Trondheim kommune oppdaterte i 2023 skattegrunnlaget for alle eiendommer i kommunen. Det betyr at alle eiendommer ble gjenstand for en retaksering og potensielt fikk en ny takst. Taksten baseres på forventet markedspris ved fritt salg. Datagrunnlaget Trondheim kommune valgte for boliger, baseres på historiske tall fra boligsalg de siste fem årene. Næringseiendommer verdsettes basert på såkalt yield. Skattegrunnlaget for takseringsperioden 2023-2033 vil dermed fastsettes på bakgrunn av datagrunnlag fra historisk høye salgspriser.


Vi gjennomgår endringene i denne takseringsrunden, en taksering som skal gjelde for en tiårsperiode.


Grunnleggende om eiendomsskatt i Trondheim

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt. Det er opp til hver enkelt kommune om det skal utskrives eiendomsskatt, med hvilken skattesats, hvordan takstene skal fastsettes og hvordan skatten skal innkreves.

Historisk har Trondheim hatt eiendomsskatt siden slutten av 1800-tallet. Skattesatsene og hvilke verdsettelsesprinsipper som er blitt lagt til grunn har gjennom tidene naturlig nok vært gjenstand for endring. I dag er det slik at bystyret i kommunen årlig vedtar de forskjellige skattesatsene og eventuelle bunnfradrag. Taksering av eiendommer derimot foretas langt sjeldnere, herunder hvert tiende år. Det betyr at taksten som utgangspunkt er fastsatt for ti år av gangen. Denne tiårsperioden kan også bli forlenget med en såkalt kontorjustering inntil en ny runde med taksering av alle eiendommer blir gjennomført. Ved en kontorjustering kan kommunen etter en tiårsperiode utsette gjennomføringen av en ny alminnelig taksering ytterligere, ved å foreta en oppjustering av gjeldende takster med inntil 10 %.


Hvilke eiendommer utskriver Trondheim kommune eiendomsskatt på?

Trondheim kommune utskriver eiendomsskatt på all fast eiendom, slik som bolig- og fritidseiendommer og næringseiendommer.

Enkelte eiendommer er imidlertid fritatt for eiendomsskatt, for eksempel bygg av historisk verdi.

Ved siden av de obligatorisk fritatte eiendommene, har kommunen også adgang til å frita enkelte andre eiendommer etter søknad basert på kriterier angitt i eiendomsskatteloven (§ 7).

 

I Trondheim kommune vurderes søknader om fritak etter følgende kriterier:

 • Eiendommer som er eid av stiftelser eller institusjoner som er til nytte for kommunen, fylket eller staten. 
 • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet og som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett og kultur, som kan få fritak.

 

Hvilke skattesatser gjelder for 2024?


Skattesatsene som er vedtatt av Trondheim kommune for 2024 er:

 • Bolig- og fritidseiendom: 2,65 promille
 • Næringseiendom og ubebygd tomt: 3,37 promille 
 • Anlegg som fortsatt beskattes som verk og bruk: 6,05 promille (for tidligere Trondheim før sammenslåing i 2020) eller 7,0 promille (for tidligere Klæbu kommune før sammenslåing med Trondheim kommune i 2020).

For alle godkjente boligenheter gjelder et bunnfradrag på kr 550 000 for 2023. Det gis ett bunnfradrag per selvstendige boenhet.

 

Taksering av boligeiendommer

Trondheim kommune takserer alle boligeiendommer etter en metode beskrevet på Trondheim kommunes nettsted.

Trondheim kommune har uttrykt en forventning om at nytt datagrunnlag og ny verdsettelsesmetodikk vil sikre en mer presis taksering enn tidligere ved at beregningen vil være basert på eiendommens virkelige verdi. Metoden er basert på et matematisk estimat av eiendommens markedspris, bestemt ut fra omsetningstall for sammenlignbare eiendommer de fem siste årene. Imidlertid vil beregningsgrunnlaget være basert på en periode med historisk høye boligpriser. Når vi nå går inn i en mer usikker tid med stadig økende renter, kan det være ekstra viktig å rette et kritisk blikk på årets takstgrunnlag.

Grunnlaget for fastsettelsen av verdien til boligeiendom er:

 • Plassering
 • Bygningstyper 
 • Eiendomsareal 
 • Bruksareal (BRA) boenhet 
 • P-rom-areal
 • Når eiendommen er tatt i bruk
 • Eventuell fellesgjeld i borrettslag
   

Taksering av næringseiendommer

Trondheim kommune har på nåværende tidspunkt ikke offentliggjort takseringsmetoden. Informasjonen som er hentet inn av kommunen i forbindelse med takseringen kan likevel gi noen føringer.

Eiere av næringseiendom i kommunen har blitt forespurt informasjon om leieinntekter, eierkostnader og eventuell ledighet for de siste tre årene. Dette indikerer at næringseiendommer trolig skal verdsettes basert på yield.

Yield er netto leieinntekter delt på eiendommens markedsverdi og kan sammenlignes med et slags øyeblikksbilde av eiendommens avkastning fra leieinntekter. Den yielden kommunen lander på, vil være avgjørende for hvor høyt eiendomsskattegrunnlag man vil få.

I gode tider med økte eiendomspriser har yielden vært lav. Markedsbildet har imidlertid endret seg betraktelig det siste året, og vi går inn i en mer usikker tid med høyere yield. Når eiendomsskattegrunnlaget skal stå i 10 år eller mer, er det derfor helt avgjørende hvilket yield-nivå kommunen vil legge seg på.

Vi vil følge med når kommunens valg av metode for verdsettelse av næringseiendommer offentliggjøres og oppdatere vår artikkel tilsvarende.

 

Hva betyr ny takseringsmodell for deg?

Vi mener at eiere av eiendom i Trondheim kommune kan ha fått økt eiendomsskatt fra 2023 som følge av ny taksering. Dette skyldes at datagrunnlaget for takseringen er basert på en periode med en gjennomgående oppgang på boligmarkedet. 

I utgangspunktet kan årets taksering bli stående de neste ti årene. Hvis det er særlige forhold ved eiendommen din som tilsier at grunnlaget bør settes ned, anbefaler vi å utfordre tilsendt vedtak om eiendomsskatt. 

 

RSM Advokatfirma kan bistå med å påklage vedtak

RSM bistår jevnlig med gjennomgang av eiendomsskattetakster og har lang erfaring med klagesaksarbeid i mange av landets kommuner, deriblant knyttet til eiendomsskatt i Trondheim. Erfaringene våre viser at det er vel anvendt tid å gjennomgå eiendomsskattetakstene.

Særlig kan det være verdt å gjennomgå taksten for næringseiendom. I og med at kommunen gjør konkrete vurderinger, er det fornuftig å påse at alle sider av eiendommen som kan ha betydning for markedsverdien kommer frem og blir tatt hensyn til ved takseringen. For store næringseiendommer vil selv små korrigeringer kunne gi store utslag for eiendomsskattetaksten.

Ta kontakt med en av våre skatteadvokater for mer informasjon eller bistand i forbindelse med eiendomsskatt i Trondheim, så hjelper vi deg gjerne.