Norge
Languages

Languages

Synne Bjotveit
Partner

Biografi

Synne er advokat og partner i RSM Advokatfirma som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett og transaksjoner. Synne har bred erfaring med nasjonal og internasjonal bedriftsbeskatning, og har betydelig erfaring og kompetanse på internprisingsspørsmål og skatteavtalespørsmål. Synne har erfaring både fra skatteetaten og rådgiverbransjen, og har tidligere jobbet ved Sentralskattekontoret for utenlandssaker (2005 – 2008) og i Storbedriftsavdelingen i Skatt vest (2015 – 2017). Som advokat har hun jobbet i Advokatfirmaet Schjødt (2008 – 2010) og i Advokatfirmaet PwC (2010 – 2015), med skatterådgivning innen en rekke bransjer som oljeservice, industri, shipping og finans, samt skatterådgiving til utenlandske og norske privatpersoner med grenseoverskridende skattespørsmål. Synne er jevnlig foredragsholder innen flere forretningsjuridiske og skattemessige temaer. I tillegg til å være advokat har Synne Master i Regnskap og Revisjon fra NHH.

News articles

Skatteetatens årskonferanse

22. november 2019
Skatteetatens satsninger 2020 Det ble varslet at skatteetaten vil ha særlig fokus på noen spesifikke områder i 2020, uten at det ble nærmere angitt hva de vil se spesielt etter. Vi har gjort oss noen tanker om hva det eventuelt kan være og kan bistå dersom det er behov for kvalitetssikring innenfor de nevnte områdene.    &n...

OECD foreslår nye skatteregler for digitale selskaper

22. november 2019
I OECD sin BEPS rapport i 2015 ble beskatning av multinasjonale digitale selskaper identifisert som en hovedutfordring. Sekretariatet i OECD har nå omsider foreslått nye internasjonale skatteregler for digitale selskaper, dvs. selskaper som ikke har fysisk tilstedeværelse men likevel betydelig økonomisk aktivitet i et land.   Forsl...

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Høringsforslag om fradragsrett for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

4. september 2019
Finansdepartementet har sendt et forslag på høring om lovfesting av fradragsrett for konsernbidrag over landegrensene der det foreligger et endelig tap i et utenlandsk datterselskap innenfor EØS. Forslag til endring i konsernbidragsreglene er i stor grad en lovfesting av gjeldende rett, og legger seg på samme linje som Høyesterett i Høyes...

Status Brexit - Aksjeloven klar for Brexit

15. mai 2019
I RSM Nyhetsbrev 2 | 2019 omtalte vi konsekvenser etter aksjeloven når Storbritannia trer ut av EU.  Nye overgangsregler sikrer imidlertid at mer enn 600 norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal Brexit. Aksjeloven stiller krav om daglig leder, og minst halvparten av s...

Status Brexit – skattemessige konsekvenser for norske selskap, per 10. april 2019

10. april 2019
Dato for Storbritannia sin uttreden fra EU («Brexit») var opprinnelig satt til 29. mars 2019. Tidspunktet er nå imidlertid utsatt til 31. oktober 2019. Når Storbritannia forlater EU, vil landet også forlate EØS. Storbritannia og EU har forhandlet frem en avtale som skal regulere utmeldingen. Avtalen må godkjennes av det britiske parla...

Fradrag for skatt betalt i utlandet – kredit- eller inntektsfradrag

13. mars 2019
Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse om adgangen til å kombinere reglene om kreditfradrag, jf. skatteloven § 16-20 flg. og regelen om inntektsfradrag for skatt betalt i utlandet, jf. skatteloven § 6-15. I tolkningsuttalelsen åpnes det for å velge ulik metode (kredit- eller inntektsfradrag) i samme inntektsår for hver av de...

Ny taksering for eiendomsskatt i Bergen kommune

6. mars 2019
Innhold: Innledning Kvadratmeterpris Bygningstype Soner Korreksjonsfaktorer​ Kartlegging av eiendomsskattetakster og klager Innledning Bystyret i Bergen har vedtatt ny alminnelig taksering for eiendomsskatt for eiendommer i hele kommunen med virkning fra 1. januar 2019. Takseringen gjelder alle eiendommer med kommunal skattetaks...

Høyesterettsdom om skattefradrag for konsernbidrag til utenlandsk datterselskap

7. februar 2019
Et norsk morselskap ytet i 2010 konsernbidrag til litauisk datterselskap for å dekke et underskudd som var oppstått i Litauen. Det litauiske datterselskapet hadde året før solgt eiendelene og avviklet virksomheten i selskapet. Selskapet ble deretter besluttet likvidert i januar 2010 og slettet i april 2012.   I dommen vises det til...

Kildeskatt på utbytte - nye dokumentasjonskrav

23. januar 2019
Fra 1. januar 2019 gjelder nye krav om hvilken dokumentasjon utenlandske aksjonærer må fremlegge for å trekke lavere kildeskatt enn 25 %. I RSM Nyhetsbrev 21 | 2017 ble det informert om at de nye kravene til dokumentasjon, som var ment å tre i kraft 1. januar 2018, var utsatt til 2019. De nye reglene om når det kan trekkes lavere k...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Internasjonal skatt og BEPS

7. februar 2018
OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) foreslått en rekke tiltak i internasjonalt skatteregelverk. Dette medfører at det norske skattesystemet er i endring som følge av BEPS. De norske reglene som påvirkes av BEPS er som følger: Hybride instrumenter  Rentebegrensningsregelen OECD Transfer Pricing Guidelines...

Nytt om shipping: ESA har godkjent rederiskatteordningen for 10 nye år

15. desember 2017
Finansdepartementet kunngjør at rederiskatteordningen nå er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny periode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027. Godkjenningen innebærer at ordningen kan videreføres med enkelte unntak som i hovedsak gjelder bareboat-utleie.  Norges rederiskatteordning fritar skip...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...
Arrangementer

Frokostseminar om statsbudsjettet for 2018 | Bergen

20. oktober 2017
Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem 12. oktober 2017. Fredag 20. oktober inviterer RSM til frokostseminar hvor vi presenterer forslag til endringer innen skatt og avgift, og hvordan dette påvirker din virksomhet. Frokostseminaret vil ta for seg følgende temaer, inkl. enkelte ordninger som trådte i kraft fra 1. juli 2017: Oppf...

Frokostseminar om skatterisiko ved grensekryssende transaksjoner

30. november 2017
Risiko for feil skattemessig behandling ved internasjonale transaksjoner har eksistert lenge. Globalisering, fri bevegelse av kapital og digitalisering innebærer at langt flere har mulighet til å planlegge skatteoptimale selskapsstrukturer enn tidligere. OECD har gjennom BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) startet et prosjekt for å foreslå ...

Frokostseminar om tjenestekontrakter med utenlandske leverandører

22. november 2017
Utenlandske virksomheter sin aktivitet i Norge utløser i prinsippet de samme krav til rapportering som for norske virksomheter. For norske oppdragsgivere inntrer dessuten en særskilt rapporteringsplikt ved bruk av utenlandske leverandører og arbeidstakere. Mangelfull eller feil rapportering ved inngåelse av tjenestekontrakter med utenlandske le...

Frokostseminar om Transfer Pricing - Internprising i praksis

16. januar 2018, kl. 8 - 9.30
Hvordan håndtere kravene til dokumentasjon ved kjøp og salg internt i konsernet? Vi går gjennom kravene og gir deg en innføring i hvordan du og din bedrift kan håndtere kravene i praksis. I tillegg får du en praktisk innføring i aktuelle metoder for prissetting. Det vil bli særlig fokusert på OECDs BEPS-rapport (Base Erosion and Profi...

Frokostseminar i Bergen om Transfer Pricing - Internprising i praksis

14. februar, kl. 8 - 9.30
Hvordan håndtere kravene til dokumentasjon ved kjøp og salg internt i konsernet? Vi går gjennom kravene og gir deg en innføring i hvordan du og din bedrift kan håndtere kravene i praksis. I tillegg får du en praktisk innføring i aktuelle metoder for prissetting. Det vil bli særlig fokusert på OECDs BEPS-rapport (Base Erosion and Profit ...

OBS AVLYST - Frokostseminar i Oslo om internprising og IP

26. september 2018
OBS! På grunn av sykdom må vi dessverre avlyse seminaret! Nytt tidspunkt vil annonseres.  Vi beklager de ulemper dette måtte medføre.   Har du kontroll på prisingen av immaterielle eiendeler?   Kontrollerte transaksjoner skal fastsettes i samsvar med armlengdeprinsippet. Skattemyndighetenes fokus er spesielt p...

Internprising og immaterielle eiendeler

5. desember 2018
Å overføre immaterielle eiendeler over landegrensene har blitt en mer krevende øvelse for selskapene etter innføring av de nye internprisingsreglene og andre BEPS-tiltak fra OECD. Hva omfatter de nye kravene? Når anses en immateriell eiendel overført? Hva ligger i kravet om at prisen på den kontrollerte transaksjonen må fastsettes i henhold...