SB23

Finansdepartementet foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 % til 45 % fra 2022. Samlet marginalskatt på vannkraft blir da 67 %. 

Formålet med økningen er at en større andel av grunnrenten fra vannkraftproduksjonen skal tilfalle fellesskapet. 

Det foreslås ytterligere to endringer i grunnrenteskatten som omfatter både vannkraft og vindkraft og som skal gjelde fra 2023.  

For det første skal inntekter fra salg av opprinnelsesgarantier inkluderes i grunnlaget for grunnrenteskatten. For det andre skal grunnrenteskatten baseres på den faktiske inntekten kraftprodusenten har når kraft selges gjennom fastprisavtaler. 

Små vannkraftverk betaler ikke grunnrenteskatt og påvirkes derfor ikke av forslagene. 

Økt sats i grunnrenteskatten anslås å øke skatteprovenyet med 11,2 milliarder kroner. 

Forslaget om å inkludere opprinnelsesgarantier i grunnrenteskattegrunnlaget anslås å øke skatteprovenyet med om lag 1 milliard kroner.

Økt grunnrenteskatt vil kunne føre til redusert eiendomsskatt til kommunene. Dette fordi grunnrenteskatten på vannkraft trekkes fra grunnlaget for eiendomsskatten. Fradraget ved beregning av eiendomsskattegrunnlaget fastsettes som et gjennomsnitt over 5 år, slik ta det vil ta noe tid før hele effekten av økt grunnrenteskatt reflekteres i eiendomsskattegrunnlaget. 

Endringen vil ikke få betydning for eiendomsskatten for kraftverk der eiendomsskatten fastsettes etter minimums- eller maksimumsreglene (som danner en nedre og øvre grense for eiendomsskattegrunnlaget).

Endringen er foreslått med virkning fra og med inntektsåret 2022.
 

På denne siden finner du alle dokumenter, pressemeldinger og annen relevant informasjon om budsjettet: Statsbudsjettet 2023