I budsjettforliket mellom Regjeringen og SV datert 3. desember 2024 foreslås det endringer i utflyttingsskattereglene, nivået på skjermingsfradraget og nivået på treprosentregelen i fritaksmetoden. 

Oppsummert innebærer de foreslåtte endringene en innstramming i utflyttingsskattereglene, samt utredninger av en mulig oppjustering av påslaget på skjermingsrenten og økning av inntektsføringen i treprosentregelen fra 3 % til 5 %. 
 

Utflyttingsskattereglene

Utflyttingsskattereglene utvides til å gjelde ved overføring av aksjer mv. til enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge, med virkning fra 03.12.2023.

Endringen må ses i sammenheng forrige budsjettforlik 29. november 2022, hvor bestemmelsen i skatteloven § 10-70 (1) ble utvidet til å gjelde overføringer av aksjer til nære familiemedlemmer. Budsjettforliket for 2024 markerer dermed en ytterligere utvidelse av regelens virkeområde, ved at den nå dekker overføringer til «enhver». Virkningen er dermed en innstramming av utflyttingsskattereglene. Endringen reflekterer de vurderingene som er foretatt av Torvik-utvalget i NOU 2022:20 «Et helhetlig skattesystem», hvor det foreslås en innstramming av regelverket. 

 

Nivået på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen

Stortinget ber regjeringen utrede nivået på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen jf. Torvik-utvalget. 

Torvik-utvalget foreslo i sin utredning at skjermingsrenten gis et vesentlig påslag utover den risikofrie renten for å jevne ut investorenes avkastningskrav. Eierskatt og risikofri avkastning vil kunne øke avkastningskravet for en investor som har en høy marginal finansieringskostnad. I motsatt tilfelle vil en investor som på marginen finansierer sine aksjekjøp med egne, risikofrie aktiva, få redusert sitt avkastningskrav. Utvalget peker derfor på at et usymmetrisk skjermingsfradrag reduserer nåverdien av skjermingsfradraget. Et påslag på skjermingsrenten kan avhjelpe dette og Stortingets anmodning om en utredning følger dermed Torvik-utvalgets forslag. 

 

Nivået på treprosentregelen i fritaksmetoden

Stortinget ber regjeringen utredenivået på treprosentregelen i fritaksmetoden jf. Torvik-utvalget. 

Regelen innebærer at av ellers utdelt skattefritt utbytte så skal 3 % av inntekten skattlegges som ordinær skattepliktig inntekt. Torvik-utvalget foreslo at treprosentregelen utvides til å omfatte ikke bare aksjeutbytte fra aksjeselskaper og utdeling fra selskapet med deltakerfastsetting, men også aksjegevinster. Formålet med likbehandling er å oppnå mest mulig like regler for utbytte og gevinst. Utvalget peker i denne forbindelse også på at en rekke EU-land har valgt å operere med en sats på 5 % for inntektsføringen. For å oppnå økt harmonisering foreslår Torvik-utvalget derfor at inntektsføringen i treprosentregelen økes fra 3 % til 5 %. Dersom regelen også omfattes til å gjelde gevinst, vil økningen innebærer en effektiv skattlegging på 1,1 % på utbytte og aksjegevinst (22 % skattlegging av 5 % av inntekten).