Norge
Languages

Languages

Kari Elisabeth Christiansen
Senioradvokat


Kontor : RSM Oslo
Tjenester : Skatt, Avgift
Sector : Eiendom
Biografi

Kari Elisabeth er senioradvokat i RSM Advokatfirma i Oslo. Hun kommer som advokat fra BDO Advokater AS og har arbeidet med avgiftsrettslige problemstillinger i nærmere 20 år.

Hun startet sin karriere som saksbehandler i skatteetaten med både skatt og merverdiavgift. Som rådgiver i Revisorforeningen satset hun på merverdiavgiften som fagområde og begynte som forfatter med en bok om merverdiavgift for kultur og idrett. I etterkant fikk hun tilbud om å bidra til å skrive lovkommentarer for Gyldendal Rettsdata. Som advokat har hun jobbet i full bredde med merverdiavgift, og dekker bl.a. områder som næringseiendom, entreprenørbransjen, forsknings- og utviklingsbedrifter, kultur og idrett, kommunale virksomheter, privatskoler, og andre som har rett til kompensasjon for merverdiavgift. Hennes bistand strekker seg fra alt av enklere løpende rådgivning til større klageoppdrag i tillegg til spesialtilpassede kurs og foredrag for kunder.

News articles

Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020
I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

5. oktober 2020
Oppdatert 5. oktober 2020 Myndighetene har siden mars i år kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter, som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Noen av de første tiltakene som ble vedtatt er senere avviklet eller...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

24. september 2020
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Merverdiavgift – nyheter

2. juli 2020
Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser som gjelder merverdiavgift for bedriftskantiner og digitale nyhetstjenester. Utsatt frist for fakturering av mva. ved omstridte krav i byggeprosjekt Finansdepartementet har lagt frem et forsla...

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

15. juni 2020
Myndighetene har gitt betalingsutsettelser for en rekke skatter og avgifter for å lette den økonomiske situasjonen mange næringsdrivende og private opplever som følge av alle tiltakene for å begrense omfanget av covid-19 smitte i Norge. Utsettelsene er gitt til alle skatte- og avgiftspliktige, uten behovsprøving. Etter de ordinære reg...

Mva-risiko for konkursboer ved eiendomsoverdragelser

10. juni 2020
Høyesterett traff 28. mai i år en kjennelse hvor det ble slått fast at en justeringsforpliktelse som påhviler en fast eiendom, utløses på konkursboets hånd, dersom boet overdrar eiendommen til en kjøper som del av konkursbehandlingen. Høyesteretts kjennelse Høyesteretts kjennelse, som ble avsagt under dissens 3-2, gjelder bobeha...

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

10. juni 2020
Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til mva-fradrag begrenses ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom. Bakgrunnen er en konkret henvendelse som gjaldt overdragelse av utleiebygg fra en virksomhet som var frivillig mva-registrert for utleien, til ny eier/kjøper. Da kjøpe...

Forslag om skattelettelser

4. juni 2020
Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter. Verdsettelsesrabatten for «arbeidende kapital» i formuesskatten, som gjelder for aksjer, driftsmidler mv., økes med 10 prosentpoeng, fra 25 % til 35 ...

Driftsfase – Justeringsreglene

28. mai 2020
Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...

Tapsføring av mva. på kundefordringer

21. april 2020
Merverdiavgiftsloven gir adgang til å korrigere tidligere innberettet merverdiavgift (mva.), dersom en kunde har manglende betalingsevne og kravet mot denne «må anses endelig konstatert tapt». Korreksjonen innebærer en tilbakebetaling av avgiften til selger, fra statens side, selv om kunden har fradragsført den samme avgiften. Den av...

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

8. april 2020
Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles.  Betalingsutsettelse og -frafall Når en faktura er utstedt med merverdiavgift, har selger etter gjeldende reg...

Utsatte betalingsfrister og nedsatt mva-sats for reiseliv og kultur

20. mars 2020
Etter anmodning fra Stortinget har regjeringen i dag, fredag 20. mars, lagt frem lovforslag om å utsette betalingsfrister som gjelder for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og i tillegg å midlertidig sette ned den lave mva-satsen for persontransport og kulturbransjen fra 12 % til 8 %. Forslagene er i hovedsak ment å avhjelp...

Driftsfase – aktiverte kostnader

13. februar 2020
Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

31. januar 2020
Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Mva-fradrag og transaksjonskostnader

17. januar 2020
Skatteklagenemnda har i to saker publisert i begynnelsen av desember 2019 konkludert med at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader ved kjøp av selskap. Begge sakene gjelder kjøp av konkurrerende virksomheter.   Nemndas avgjørelse i sak nr.  137/2019 og 138/2019  føyer seg inn i r...

Endringer i skatte- og avgiftsreglene

9. januar 2020
350-kroners grensen ved import endres i to etapper i 2020, og det skjer også andre endringer i skatte- og avgiftsreglene, omtalt i RSM Nyhetsbrev 15 | 2019 om statsbudsjettet for 2020. Skatte- og avgiftssatsene for 2020 Nivået på satsene for mva i 2020 forblir de samme som for 2019 og særavgiftene er i stor grad prisjustert. For innte...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.   Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom ...