Finansdepartementet har i dag sendt ut på høring forslag om endringer i reglene om skattlegging av latent gevinst på aksjer mv når personlig eier flytter fra Norge eller overfører verdier til noen som er bosatt i utlandet. 

Forslaget innebærer en innstramming ved at alle som flytter fra og med i dag, 20. mars, faktisk må betale utflyttingsskatten innen 12 år. 

Basert på dagens regler kan skattyter på visse vilkår gis utsettelse med forfall og innbetaling av utflyttingsskatten frem til faktisk realisasjon skjer. I praksis har det derfor vært mulig å utsette skatten på ubestemt tid. 

Forslaget gjelder utflyttingsskatt på netto skattepliktige gevinster over NOK 500 000. I tillegg foreslås det at aksjesparekonto og fondskonto nå også skal omfattes av utflyttingsskatten, samt at overføringer av aksjer mv. med gaveelement til noen bosatt utenfor Norge, senkes til NOK 100 000. Skattyter kan velge mellom å betale i rentefrie rater over 12 år eller først etter 12 år inkludert renter regnet fra utflyttingstidspunktet. Flytter skattyter tilbake til Norge innen 12 år, med aksjen mv. i behold, bortfaller eller tilbakebetales skatten. 

Utsettelse av betaling krever betryggende sikkerhetsstillelse i tråd med gjeldende regler. En utvidelse er at dersom skattyter flytter til en annen EØS-stat og det er en reell risiko for at kravet ikke kan inndrives, kan det kreves sikkerhetsstillelse for skattekravet og eventuelle påløpte renter. 

Videre foreslås det at utflyttingsskatten kun skal beregnes for verdiendringer for perioden eier har vært bosatt i Norge. Dermed faller gevinster opparbeidet før innflytting til Norge bort, samt at verdifall etter utflytting ikke vil medføre tilsvarende reduksjon av utflyttingsskatten. 

Ved realisasjon eller skattyters bortgang må utflyttingsskatten gjøres opp. Utflyttingsskatten er lik utbytteskatten som i dag er på 37,8 %. 

Endringene skal ut på høring med frist 21. mai 2024, men endringene er ment å gjelde alle utflyttinger og overføringer med virkning fra og med 20. mars 2024.