Kari Elisabeth Christiansen
Senioradvokat


Kontor : RSM Oslo
Tjenester : Skatt, Avgift
Sector : Eiendom
Biografi

Kari Elisabeth er senioradvokat i RSM Advokatfirma som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Hun kommer fra BDO Advokater AS og har arbeidet med avgiftsrettslige problemstillinger i nærmere 20 år.

Kari Elisabeth startet sin karriere som saksbehandler i Skatteetaten med både skatt og merverdiavgift. Som rådgiver i Revisorforeningen satset hun på merverdiavgift som fagområde og begynte som forfatter, med en bok om merverdiavgift for kultur og idrett. I etterkant fikk hun tilbud om å bidra til å skrive lovkommentarer for Gyldendal Rettsdata. Som advokat har hun jobbet i full bredde med merverdiavgift, og dekker bl.a. områder som næringseiendom, entreprenørbransjen, forsknings- og utviklingsbedrifter, kultur og idrett, kommunale virksomheter, privatskoler, og andre som har rett til kompensasjon for merverdiavgift. Hennes bistand strekker seg fra alt av enklere løpende rådgivning til større klageoppdrag, i tillegg til spesialtilpassede kurs og foredrag for kunder.

 

Arrangementer

Merverdiavgift

Innførsel og utførsel av fjernleverbare tjenester Regjeringens foreslår å utvide merverdiavgiftsplikten for utenlandske tilbydere til å omfatte innførsel av alle fjernleverbare tjenester til forbrukere. Samtidig gis det fritak for norske tilbyderes salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende utenfor Norges grenser. M...

Avgifter på elbiler og avvikling av elbilfordelen

Regjeringen foreslår en rekke innstramminger som gjør det dyrere å kjøpe og lease elbiler. Forslaget innebærer en delvis innføring av merverdiavgift for salg, innførsel og leasing av elbiler, full omregistreringsavgift ved salg og økt firmabilbeskatning. Alle endringene er foreslått å gjelde fra 1. januar 2023. Delvis innføring av...

Har du rett til renter fra staten for innbetalt mva. på omtvistede krav?

Omtvistede krav og utsatt fakturering I bygg- og anleggsbransjen er det ikke uvanlig at det oppstår tvist om pengekrav og det kan gå lang tid før en avklaring oppnås. I denne perioden vil entreprenøren fakturere for arbeid som er merverdiavgiftspliktig, mens kunden ofte ikke vil betale før saken er avklart. Dersom partene ved forlik el...

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Mva-fritaket for el-biler byttes ut med en tilskuddsordning fra 2023

Regjeringen varsler å fjerne gjeldende mva-fritak for el-biler fra 2023. I stedet gis det tilskudd tilsvarende merverdiavgiftsbeløpet på salgssummen, opp til kr 125 000,-. El-biler som etter nyttår har en pris på kr 625 000,- inklusive merverdiavgift får med andre ord et tilskudd på kr 125 000,- slik at den reelle kostnade...

Innføring av mva-plikt for naprapater og osteopater

Det innføres mva-plikt for naprapater og osteopater som ikke har søkt om autorisasjon etter helsepersonelloven innen 1. juli 2022. Mva-plikten innføres fra 1. januar 2023 for å gi departementet tid til å behandle søknadene om autorisasjon.   Se våre øvrige artikler om RNB 2022: Endringer i formuesskattesats for upersonli...

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

Regjeringen har foreslått en ny mulighet for å søke om utsatt betaling av skatter og avgifter og en lavere forsinkelsesrente i en kort periode. Forslagene kommer i tillegg en vedtatt forlengelse av betalingsfristene for den tidligere ordningen. Både den nye og den opprinnelige ordningen, gjelder for de som har fått betalingsvanskel...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 24. januar 2022 Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Mange av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen ko...

Justeringer i særavgifter

Regjeringen har foreslått prisjusteringer av en rekke særavgifter og vi omtaler i det følgende noen av forslagene. En samlet gjennomgang er gitt i Prop. 1 LS kapittel 9. Økte klimaavgifter Det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser økes med 28 pst. utover prisjustering i 2022. El-avgiften Elavgifte...

Merverdiavgift

Det er ingen store nyheter om merverdiavgift i regjeringen Solbergs siste forslag til nasjonalbudsjett. Forslagene er i hovedsak begrenset til oppfølging av tidligere vedtak. Mva-plikt på alternativ behandling Fra 1. januar 2021 ble det innført mva-plikt for alternativ behandling, med unntak for behandling utført av autorisert helsepers...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Justeringsreglene – noen oppdaterte tips for å unngå unødige mva-kostnader

Justeringsreglene for merverdiavgift (mva.) ble innført i 2008 og har siden det skapt mye hodebry, både for næringsdrivende eiere av bygg og anlegg, og for oss rådgivere. Flere saker har vært oppe for Høyesterett og det har kommet en rekke uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet knyttet til reglene. Sentralt i den sammenh...

Statsbudsjettet 2021

I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Merverdiavgift – nyheter

Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser som gjelder merverdiavgift for bedriftskantiner og digitale nyhetstjenester. Utsatt frist for fakturering av mva. ved omstridte krav i byggeprosjekt Finansdepartementet har lagt frem et forsla...

Mva-risiko for konkursboer ved eiendomsoverdragelser

Høyesterett traff 28. mai i år en kjennelse hvor det ble slått fast at en justeringsforpliktelse som påhviler en fast eiendom, utløses på konkursboets hånd, dersom boet overdrar eiendommen til en kjøper som del av konkursbehandlingen. Høyesteretts kjennelse Høyesteretts kjennelse, som ble avsagt under dissens 3-2, gjelder bobeha...

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til mva-fradrag begrenses ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom. Bakgrunnen er en konkret henvendelse som gjaldt overdragelse av utleiebygg fra en virksomhet som var frivillig mva-registrert for utleien, til ny eier/kjøper. Da kjøpe...

Forslag om skattelettelser

Regjeringen har lagt frem forslag om ytterligere skattelettelser som følge av Covid-19, og forslagene skal styrke norsk privat eierskap og stimulere til investeringer i nye virksomheter. Verdsettelsesrabatten for «arbeidende kapital» i formuesskatten, som gjelder for aksjer, driftsmidler mv., økes med 10 prosentpoeng, fra 25 % til 35 ...

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...

Tapsføring av mva. på kundefordringer

Merverdiavgiftsloven gir adgang til å korrigere tidligere innberettet merverdiavgift (mva.), dersom en kunde har manglende betalingsevne og kravet mot denne «må anses endelig konstatert tapt». Korreksjonen innebærer en tilbakebetaling av avgiften til selger, fra statens side, selv om kunden har fradragsført den samme avgiften. Den av...

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles.  Betalingsutsettelse og -frafall Når en faktura er utstedt med merverdiavgift, har selger etter gjeldende reg...

Utsatte betalingsfrister og nedsatt mva-sats for reiseliv og kultur

Etter anmodning fra Stortinget har regjeringen i dag, fredag 20. mars, lagt frem lovforslag om å utsette betalingsfrister som gjelder for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og i tillegg å midlertidig sette ned den lave mva-satsen for persontransport og kulturbransjen fra 12 % til 8 %. Forslagene er i hovedsak ment å avhjelp...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Mva-fradrag og transaksjonskostnader

Skatteklagenemnda har i to saker publisert i begynnelsen av desember 2019 konkludert med at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader ved kjøp av selskap. Begge sakene gjelder kjøp av konkurrerende virksomheter. Nemndas avgjørelse i sak nr.  137/2019 og 138/2019  føyer seg inn i rekken av...

Endringer i skatte- og avgiftsreglene

350-kroners grensen ved import endres i to etapper i 2020, og det skjer også andre endringer i skatte- og avgiftsreglene, omtalt i RSM Nyhetsbrev 15 | 2019 om statsbudsjettet for 2020. Skatte- og avgiftssatsene for 2020 Nivået på satsene for mva i 2020 forblir de samme som for 2019 og særavgiftene er i stor grad prisjustert. For innte...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...