Generelt om støtteordninger

Næringsdrivende har muligheter til å søke på en rekke støtteordninger. De kan være offentlige eller private støtteordninger, samt nasjonale eller regionale. Altinn har samlet en oversikt over offentlige støtteordninger, der man kan søke basert på formål og bransje.

Under omtaler vi SkatteFUNN, som er en offentlig støtteordning som forvaltes av Forskningsrådet og Skatteetaten.

SkatteFUNN 

OPPDATERT PER 14. OKTOBER 2020

SkatteFUNN er en skattefradragsordning for bedrifter som driver med forsknings- og utviklingsinnsats i næringslivet.

Formålet er å motivere bedrifter til å skaffe seg ny kunnskap eller nye ferdigheter som igjen kan føre til nye eller bedre produkter, tjenester eller produksjonsmåter.

Skal din bedrift søke SkatteFUNN i år? Det kan lønne seg. Dersom din bedrift har aktiviteter som frembringer nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser er det nemlig gode muligheter for å få økonomisk støtte gjennom ordningen.

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning, spesielt utviklet for norske bedrifter med formål om å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling.

Ordningen skiller seg fra andre offentlige ordninger til forsknings- og utviklingsaktiviteter, ved at forskningsmidlene ikke tildeles etter konkurranse eller at det stilles krav til prosjektenes kvalitet. Det avgjørende er at prosjektet tar sikte på å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter som antas å være til nytte for bedriften, i form av å utvikle en ny tjeneste, bedre vare eller produksjonsprosess. Bedrifter med slike prosjekter vil kunne søke om og få godkjent prosjektet som SkatteFUNN-prosjekt. Med godkjenning i hånden har virksomheten rett på fradrag i skatt for 19 % av kostnadene som er direkte tilknyttet det godkjente prosjektet.

Ordningen gjelder for alle bedrifter i alle bransjer og uavhengig av størrelse og selskapsform, så lenge virksomheten er skattepliktig i Norge og er registrert i Brønnøysundregisteret.

Derfor bør din bedrift søke SkatteFUNN

Fra og med inntektsåret 2020 gjelder det en flat sats på 19 % for beregning av fradrag uavhengig av virksomhetens størrelse. For bedrifter som behøver litt ekstra for å finansiere et prosjekt, kan det derfor være svært lønnsomt å søke SkatteFUNN-godkjenning.

Ditt bedrift kan søke om godkjenning for deres forsknings- og utviklingsprosjekt uavhengig av tema, næring og selskapsform.

For at ditt FoU-prosjekt skal bli godkjent for SkatteFUNN må det: 

 • Være målrettet og avgrenset.
 • Ta sikte på å skaffe ny kunnskap eller ferdigheter
 • Handle om utvikling av en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess med nytteverdi.

Det er Forskningsrådet som vurderer om prosjektet oppfyller vilkårene for å motta støtte. For at de skal kunne vurdere din bedrifts søknad, må bedriften være skattepliktig til Norge, samt være registrert i Brønnøysundregisteret. Skatteetaten vurderer størrelsen på SkatteFUNN-fradraget ut fra kriteriene for dette, men kan ikke overprøve Forskningsrådets godkjenning av prosjektet.

Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke betaler skatt, får støtten utbetalt fra Skatteetaten via skatteoppgjøret. SkatteFUNN-fradraget er heller ikke skattepliktig inntekt. Dersom bedriften har underskudd til fremføring, vil fradraget ikke redusere dette

Les mer: Skatteadvokat

Slik søker du om SkatteFUNN

For å få godkjent prosjektet, må søknaden følge bestemte regler hos Forskningsrådet. Se en oversikt over hvordan søknaden bør forberedes her.

Alle søknader behandles løpende, men må sendes innen 1. september for garantert behandling innen slutten av året. Da kan støtten mottas i inneværende år, og inkluderer da kostnader for hele året. Dersom søknaden kommer inn etter 1. september og Forskningsrådet ikke rekker å behandle og svare på søknaden før utgangen av året, vil man først ha rett til fradrag fra og med det året søknaden er ferdigbehandlet. Det er derfor viktig å være tidlig ute med søknader.

Når du skal fylle ut en søknad, kan det også være nyttig å vite at:

 • Støtten gis i form av reduksjon i betalbar skatt eller som utbetaling til bedriften dersom den ikke er i skatteposisjon. 
 • Deltakerne skal føre timelister.
 • Alle kostnader skal dokumenteres i et prosjektregnskap, som en ekstern revisor skal gjennomgå og attestere i tilknytning til bedriftens årlige skattemelding. 
 • Skulle prosjektet bli forsinket, vil det være mulig å forlenge støtteperioden dersom man søker om dette. 
 • Det stilles ikke krav til at prosjektet er vellykket. Støtten må derfor ikke refunderes dersom prosjektet ikke gir resultater. 
 • Brukerundersøkelser viser at det i stor grad er enkelt å søke om å få støtte gjennom SkatteFUNN.

I søknaden må du beskrive hvilken ny kunnskap eller ferdighet prosjektet tar sikte på å utvikle og selve prosjektløpet med hoved- og delmål med tilhørende aktiviteter.

Den viktigste ressursen når du skal søke om godkjenning av SkatteFUNN-prosjekt sitter du på selv – nemlig kunnskap om prosjektet. Du vil også motta god og detaljert hjelp hos Forskningsrådet. I tillegg kan det også være lurt å diskutere prosjektet og hvilke regler som gjelder, både om søknad og krav om SkatteFUNN-fradrag, med en rådgiver med erfaring på feltet.

La RSM Advokatfirma bistå deg

La RSM Norge bistå deg med SkatteFUNN. RSM Advokatfirma er tilknyttet RSM Norge og yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Vi har et team av dyktige advokater, jurister og skatterådgivere, som fungerer som både fagavdeling innen skatt og avgift for revisjonsfirmaet RSM Norge, og som et selvstendig advokatfirma.

Gjennom vårt internasjonale RSM-nettverk har vi tilgang på bred kompetanse på tvers av fagfelt og land. RSM Advokatfirma er spesialisert på skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising, og bistår deg og din virksomhet ved behov.

Har du spørsmål knyttet til SkatteFUNN? Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag.

Ofte stifte spørsmål om ordningen og søknader

 • HVOR MYE KAN VI FÅ I SKATTEFUNN-FRADRAG?

Svar: Dere kan få 19 % av kostnadene i fradragsgrunnlaget i skattefradrag. Fradragsgrunnlaget har en øvre ramme på 25 millioner kroner per bedrift per år.

 • KAN JEG HA FLERE SKATTEFUNN-PROSJEKTER SAMTIDIG?

Svar: Ja. Dere kan ha flere prosjekter samtidig, og kan søke flere prosjekter i samme år. Den samlede rammen av kostnader dere kan kreve fradrag for er likevel 25 millioner kroner, uavhengig av hvor mange prosjekter dere har.

 • ER DET KRAV TIL AT MAN GJØR ALLE AKTIVITETENE I PROSJEKTET SELV?

Svar: Nei. Man kan ta med kostnader til både egenutført og innkjøpt forsknings- og utviklingsprosjekt. Dette innebærer at en bedrift kan få SkatteFUNN-fradrag også for FoU-arbeid den ikke har utført selv.

 • KAN VI FÅ FRADRAG FOR KOSTNADER SOM ER PÅLØPT FØR PROSJEKTET ER GODKJENT?

Svar: Så lenge kostnaden er påløpt i samme inntektsår som godkjenningen gjelder for, vil man kunne fradragsføre prosjektkostnaden. Man kan ikke fradragsføre kostnadene som påløp i år forut for godkjenningsåret.

 • KAN MAN SAMARBEIDE MED ANDRE BEDRIFT OM ET SKATTEFUNN-PROSJEKT?

Svar: Ja. Det kan også gis fradrag ved samarbeidsprosjekter mellom flere virksomheter – også på tvers av landegrenser, når prosjektet er godkjent av Norges forskningsråd.

 • HAR DET BETYDNING OM PROSJEKTET OGSÅ MOTTAR ANNEN OFFENTLIG STØTTE?

Svar: Dersom bedriften mottar annen offentlig støtte til prosjektet vil, SkatteFUNN-fradraget kunne bli redusert som følge av statsstøtteregelverket.

Har du andre spørsmål rundt SkatteFUNN? Ta kontakt med RSM Norge.

Ønsker du at vi tar kontakt?