Regjeringen foreslår en utvidelse av fritak for mva. ved leveranser til planlagte amerikanske investeringer i infrastruktur, blant annet på Rygge.

Bakgrunnen for endringen er en tilleggsavtale mellom Norge og USA om forvarssamarbeid.  

I dag er norske selskap fritatt fra å beregne mva. ved leveranser til bestemte internasjonale militære styrker og kommandoenheter. Forslaget går ut på å frita også leveranser til utenlandske leverandører til slike militære enheter. Slike utenlandske leverandører er unntatt fra å registre seg i Merverdiavgiftsregisteret og må i dag søke om refusjon ved kjøp av varer og tjenester fra norske selskap. Lovendringen vil innebære at norske selskap kan fakturere for leveranser til disse utenlandske leverandører uten mva. som igjen betyr at de utenlandske leverandørene slipper prosessen med å søke om refusjon av mva.  Dette vil f.eks. være aktuelt for norske selskap som foretar leveranser til bygge- og anleggsarbeider til investeringer i denne type infrastruktur. 

I praksis vil lovendringen gjelde anskaffelser til bruk for amerikanske styrker og det er en forutsetning for fritak at amerikanske myndigheter kan legge frem en erklæring som bekrefter at anskaffelsen er til bruk for amerikanske styrker. 

Forslag til forskrift om utvidelsen av fritaket vil bli sendt på høring med sikte på å gjennomføres med virkning fra 1. juli 2024.