13 October 2021

Julegaver 2021

Julen nærmer sig med raske skridt, og mange virksomheder benytter julen til at give medarbejderne en påskønnelse for deres indsats i det forgangne år.
5 October 2021

Seneste nyt om +/-15 %-reglen ved overdragelse af fast ejendom

Skatterådet har netop offentliggjort en række bindende svar, hvori der tages stilling til, hvorvidt forskellige overdragelser af fast ejendom til børn kan ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982 (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982), dvs....
14 September 2021

Fradrag for lønudgifter til forgæves afholdte byggeprojekter

Lønudgifter afholdt i forbindelse med opførsel af et aktiv skal aktiveres sammen med aktivets øvrige opførselsudgifter (anskaffelsessummen). I den forbindelse kan lønudgifter, som er afholdt til et forgæves afholdt byggeprojekt, ikke fradrages...
14 September 2021

Beskatning af influencere

Den skattemæssige behandling af influencere er vanskelig, bl.a. grundet den vanskelige skattemæssige vurdering af, om influencere er lønmodtagere, selvstændige eller honorarmodtagere. Skatterådet har nu i SKM2021.445.SR bidraget lidt til, hvordan...
19 August 2021

Facit august-september 2021

I samlingen kan du læse artikler om følgende emner: Kontantforbuddet i hvidvaskloven Briternes exit  Salg og minkerstatninger Indskud af fast ejendom Sommerhusmarkedet under og efter pandemien EU og bureaukrati Renteniveauer, bobler på...
19 August 2021

Udkast til lovforslag i høring omkring beskatning af COVID-19-hjælpepakker

Skatteministeren har fremsat et udkast til lovforslag i høring, som er med til at præcisere, hvornår COVID-19 hjælpepakkerne, skal beskattes. Dette betyder, at der nu skabes klarhed over, hvornår en COVID-19 hjælpepakke mv. skal medregnes til den...
5 July 2021

Ferielukket i uge 29 og 30

Sommeren er kommet. Solen titter frem, fuglene synger og varmen er kommet for at blive – i hvert fald i et stykke tid. I den anledning ønsker vi alle vore kunder, leverandører og samarbejdspartnere en fantastisk sommer og vil samtidig gøre opmærksom...
2 July 2021

RSM Danmark og Revisor Sven Ankerstjerne ApS går sammen

Som et led i indehaver Sven Ankerstjernes ønske om at sikre både kunder og medarbejdere de bedste betingelser forud for et kommende generationsskifte, bliver Revisor Sven Ankerstjerne ApS med virkning pr. 1. juli 2021 en del af RSM Danmark...
1 July 2021

Skatteinformation 2021

I takt med at vaccinationen af befolkningen mod COVID-19 skrider frem, er Danmark i færd med at åbne. Man kan ligefrem fornemme, at vi er på vej mod normale tilstande. Tilbage står dog, at man må påregne at skulle bekæmpe konsekvenserne af coronaen...
22 June 2021

Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme Selvangivelsesfristen for 2020 er for personer udskudt fra den 1. juli 2021 til den 1. september 2021. Skattestyrelsen har offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2021.320), så beregningsgrundlaget...
12 June 2021

Landsretsdom om beneficial owner

Beneficial owner-sagerne drejer sig om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt dansk kildeskat ved betaling af renter eller udbytte til deres udenlandske moderselskaber. Ved manglende indeholdelse af dansk skat er spørgsmålet herefter, om...
11 June 2021

Udlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvor den skattepligtige indkomst ved korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus kunne opgøres med et bundfradrag på 24.000 kr.  

Pages