Avklaring rundt omgåelsesregelen

scaffold.jpg

Finansdepartementet forsøkte i forslaget til revidert nasjonalbudsjett å innskrenke finanskomiteens uttalelse fra i høst om at den rettspraksis som ble nedfelt med ConocoPhillips III‑dommen fortsatt gjelder. Finanskomiteen er imidlertid ikke enig med departementet, slik at fisjon for salg fortsatt skal være mulig, slik det har vært etter den nevnte høyesterettsdommen.

Gjelder ikke bare eiendomsselskaper

Etter at den tidligere ulovfestede omgåelsesregelen ble lovfestet i skatteloven § 13-2 har det vært uklart hvor langt den rekker i tilfeller der eiendeler eller virksomhet utfisjoneres for salg. Etter ConocoPhillips III‑dommen i 2014 har skatteetaten lagt til grunn at utfisjonering for salg ikke skal kunne gjennomskjæres, og i høst ga finanskomiteen uttrykk for at denne praksisen fortsatt skulle ligge fast.

Finansdepartementet ga imidlertid i revidert nasjonalbudsjett uttrykk for at finanskomiteens uttalelse kun gjaldt overføring av fast eiendom, slik som i ConocoPhillips-III dommen. I sin innstilling til Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, presiserer imidlertid finanskomiteen at de mener at ulike typer av eiendeler bør behandles mest mulig likt. Dermed skal fisjon for salg være mulig også for andre type eiendeler enn fast eiendom, og det må antas at det også vil omfatte utfisjonering av virksomhet for salg.

Følger tett med på utviklingen

Finanskomiteen er imidlertid enig med finansdepartementet i at man fremover bør følge tett med på utviklingen av praksis, men mener at man bør la den generelle lovfestede omgåelsesregelen virke en tid før man gjør en ny vurdering. Dersom departementet mener at det er behov for endringer, legger finanskomiteen til grunn at regjeringen legger frem for Stortinget eventuelle spesialregler. Dette kan tolkes som et lite spark til departementet om at foreslåtte endringer bør følge av endrede regler, og ikke generelle uttalelser i statsbudsjettet eller revidert nasjonalbudsjett.

 

Les også:

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»


Kontakt

Morten Hereng Christophersen
Partner | Managing Partner

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss