2 February 2023

Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om opgørelse af momsfradrag i virksomheder, der udover momspligtige indtægter også modtager tilskud.   Skattestyrelsens styresignal (SKM2023.40.SKTST)
26 January 2023

Pengetankreglen – solceller og vindmøller

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt et selskabs investering i solcelle- og vindmøllevirksomhed skulle anses som passiv kapitalanbringelse.
26 January 2023

Lovkatalog mv.

Regeringen offentliggjorde den 17. januar 2023 et lovkatalog over de forslag, som den planlægger at fremsætte inden  vinterferien. Lovkataloget på skatteområdet På skatteområdet er der kun to lovforslag, nemlig:
24 January 2023

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Højesteret har taget stilling til, om erhvervsdykkere, der arbejdede på et offshore-projekt i Nordsøen, skulle anses som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende  
24 January 2023

Selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Højesteret har taget stilling til, om erhvervsdykkere, der arbejdede på et offshore-projekt i Nordsøen, skulle anses som lønmodtagere eller selvstændigt erhvervsdrivende  
16 January 2023

RSM Danmark udnævner to nye partnere

Ved årsskiftet bød revisionsfirmaet RSM Danmark velkommen til statsautoriseret revisor Rune Vangsøe Sunesen og statsautoriseret revisor Alexander Brix Kronborg. RSM udvider dermed partnerkredsen til 31 partnere på tværs af 13 kontorer landet over.
11 January 2023

Vær opmærksom på styresignal SKM2023.2SKTST af 5. januar 2023

Tidligere var det ikke muligt for interessentskaber og kommanditselskaber ved overdragelse af fast ejendom kun at betale den faste tinglysningsafgift efter tinglysningsafgiftslovens § 6 a.
11 January 2023

Vedtagne lovforslag

Den 19. december 2022 fremsatte vores nye skatteminister to lovforslag, som blev til tre og vedtaget den 22. december 2022.  
22 December 2022

Hastebehandling af lovforslag

Regeringen fremsatte den 19. december 10 lovforslag, der forventes vedtaget i morgen den 22. december. Et af forslagene er den midlertidige bevillingslov, således at der fortsat kan opkræves skatter i Danmark! Nedsættelse af afskrivningssatsen for...
22 December 2022

Ligningslovens § 33 A – kan man ikke blot selv vælge

Østre Landsret har afsagt en principiel dom om muligheden for at anvende lig-ningslovens § 33 A. Hvis det ikke er i ar-bejdsgiverens interesse mv., at man op-holder sig i udlandet, kan ligningslovens § 33 A ikke anvendes, selv om betingel-serne for...
22 December 2022

Gælder arbejdsudlejereglerne ved en aftale mellem to danske virksomheder?

En dom fra Vestre Landsret fastslår, at hvis en dansk virksomhed formidler udenlandsk arbejdskraft til en anden dansk virksomhed, er det slutbrugeren, der hæfter for arbejdsudlejeskatten. Arbejdsudlejereglerne
16 December 2022

Ingen ny skatteminister

Jeppe Bruus fortsætter som skatteminister i den nye SVM-regering. Hvad ved vi mere – ikke så meget!   Lagerbeskatning af fast ejendom

Pages