Privatlivs- og cookiepolitik

Published on 24. Marts 2023

Privatlivs- og cookiepolitik for RSM Danmark

 

1. Indledning

RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (herefter ”RSM Danmark”, ”vi” eller ”os”) behandler personoplysninger i henhold til denne Privatlivs- og cookiepolitik, som beskriver, hvordan RSM Danmark behandler personoplysninger i forbindelse med kundesagsbehandling, anti-hvidvask-foranstaltninger, brug af hjemmesiden, samt markedsføring.

Privatlivs- og cookiepolitikken indeholder information om RSM Danmarks behandling af personoplysninger, når vi er dataansvarlig, hvilket du kan læse mere om nedenfor.

RSM Danmark vil i nogle situationer være databehandler, eksempelvis ved levering af visse assistanceydelser uden erklæringsafgivelse, såsom lønadministration. I den situation, at RSM Danmark er databehandler på vegne af vores kunde, handler vi efter instruks fra den pågældende dataansvarlige og i henhold til en databehandleraftale. I disse tilfælde finder denne Privatlivs- og cookiepolitik ikke anvendelse for behandlingen.

 

2. Dataansvar

Dataansvarlig

RSM Danmark er som dataansvarlig ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.   

Når RSM Danmark udfører lovpligtig revision og andre erklæringsopgaver med sikkerhed, anser vi os for at være dataansvarlig, ligeledes som når vi udfører visse andre ydelser og behandler personoplysninger i forbindelse med administrationen af vores samarbejder mv., hvor RSM Danmark bestemmer formålet med behandlingen.

 

Vi tager din databeskyttelse alvorligt 

RSM Danmark indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med samarbejdet med vores kunder. Vi indsamler alene de personoplysninger, der er nødvendige til aftalte formål, og vi beder vores kunder om kun at dele personoplysninger, hvor det er strengt nødvendigt til disse formål.

Vi indsamler og behandler ligeledes personoplysninger som et naturligt led i driften af www.rsm.global/Denmark. Privatlivs- og cookiepolitikken fortæller dig også, hvordan vi behandler de personoplysninger, vi indsamler og bruger, når du anvender vores hjemmeside.

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os:

 

RSM Danmark Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Thyparken 10

DK-7700 Thisted (Hovedkontor)

 

CVR-nr.: 25492145

Telefon: +45 97 91 11 11

E-mail: [email protected]

 

Ved skriftlige henvendelser til os bedes du skrive ”persondata” i emnefeltet.

 

3. Beskrivelse af behandlingen af personoplysninger

Nedenfor har vi redegjort for til hvilke formål, vi behandler personoplysninger.

 

3.1 Levering af vores ydelser 

I forbindelse med, at RSM Danmark udfører regnskabs- og rådgivningsydelser til en kunde, vil det ske ved, at vi opretter en kundesag i vores sagsstyringssystem. På kundesagen vil der være tilknyttet en eller flere parter, som på forskellig vis er en del af kundesagen. Hvis du er en af disse personer, herunder, hvis du er en del af kundens organisation, vil vi behandle en række personoplysninger om dig.

Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, foretage eventuelle registreringer i offentlige myndigheders digitale serviceløsninger (f.eks. SKAT.dk, virk.dk), samt til at behandle kundesagen.

RSM Danmark behandler en række almindelige personoplysninger om dig, herunder kontaktoplysninger, såsom navn, e-mail, telefonnr., adresse og stilling. Skal vi foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser, kan vi af hensyn til at identificere dig være nødt til at behandle flere af dine almindelige personlige oplysninger, herunder dit CPR-nummer. 

RSM Danmark indsamler og behandler, som dataansvarlig, kunders personoplysninger for at:

 • kunne yde de regnskabs- og rådgivningsydelser, som RSM Danmark påtager sig at levere til dig som kunde og din virksomhed, jf. persondataforordningen artikel 5, stk. 1, litra b,
 • opfylde vores kontraktretlige og juridiske forpligtelser som rådgiver og/eller
 • overholde og opfylde generelle juridiske forpligtelser. 

Retsgrundlaget for RSM Danmarks behandling af kunders personoplysninger til ovennævnte formål vil i de fleste situationer være, at behandlingen er nødvendig for at:

 • opfylde aftalen med kunden, herunder RSM Danmarks forretningsbetingelser, eller for at gennemføre foranstaltninger forud for indgåelse af kontrakten, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra b, 
 • overholde en juridisk forpligtelse som RSM Danmark er underlagt efter lovgivningen, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra c, herunder revisorloven § 23, stk. 1, jf. § 1, stk. 2 og revisorloven § 16, stk. 1, i forbindelse med afgivelse af erklæringer med sikkerhed,   
 • vi eller vores kunde kan forfølge en legitim interesse, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f,
 • samt for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra f.
 • Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, så er behandlingsgrundlaget artikel 9, stk. 2, litra f om at håndhæve eller forsvare retskrav, eller hvis behandlingen af CPR-nummer er af afgørende betydning for at sikre en identifikation over for offentlige myndigheder jf. databeskyttelsesloven § 11, stk. 2, nr. 1 og 3.

Kilderne til de personoplysninger vi modtager og behandler, vil være vores kunde, dig selv eller evt. fra offentligt tilgængelige kilder. Disse oplysninger vil som regel være:

 • Almindelige personoplysninger om kunden, herunder navn, adresse, kontraktoplsyninger, økonomioplysninger, samt CPR-nr.  
 • Billedlegitimation og kontraktoplysninger, når dette er begrundet i hvidvasklovgivning.
 • De relevante oplysninger, der er nødvendige for den opgave, som kunden har bedt om bistand til. Det kan være følsomme personoplysninger i visse typer af sagsopgaver.

 

Desuden kan RSM Danmark modtage personoplysninger fra tredjeparter, eksempelvis SKAT, hvilket kunden normalt vil blive orienteret om. 

 

Er der behov for at foretage officielle registreringer, kan vi dele kundens personoplysninger med en række offentlige myndigheder via myndighedernes indberetningsportaler. Det drejer sig eksempelvis om Erhvervsstyrelsen (virk.dk) og Skattestyrelsen (SKAT.dk).

 

3.2 Gennemførelse af anti-hvidvaskprocedure  

I sager, der omhandler transaktion af værdier, skal vi i henhold til hvidvaskloven entydigt registrere, hvem kundens reelle ejere er. Er du eller din virksomhed kunde hos os, kan du derfor blive bedt om at tilvejebringe dokumentation for, hvem du selv er eller at bidrage til at identificere din arbejdsgivers reelle ejere.

For at kunne gennemføre og afslutte en anti-hvidvaskkontrol har vi brug for en række almindelige personoplysninger herunder navn, adresse, fødested og nationalitet. Vi vil have behov for at få oplysningerne bekræftet i form af eksempelvis en indscannet kopi af et kørekort, sygesikringsbevis og/eller fødselsattest. Når de reelle ejere ikke er danske eller har fast ophold i Danmark, kan der være behov for at indhente yderligere dokumentation.

Kilderne til indsamling af informationen vil være de berørte personer selv.

Vi behandler disse personoplysninger på grundlag af artikel 6, stk. 1, litra c i persondataforordningen vedrørende overholdelse af retlige forpligtelser. Den retlige forpligtelse fremgår af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. I særlige tilfælde kan der også behandles følsomme personoplysninger, hvilket vil ske på grundlag af persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra g.

Hvis en myndighed, fx Finanstilsynet eller Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), fatter interesse for bestemte transaktioner, har vi efter hvidvaskloven pligt til at videregive informationerne til de pågældende myndigheder.

Vi er endvidere af Erhvervsstyrelsen pålagt underretningspligt, såfremt vi konstaterer overtrædelse af selskabsloven.

 

3.3 Henvendelser til os

Hvis du retter henvendelse til os, behandler vi de oplysninger, der er nødvendige for at varetage din henvendelse, klage mv.

De personoplysninger, som vi modtager og behandler, stammer fra dig selv. Disse oplysninger vil navnlig være almindelige personoplysninger i form af navn og kontaktoplysninger, samt oplysninger, der indgår i henvendelser til os, klager, feedback mv.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f, samt eventuelt at fastslå, udøve og forsvare retskrav, jf. persondataforordningen artikel 9, stk. 2, litra f. Den legitime interesse vi forfølger, er vurderingen af de indkomne henvendelser og udøve kundeservice, samt at håndhæve eller forsvare retskrav.

Vi opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt, hvilket vil være sammenfaldende med dit eventuelle nuværende kundeforhold hos os. Endvidere vil vi opbevare dine oplysninger så længe, som det er lovligt i forhold til bogføringsloven, samtykkereglerne, forældelsesreglerne og/eller anden lovgivning.

 

3.4 Leverandører og samarbejdspartnere 

RSM Danmark kan indsamle og behandle almindelige personoplysninger ift. vores leverandører og samarbejdspartnere, herunder navnlig kontaktinformation på kontaktpersoner hos de pågældende. Oplysningerne vil hovedsageligt være navn, telefonnr., e-mail, stilling og firma.

Kilderne til de personoplysninger, vi behandler, vil være vores leverandører og samarbejdspartnere selv og evt. offentligt tilgængelige kilder. 

Vi behandler personoplysningerne til brug for kontraktstyring, samt for at modtage varer og tjenester fra vores leverandører og samarbejdspartnere, og hvor det er relevant, for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder. 

Behandlingen af personoplysningerne, som beskrevet ovenfor, er baseret på interesseafvejningsreglen, jf. persondataforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, vi forfølger, er vores interesser i at opfylde de kontrakter, der er eller vil blive indgået, samt drive vores virksomhed og yde service til kunderne.

Vi opbevarer oplysningerne så længe, det er nødvendigt, hvilket vil være sammenfaldende med vores samarbejdsforhold med pågældende leverandør eller samarbejdspartner. Er du ansat hos en af vores leverandører eller samarbejdspartnere, opbevarer vi dine oplysninger, så længe vi indgår i et forretningsforhold. Er der tale om et betalingsarrangement, så opbevarer vi faktura-data i regnskabsåret plus 5 år, som fastsat i bogføringsloven.

 

3.5 Markedsføring 

RSM Danmark bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige tiltag, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig. Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve. Du kan særskilt tilmelde dig vores nyhedsbrev, som kan indeholde oplysninger om invitationer til arrangementer mv.

I den forbindelse behandler vi udelukkende almindelige personoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnr., stilling, og hvor du er ansat. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på. 

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder. Oplysningerne kan også indhentes via brug af vores hjemmeside.

Det retlige grundlag for at behandle oplysningerne er interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser vi forfølger er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi udsender.

Har du tilmeldt dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dine personoplysninger, så længe du ønsker at modtage materiale fra os og i 2 år derefter. Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du nemt framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, som du har modtaget fra os.

Har vi indsamlet offentlig tilgængelig information om dig, for at kunne gennemføre markedsføringsmæssige tiltag, gemmer vi materiale om dig, så længe det pågældende tiltag er i gang og to år derefter.

 

3.6 RSM Danmarks hjemmeside 

Når du besøger RSM Danmarks hjemmeside, registreres der ved brug af cookies ligeledes oplysninger om din adfærd, som bruges til tilpasning og forbedring af vores indhold på hjemmesiden.

Der gøres blandt andet brug af forskellige social media-plugins, som gør det lettere for dig at dele indhold fra RSM Danmarks hjemmeside på Facebook, LinkedIn etc. Ved den slags behandlinger er RSM Danmark fælles dataansvarlig med leverandøren af de pågældende tredjepartscookies. Du kan læse mere herom i oversigten Cookiedeklaration, samt læse RSM Danmarks cookiepolitik nedenfor i afsnit 8.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside, som beskrevet heri, og som yderligere beskrevet i oversigten Cookiedeklaration, på grundlag af persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejningsreglen), hvor vores legitime interesse er at tilbyde dig en interessant hjemmeside, som fungerer optimalt og brugervenligt.

Du kan læse nærmere om brugen af cookies nedenfor i afsnit 8 i RSM Danmarks Privatlivs- og cookiepolitik, samt ændre eller tilbagekalde dit samtykke til cookies i oversigten Cookiedeklaration, ligesom du kan blokere cookies i din browser. 

 

4. Øvrige oplysninger om behandlingen

4.1 Videregivelse af oplysninger

RSM Danmark behandler personoplysningerne fortroligt og videregiver generelt ikke oplysningerne til tredjeparter. Det kan dog ske, at vi videregiver dine oplysninger som kunde til eksterne tredjeparter, hvis vi bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, vi leverer til dig. Dette kan eksempelvis være til SKAT, politiet, andre offentlige myndigheder, domstole, samt andre professionelle rådgivere såsom andre revisionsfirmaer, banker, eller advokater.

Det sker alene i det omfang, at det følger af enten (i) en retlig forpligtelse, (ii) opfyldelse af en kontrakt med dig, eller (iii) hvis vi har en berettiget interesse, og denne interesse ikke overstiger hensynet til dig, hvis det er nødvendigt for at opfylde eller som led i vores aftale med kunden eller, hvis vi er pålagt videregivelse i henhold til gældende lovgivning eller regulering.

RSM Danmark kan overlade dine personoplysninger som kunde til leverandører og samarbejdspartnere, herunder databehandlere, som bistår RSM Danmark med driften af virksomheden eller med levering af vores ydelser. Disse parter kan i den forbindelse kun få de oplysninger, som er nødvendige for, at de pågældende kan levere den aftalte ydelse. Dette kan eksempelvis være RevisorGruppen Danmarks sekretariat, REVI-IT, REVITAX, eller øvrige uafhængige parter.   

RSM Danmark kan i visse tilfælde videregive dine personoplysninger som kunde til andre medlemsvirksomheder indenfor RSM-revisornetværket, når det er nødvendigt i forbindelse med opgaveløsningen eller ved en kvalitetskontrol. I revisornetværket findes medlemmer, hvis revisionsfirma er beliggende uden for EU/EØS. Hvis en kundesag fordrer, at personoplysninger bliver overdraget til fx et medlemsfirma eller en domstol i et tredjeland uden for EU/EØS, da vil det ske, forudsat at dette er i overensstemmelse med det grundlag, hvorpå vi indsamlede dine personoplysninger. Kunden, som er registreret hos os, informeres naturligvis om dette.

Der kan således ske overførsel af dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. I så fald vil sådanne overførsler altid ske med baggrund i et gyldigt overførselsgrundlag enten i henhold til, at Kommissionen har truffet afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, jf. persondataforordningens artikel 45; eller i henhold til Europa Kommissionens standardkontrakter, jf. artikel 46; eller i overensstemmelse med artikel 49, stk. 1, litra b-e. 

RSM Danmark sikrer, at der er indgået databehandleraftaler med databehandlerne, således at de behandler personoplysninger efter vores instruks og således, at personoplysninger behandles lovligt, fortroligt og med den fornødne sikkerhed.

RSM Danmark kan ligeledes anvende databehandlere hjemhørende i lande uden for EU/EØS. I forbindelse hermed overfører vi de personoplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af systemet hos den pågældende databehandler. Vi videregiver således kun personoplysninger, hvis det er nødvendigt i forhold til opgaveløsningen. 

 

4.2 Vi behandler kun relevante og nødvendige personoplysninger  

RSM Danmark behandler kun personoplysninger om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret heri. Formålet er afgørende for, hvilken type personoplysning om dig, der er relevant for os. Det samme gælder omfanget af de personoplysninger, vi bruger. Vi bruger f.eks. ikke flere personoplysninger end dem, der er nødvendige til det konkrete formål.   

 

4.3 Vi kontrollerer dine personoplysninger 

RSM Danmark kontrollerer, at de personoplysninger, vi behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Da vores ydelser er afhængige af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2 til at meddele os dine ændringer.

 

4.4 Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

RSM Danmark opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for det eller de formål, hvortil oplysningerne behandles. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser RSM Danmark er underlagt i henhold til gældende lovgivning, offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

Vi skal efter revisorloven opbevare dokumentation i 5 år fra tidspunktet for underskrivelse af den erklæring, som materialet vedrører, hvorefter dokumentation slettes. Efter bogføringsloven vil regnskabsmateriale blive slettet 5 år efter udløbet af det regnskabsår materialet vedrører. Dertil kommer længere opbevaring ud fra en konkret vurdering, eksempelvis i forbindelse med skattesager.

For kunder, hvor vi dokumenterer identitetsoplysninger af hensyn til beskyttelse mod hvidvask, vil vi være forpligtede til at opbevare oplysningerne om dig, indsamlet efter hvidvasklovgivningen, i mindst 5 år efter ophør af kundeforholdet.

Vi sletter som udgangspunkt senest dine personoplysninger 10 år efter ophør af vores assistance og kundesagens afslutning grundet forældelsesfristen for rådgivningsansvar. Vi skal således kunne dokumentere sagsforløbet, hvis der skulle opstå en tvist i forhold til assistancen, vi har ydet. Hvis en sag herom måtte være i gang, vil oplysninger tidligst blive slettet, når denne er afsluttet, og der efterfølgende ikke kan rejses krav i sagen. 

 

4.5 Vi indhenter dit samtykke, når det er påkrævet 

Vi indhenter dit samtykke, inden vi behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet heri, medmindre vi har et andet lovligt grundlag for at indhente dem. Vi oplyser dig om et sådant grundlag og om vores legitime interesse i at behandle dine personoplysninger.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Brug kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2, hvis du ønsker yderligere oplysninger. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. 

 

5. Pligtmæssig information

Skal RSM Danmark foretage registreringer på vegne af dig i offentlige serviceløsninger så som virk.dk, eller SKAT.dk, skal vi være i stand til entydigt at identificere dig overfor myndigheden. For at kunne levere vores ydelse til dig, vil det derfor ofte være nødvendigt, at vi er i besiddelse af dit CPR-nummer.

Skal vi levere en ydelse til dig, der er omfattet af hvidvasklovens regler, kræver det, at vi er i besiddelse af kopi af papirer, der entydigt identificerer dig. Det kan fx være pas, kørekort eller dåbsattest.           

 

6. Sikkerhed

RSM Danmark tager sikkerhed og beskyttelse af personoplysninger alvorligt. RSM Danmark har udviklet og vedtaget en række interne procedurer og politikker med det formål at leve op til vores sikkerhedsstandarder, samt sikre passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for vores behandlinger af persondata.

Således indeholder vores interne regler om informationssikkerhed foranstaltninger, som beskytter dine personoplysninger mod at blive tilintetgjort, blive ændret eller gå tabt, samt mod at uvedkommende får kendskab eller adgang til oplysningerne. 

Vi gennemfører regelmæssigt interne opfølgninger i forhold til tilstrækkeligheden og efterlevelsen af vores procedurer og foranstaltninger.

Vi anbefaler, hvis du har behov for at sende os følsomme personoplysninger, at du anvender kryptering fx i form af sikker e-mail eller kodebeskyttet fil (PDF eller Word format).

 

7. Dine rettigheder som registreret

Som registreret har du en række rettigheder, som RSM Danmark som dataansvarlig er forpligtet til at opfylde. Du kan således kontakte RSM Danmark og anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, ligesom du kan få unøjagtige personoplysninger om dig selv rettet.

I visse tilfælde har du som registreret ret til at få slettet dine personoplysninger, få behandlingen af dine persondata begrænset, eller gøre indsigelse mod RSM Danmarks behandling af dine persondata. Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.

Du har endvidere i visse tilfælde ret til dataportabilitet i det omfang behandlingen foretages automatisk. Dataportabilitet indebærer en ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du har ret til at transmittere disse oplysninger til en anden dataansvarlig uden hindring.

Hvis vi behandler personoplysninger baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os. Brug ligeledes kontaktoplysningerne ovenfor under punkt 2. Hvis du ikke længere ønsker at modtage e-mails med information om RSM Danmark, kan du nemt framelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i den relevante e-mail, som du har modtaget fra os. Tilbagekaldelsen af dit samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, vi har foretaget forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder som registreret, skal du kontakte RSM Danmark. Vores kontaktoplysninger finder du ovenfor under punkt 2. 

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det specifikke tilfælde, idet dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

 

8. Brug af cookies

RSM Danmark ønsker at tilbyde en hjemmeside, der er overskuelig og med det indhold, som er mest relevant for dig. Derfor bruger vi teknologier, der kan indsamle oplysninger om dig og om, hvordan du som besøgende bruger www.rsm.global/Denmark (”hjemmesiden”). Med vores Privatlivs- og cookiepolitik ønsker vi at give dig et fuldt overblik over, hvad behandlingen af dine oplysninger indebærer, samt hvilke muligheder du har for at modsætte dig denne behandling. 

RSM Danmarks brug af cookies kan medføre behandling af personoplysninger. Derfor anbefaler vi, at du ligeledes læser privatlivs-delen af denne politik, der beskriver RSM Danmarks behandling af personoplysninger og dine rettigheder.

 

8.1 Samtykke

Ved at bruge hjemmesiden og trykke OK i vores cookieboks første gang du besøger hjemmesiden, giver du samtykke til, at RSM Danmark må bruge cookies som beskrevet heri og i oversigten Cookiedeklaration.     

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit samtykke ved at fravælge cookies i oversigten Cookiedeklaration, ligeledes kan du vælge at blokere cookies i din browser. 

Dit cookiesamtykke gælder for følgende domæner: www.rsm.global/Denmark

 

8.2 Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, som hjemmesiden kan anbringe på din computers harddisk, smartphone eller andet elektronisk udstyr. Ordet "cookies" betyder i denne politik og i samtykket dog også andre former for automatisk dataindsamling, eller cookies sat ved brug af andet software.

Cookies gør det muligt for os at registrere information om, hvordan du bruger vores hjemmeside og cookies bruges ligeledes til at genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Men cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om computeren bruges af en eller flere personer. Vores cookies kan heller ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies kan både blive brugt af RSM Danmark og af tredjeparter. Du kan se mere herom i oversigten Cookiedeklaration i bunden af hjemmesiden.     

Der findes grundlæggende to typer cookies, "midlertidige" og "permanente". De midlertidige cookies er knyttet til det aktuelle besøg på vores hjemmeside og slettes automatisk, når du lukker din webbrowser. De permanente cookies vil derimod blive lagret på dit udstyr. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men vil blive fornyet hver gang du besøger vores hjemmeside. Du kan læse nærmere i oversigten Cookiedeklaration.

 

8.3 Hvilke cookies bruges og til hvilke formål?

Her og i oversigten Cookiedeklaration kan du se mere om, hvilke cookies RSM Danmarks hjemmeside bruger, og til hvilke formål de enkelte cookies bruges, hvem der sætter den enkelte cookie, samt hvor længe cookies opbevares på dit udstyr. 

RSM Danmark bruger egne cookies samt cookies fra tredjeparter. Vores hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, til at vise målrettede annoncer til dig, trafikmåling, og for at følge din brug af hjemmesiden. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at klikke på Cookiedeklaration i bunden af hjemmesiden. 

 

8.4 Hvordan undgår og sletter du cookies?

Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at fravælge cookies i oversigten Cookiedeklaration ved her at trykke ”ændring af dit samtykke/ change your consent”. 

Ligeledes kan du også blokere cookies i din webbrowser, fx Edge, Safari, Internet Explorer, Google Chrome. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at hvis du bruger flere forskellige browsere, skal du ændre dit samtykke i dem alle eller blokere cookies i alle browsere.

Som bruger skal du dog være opmærksom på, at vores hjemmeside og andres hjemmesider muligvis ikke vil fungere optimalt, hvis du blokerer eller sletter cookies. 

 

9. Revidering af denne privatlivs- og cookiepolitik

RSM Danmark forbeholder sig ret til løbende at ændre og opdatere i denne Privatlivs- og cookiepolitik.

 

10.Klage

Du har som registreret ret til at indgive en klage til Datatilsynet i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. For yderligere information om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.