.  

Anine har også skrevet flere nyhetsbrev samt publisert artikler om den norske gjennomskjæringsregelen i Revisjon & Regnskap.  

Arrangementer

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Utvidet beskatning av virksomhet på norsk kontinentalsokkel

Finansdepartementet publiserte nylig et høringsnotat om utvidet beskatningshjemmel for utenlandske personer og selskaper som deltar i mineralvirksomhet, utnytter fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. Høringsfristen er 21. mai 2022. Etter forslaget skal utvidelsen av beskatningshjemmelen tre i k...

Nytt potensielt lovforslag om norske lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere i norske farvann

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran uttalte i november at det skal innføres norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel, inkludert offshoreflåten, uavhengig av flaggstat. Ifølge ministeren er arbeidet med et lovutkast er allerede igangsatt, og utkastet planlegges fremlagt for Stortinget i løpet av ...

Vedtatt statsbudsjett for 2022

Forslag til statsbudsjett for 2022 ble lagt frem av Solberg-regjeringen 12. oktober 2021, men først vedtatt i endelig form helt på tampen av fjoråret. Etter visse justeringer fra den nye Støre-regjeringen trådte alle endringer i kraft fra og med 1. januar 2022. For mer detaljert omtale av de enkelte punktene viser vi til våre tidligere nyhe...

Nye økonomiske koronatiltak for næringslivet – desember 2021

Som følge av nye nedstengninger pga. korona, har regjeringen videreført og gjenåpnet støtteordninger for å hjelpe næringslivet gjennom en ny runde med nasjonale tiltak. Ettersom dagens regjering er en mindretallsregjering, krever ordningene tilslutning fra et flertall på Stortinget og enkelte ordninger er også avhengig av tillatelse fra...

Budsjettforliket mellom regjeringen og SV

Endringer i trinnskatten Regjeringen og SV foreslår at de to øverste trinnene i trinnskatten økes fra hhv. 13,3 % til 13,4 % og 16,3 % til 16,4 %, men dette motvirkes ved at trygdeavgiften reduseres tilsvarende. Samtidig reduseres innslagspunktene i trinn 3 fra kr 651 250 til kr 643 800 og i trinn 4 fra kr 1 052...

Regjeringens forslag til endringer i statsbudsjett 2022

Regjeringen Støre ved finansminister Trygve Slagsvold Vedum la mandag 8. november frem sitt forslag til endringer i statsbudsjettet for 2022. Regjeringen fremmer med dette forslag i tråd med Hurdalsplattformen, herunder varslet økning i formuesskatten og skattelettelser for de med inntekt under 750 000 kroner.  Inntektsskatt ...

Global Legal Insights (GLI) – Corporate Tax 2021 Norway

Synne Bjotveit, Oliver Smyth og Anine Karstensen fra RSM har bidratt med et kapittel til Global Legal Insights (GLI) – Corporate Tax 2021. I kapittelet gir de en oversikt over sentrale utviklingstrekk knyttet til norsk bedriftsbeskatning i 2020 og 2021. Global Legal Insights i UK utgir serier med bøker som gir leserne viktig innsikt i gjel...

Foreslåtte endringer i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endring i skattereglene om grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte. Grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjebytte kan på nærmere vilkår gjennomføres skattefritt. Et av vilkårene er at transaksjonen må kunne gjennomføres med skattemessig kontinuitet i det utenlandske sel...

Foreslåtte endringer i rederiskatteordningen

Finansdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i rederiskatteordningen. Rederiskatteordningen stiller krav til hva slags virksomhet som kan utøves med selskapenes fartøyer. Departementet foreslår i høringsnotatet av 24. september 2021 å åpne for å drive visse typer virksomhet som i dag ikke er tillatt innenfor ordning...