Rapportering og skattlegging av naturalytelser | RSM Norge AS

Det er innført nye regler for rapportering og skattlegging av naturalytelser fra og med 1. januar 2019.

Det er vedtatt endringer i reglene som gjelder personalrabatter, både når det gjelder vilkårene for hva som er å regne som skattefri personalrabatt, og når det gjelder arbeidsgivers innberetningsplikt.

Det tenkte regelverket ble første gang utdypet i en prinsipputtalelse fra skattedirektoratet den 15. november 2018.  Allerede nå er denne erstattet av en ny prinsipputtalelse avgitt 6. mai 2019 som skal få virkning fra 7. mai 2019.

I tilknytning til denne prinsipputtalelsen har skattedirektoratet også utarbeidet en spesifisert liste med 55 konkrete spørsmål og svar for ytterligere å presisere regelverket. For mange oppfattes disse presiseringer som ytterligere skjerping av tidligere varslede regler for arbeidsgivere og deres ansatte.

Flere aktører og næringsforeninger stiller seg undrende til skattedirektoratets presiseringer, samt om disse rapporteringspliktene faktisk lar seg gjennomføre i praksis. Gjengs tilbakemelding er at disse vil kunne pålegge arbeidsgivere og deres ansatte et betydelig arbeide for å kunne dokumentere sin rapportering. Mye tilsier at siste ord nok ennå ikke er sagt i denne anledning. Finansdepartementet har allerede varslet ny forskrift om kort tid.

Likevel er det grunn til å tro at dette regelverk vil få sterkere fokus fra skattemyndighetene i tiden fremover og at arbeidsgivere således bør sette seg inn i gjeldende regler og forholde seg til disse så godt det lar seg gjøre. Arbeidsgivere bør gå igjennom dagens ordninger og rutiner for slike ytelser tilknyttet sin virksomhet og vurdere hva som skal beholdes og hva som bør avvikles av hensyn til merarbeid dette vil påføre virksomheten.

Det bør også utarbeides interne retningslinjer for de ansatte når det gjelder hvilke ytelser de kan benytte seg av og rutiner for hvordan de skal melde fra om bruken av disse til sin arbeidsgiver. Dette kan for eksempel innarbeides i arbeidsavtaler, arbeidsreglement eller personalhåndbok. I alle tilfeller bør de ansatte orienteres om problemstillingene og hvorledes de skal forholde seg.

Det er arbeidsgiver som har ansvaret for rapportering av alle ytelsene. I mange tilfeller er imidlertid arbeidsgiver avhengig av opplysninger fra den ansatte og/eller tredjepart for å kunne foreta korrekt rapportering. Det er uttalt i forarbeidene til lovendringene at arbeidsgiver ikke skal kunne pålegges reaksjoner eller sanksjoner for brudd på rapporteringsplikten dersom han har gjort det som med rimelighet kan forventes for å sørge for at ansatte og tredjeparter gir de nødvendige opplysningene.

Årlige dokumenterte rabatter for varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet under kr 8 000 vil etter gjeldende regelverk være skattefrie for den ansatte. Den delen av samlet personalrabatt som overstiger kr 8 000 per år, er skatte- og rapporteringspliktig. Det er et vilkår for skattefri personalrabatt at varen eller tjenesten omsettes i arbeidsgivers virksomhet. For øvrige rabatter er det skatteplikt fra første krone.

Fra og med 2019 kan det ytes årlige gaver mv inntil kr 2 000 uten beskatning når den ytes som en generell ordning i virksomheten.