12 June 2021

Landsretsdom om beneficial owner

Beneficial owner-sagerne drejer sig om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt dansk kildeskat ved betaling af renter eller udbytte til deres udenlandske moderselskaber. Ved manglende indeholdelse af dansk skat er spørgsmålet herefter, om...
11 June 2021

Udlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvor den skattepligtige indkomst ved korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus kunne opgøres med et bundfradrag på 24.000 kr.  
9 June 2021

Er en autocamper et egnet alternativ til en privat bil?

Højesteret har afsagt en dom om, hvorvidt en autocamper var omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil, eller om der var tale om et specialkøretøj. Højesteret konkluderede, at der skulle ske beskatning efter de almindelige regler...
3 June 2021

Ændrede regler for succession i virksomhedsordningen

Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget L 133 (2020/21), som medfører forringede muligheder for succession i virksomhedsordningen, herunder i forhold til opsparet overskud.
2 June 2021

Skattelovforslag om tidligere minkavlere mv. er vedtaget

Folketinget har i går vedtaget L 211 A, som blandt omhandler særlige regler for tidligere minkavlere og minkafhængige erhverv. Der er også sket ændringer af beskatningen for visse foreninger, og det skattefri bundfradrag ved uddeling fra visse fonde...
1 June 2021

Husk at anvende de korrekte rubrikker på selvangivelsen

Højesteret har afsagt en dom, hvor skattemyndighedernes afslag på ekstraordinær genoptagelse blev stadfæstet.
1 June 2021

Landsretsdom om entreprisekontrakt contra arbejdsudleje

Østre Landsret har afsagt en principiel dom i den første sag om arbejdsudleje for håndværksopgaver siden stramningen af arbejdsudlejereglerne i 2012. Landsretten fandt, at håndværksopgaverne blev udøvet som et naturligt led i ejendomsselskabernes...
26 May 2021

Udenlandsk arbejdskraft

Østre Landsret har afsagt en dom om en dansk virksomheds anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Der var indgået entreprisekontrakter med de udenlandske virksomheder, men efter landsrettens opfattelse var der tale om leje af arbejdskraft.
26 May 2021

Højesteretsdom om TP-dokumentation

Et selskabs transfer pricing-dokumentation var så mangelfuld, at skattemyndighederne kunne fastsætte selskabets skattepligtige indkomst skønsmæssigt, og Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet.
25 May 2021

Gå ikke glip af fradraget!

En person gik glip af et stort tab på investeringsbeviser til modregning i de følgende års gevinster, da tabet var selvangivet i en forkert rubrik, og han opdagede dette for sent.
25 May 2021

Underskudsfremførsel – tomt selskab?

Vestre Landsret har afsagt en dom om fortolkningen af selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, der er en værnsregel imod salg af ”tomme” underskudsselskaber. Sagen blev på grund af dens principielle karakter behandlet af Vestre Landsret som første...
21 May 2021

Udskydelse af oplysningsfrister

Skatteministeren har udskudt oplysningsfristerne, herunder bl.a. for indsendelse af oplysningsskemaer, som nu senest skal være indberettet d. 1. september 2021. Udskydelse af oplysningsfristerne Skatteministeren har som følge af COVID-19-...

Pages