Regjeringen foreslår økt avgiftsbelastning ved omdisponering av bensin- og dieselbiler og dyre elbiler i leasing-, bilutleie- og drosjevirksomhet. 

Næringsdrivende innen slik virksomhet kan fradragsføre merverdiavgift for personkjøretøy. Etter gjeldende regler skal fradraget tilbakeføres forholdsmessig dersom kjøretøyet videreselges innen fire år. Det vil si at ved salg etter fire år skal ingen merverdiavgift tilbakeføres. Etter dagens regler nedskrives imidlertid tilbakeføringsbeløpet ofte raskere enn kjøretøyet faller i verdi, og dette medfører en utilsiktet subsidiering gjennom merverdiavgiften.

Forslaget til nye regler går ut på at fradraget nå skal beregnes ut fra faktisk verdifall i stedet for sjablongverdier. Formålet er å oppnå en riktigere skattlegging av kjøretøy i disse næringene. De nye reglene vil ikke ha konsekvenser for elbiler med pris under 500 000 kroner, ettersom disse er særskilt fritatt for merverdiavgift. Etter forslaget, skal den delen av fradragsført merverdiavgift som tilbakeføres svare til forholdet mellom verdien av kjøretøyet ved omdisponering og nybilprisen. Dersom verdien ved omdisponering utgjør for eksempel halvparten av nybilprisen, skal halvparten av fradragsført merverdiavgift tilbakeføres. Verdien ved omdisponeringen skal settes til vederlaget som da betales, eventuelt alminnelig omsetningsverdi på dette tidspunktet. 
Tilbakeføringsplikten foreslås å falle bort etter 8 år regnet fra registrering av kjøretøyet.

Reglene forslås å tre i kraft fra 1. juli 2024. Dagens regler kan benyttes for kjøretøy som er levert eller leaset før 1. juli 2024, og for kjøretøy som leveres etter denne dato dersom det er inngått avtale om kjøp eller leasing før 14. mai 2024.