Regjeringens foreslåtte endringer skaper mer forutsigbarhet, og gjør at skattereglene for vindkraftanlegg i større grad harmonerer med de reglene som gjelder for vannkraftverk.  


Industrikraftunntaket i grunnrentskatt for vannkraft 

Industrikraftunntaket i sktl. § 18-3 andre ledd bokstav a nr. 2 innebærer at skattyter på visse vilkår kan verdsette kraft som leveres under en langsiktig kjøpekontrakt til kontraktspris, i motsetning til hovedregelen som er til spotmarkedspris. Det har vært uklarheter rundt kravet til lengden på disse kontraktene for at unntaket skal komme til anvendelse. Departementet presiserer at for avtaler inngått etter 1. januar 2024 gjelder et minstekrav på tre år, og at det ikke er noen øvre grense.  


Endringer i fastsettelsen av grunnrenteskatten for vindkraftanlegg  

For vindkraftanlegg som er eid av selskap med deltakerfastsetting (f.eks. ansvarlige selskap, kommandittselskap mv.) blir grunnrenteskatten fastsatt etter nettometoden.  

Fastsetting etter nettometoden innebærer at grunnrenteinntekten først fastsettes for vindkraftanlegget. Deretter fordeles grunnrenteinntekten for hvert kraftanlegg på hver enkelt deltaker. Denne metoden blir også benyttet som utgangspunkt for fastsettelse av grunnrenteskatten for vannkraftverk, men for vannkraft gjelder det et unntak der skatten fastsettes etter en bruttometode «når deltakerne selger det vesentlige av kraftproduksjonen på selvstendig basis».  

Unntaket ble innført for vannkraftverk fordi departementet i sin tid la til grunn at en fastsetting etter nettometoden ville være administrativt krevende og påføre skattyter og skattemyndigheter betydelig merarbeid. Et slikt unntak ble ikke innført for landbasert vindkraft fordi departementet antok at det ikke var mange vindkraftanlegg som var organisert på denne måten. Departementet har nå blitt oppmerksom på at det faktisk er mange skattytere med en slik organisering, og foreslår derfor at disse bør skattlegges etter samme metode som tilsvarende skattytere innenfor grunnrenteskatten for vannkraft. Endringen foreslås presisert i sktl. § 10-40, samt sktl. § 18-10 nytt niende ledd.  

 

Skattemessige avskrivninger for historiske investeringer knyttet til vindkraftproduksjon 

Departementet foreslår visse endringer i sktl. § 18-10 tredje ledd bokstav a nr. 3 for å presisere at retten til slike avskrivninger gjelder generelt for driftsmiddel knyttet til kraftproduksjonen.  

Retten til oppjustering gjelder med andre ord generelt for de driftsmidlene knyttet til kraftproduksjonen som kan avskrives, ikke bare for driftsmidler som saldoavskrives og/eller er omfattet av reglene om lineære avskrivninger etter sktl. 14-51.  

Departementet utdyper også hva som ligger i «skattemessig verdi», samt hvilke driftsmidler man ikke kan kreve avskrivninger for. Avslutningsvis foreslår departementet også en presisering av beregningsgrunnlaget for grunnrenteinntekten ved realisasjon av vindkraftverk som innebærer fradrag for aktiverte kostnader til grunneier, kommune mv.