Skatteadvokat

oppdatert per 08. november 2018

770x367_vindu_aker_brygge_.jpg

Skatt er teknisk komplisert og et fagområde som er i stadig endring. En skatteadvokat sitter på den kunnskapen som skal til. 

Ofte har skatt også sider til selskapsrett og regnskapsrett. For å overholde regelverk, og samtidig optimalisere og effektivisere virksomheten, kreves det inngående kunnskap og oversikt over hvilke regler og muligheter som finnes. 

RSM er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. RSM Advokatfirma er tilknyttet RSM Norge, og fungerer både som en juridisk avdeling for RSM Norge og som et selvstendig advokatfirma. 

En skatteadvokat fra RSM Advokatfirma kan bistå deg med blant annet disse problemstillingene: 

 • Selskapsbeskatning

 • Personbeskatning

 • Merverdiavgift

 • Toll og særavgifter

 • Internasjonal skatterådgivning

 • Internprising (TP)

 • Restrukturering

 • Eiendomsskatt

Uavhengig av om du er en enkeltperson eller et selskap, har skatt stor innvirkning på økonomien. Våre rådgivere hjelper deg med planlegging og tilpasning til det gjeldende regelverket. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat. 

Selskapsbeskatning

Selskapsbeskatning er skatteregler med virkning for selskaper og aksjonærer. Dette omfatter blant annet regler om tidfesting av inntekter, fradragsrett for kostnader, rentebegrening, fritaksmetoden, utbytteskatt og lån fra aksjeselskap til personlig skattyter. 

En skatteadvokat fra RSM kan bistå med områder som:

 • Skatteoptimal strukturering av selskapsstruktur

 • Skattemelding og innrapportering overfor skatte- og avgiftsmyndighetene, herunder innrapportering i Altinn

 • Lønn og arbeidsgiveravgift

 • Behandling av oppkjøps- og transaksjonskostnader

 • Skatt på finansielle instrumenter, herunder fritaksmetoden

 • Forskning og utvikling

 • Skattekonflikter, klagebehandling og rettssaker 

Alle henvendelser knyttet til skatt håndteres av RSM Advokatfirma. En skatteadvokat herfra kan bistå deg med et bredt utvalg juridiske tjenester, med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. 

Personbeskatning

RSM bistår med rådgivning knyttet til skatterettslige problemer for privatpersoner og lønnsmottakere. Vi ser at behovet for en helhetlig personlig skatterådgivning øker i takt med et stadig mer globalisert samfunn. 

Vår skatteadvokat kan blant annet bistå med: 

 • Utarbeidelse av skattemelding, vedlegg til skattemelding, korrigering av skattekort og skatteberegninger

 • Skattemessig inn- og utflytting samt arbeidsopphold i utlandet 

 • Norske og utenlandske investeringer i verdipapirer og finansielle instrumenter

 • Fast eiendom, som vurderinger av skatteplikt ved salg

 • Exit-beskatning ved flytting til utlandet

 • Rapportering av formue i utlandet

 • Skatterådgivning knyttet til optimalisering av lønnsstruktur 

Når du kontakter er skatteadvokat fra RSM Advokatfirma, kan du være sikker på at du får kvalitet i alle ledd. Våre rådgivere er tilknyttet et stort internasjonalt nettverk, og har kompetanse på globale juridiske spørsmål så vel som nasjonale. 

Internasjonal skatterådgivning

Stadig flere bedrifter opererer i det globale markedet, og det stiller enda høyere krav til dyptgående kunnskap om ulike regelverk. Bedrifter som opererer i internasjonale markeder kommer ofte borti komplekse juridiske, skattemessige og operasjonelle problemstillinger som krever et internasjonalt perspektiv kombinert med grundig kunnskap om landspesifikke regelverk. Her kan en skatteadvokat være til god hjelp. 

Typiske problemstillinger innen internasjonal skatterådgivning:

 • Strukturering av internasjonal selskapsstruktur

 • Etablering av virksomhet i utlandet.

 • Internasjonale eller grenseoverskridende funksjoner, som oppkjøp, salg, joint ventures eller investeringer

 • Internprising

 • Skatteoptimale finansieringsløsninger

 • Tolking av og tilpasninger til skatteavtaler

 • Fast driftssted og allokering av fortjeneste til ulike land

 • Kildeskatt og dobbeltbeskatning

 • Kreditfradrag og refusjon av skatt betalt i utlandet

 • Finansielle instrumenter og fritaksmetoden

 • Rederibeskatning

Takket være vårt brede internasjonale nettverk kan en skatteadvokat fra RSM bistå med internasjonale problemstillinger innen skatt og merverdiavgift. Uavhengig av om du er en stor eller liten bedrift, gjør vi alt vi kan for å skape gode kundeopplevelser. Vi tilpasser oss deg, og ikke motsatt. 

Restrukturering

Hvordan man velger å strukturere og organisere et konsern er avgjørende i svært mange relasjoner. Dersom man optimaliserer selskapsstrukturen, kan man spare skatt og merverdiavgift, samt legge til rette for en gunstig finansiering og en optimal fordeling av risiko. God struktur sikrer også god kapitalflyt mellom selskapene. 

Våre skatteadvokater kan bistå med følgende tjenester innen restrukturering og selskapsrett:

 • Optimal selskapsstruktur for skatt, merverdiavgift, finansiering, risikofordeling og kapitalflyt

 • Planlegging av transaksjoner og restruktureringer

 • Borettslagsmodellen for boligprosjekter

 • Fisjoner, fusjoner og omdannelser

 • Selskapsetableringer

 • Likvidasjon og oppløsning

 • Kapitalforhøyelse og kapitalnedsetting  

 • Aksjonæravtaler, aksjonærrettigheter og aksjonærtvister

 • Styreansvar

Organisering av selskaper, og reglene knyttet til dette, endrer seg hele tiden. Derfor er det viktig å være oppdatert til enhver tid, slik at man kan foreta fortløpende vurderinger av hvordan selskapet bør struktureres. RSM Advokatfirma har lang og bred erfaring innen feltet, og en skatteadvokat fra RSM kan bistå med effektiv restrukturering dersom behovet oppstår.

Hvem er RSM?

RSM Norge er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi er ambisiøse, både på egne og kundens vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Målet vårt er å bidra til å skape sikre verdier i din virksomhet

Vi tilbyr et bredt omfang av tjenester, som revisjon, advokattjenester, skatt og avgift, transaksjonsstøtte, regnskap/IFRS, informasjonsteknologi, gransking og risikostyring. Av den grunn er kundene våre også fordelt over et bredt utvalg av bransjer, alt fra små aksjeselskaper til konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi har en særlig solid posisjon blant eierstyrte virksomheter. 

RSM Norge er en del av RSM International, som er et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer. Til sammen er vi mer enn 43 000 kolleger fordelt på over 800 kontorer i 120 land. Dette gjør oss i stand til å jobbe på tvers av landegrenser. 

Kontakt oss i dag

Har du spørsmål knyttet til skatt, eller lurer på hva våre skatteadvokater kan bistå med? Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat! 

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | advokat

Morten Hereng Christophersen
Partner | advokat

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss