Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Avgift
Biografi

Marianne er advokat og partner i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Marianne har lang erfaring med avgiftsrettslige problemstillinger. Hun begynte sitt virke som advokat med merverdiavgift som spesialområde i 2003, etter 3 år i Skattedirektoratet og 7 år i Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hennes siste stilling var lovrådgiver. Marianne kom til RSM Norge fra advokatfirmaet Harboe & co hvor hun var partner i mer enn 6 år. Hun jobber med merverdiavgiften i full bredde, det vil si at hun bistår alle typer næringsdrivende, på tvers av alle bransjer, med ulike spørsmål knyttet til mva. Som eksempel kan nevnes næringseiendom, finansbransjen, kommunal sektor og kultursektoren. Mariannes kompetanse inkluderer særavgifter, samt eksport- og import problematikk.

Marianne er leder av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett, og er medlem i den landsdekkende Skatteklagenemnda. Marianne skriver jevnlig faglige artikler til ulike aviser og/eller tidsskrifter, og holder også foredrag innen sitt fagområde.

Arrangementer

Høyesterettsdom om uttaksmoms på byggearbeider

I en dom 22. november i år slår et flertall i Høyesterett (4-1) fast at det skal beregnes uttaksmoms ved bruk av innleid arbeidskraft med oppføring, ombygging eller oppussing av bygg for salg eller utleie. Bakgrunnen er at virksomheter som med egne ansatte håndverkere og prosjektledere mv. fører opp, bygger om eller pusser opp bygg som...

Merverdiavgift

Innførsel og utførsel av fjernleverbare tjenester Regjeringens foreslår å utvide merverdiavgiftsplikten for utenlandske tilbydere til å omfatte innførsel av alle fjernleverbare tjenester til forbrukere. Samtidig gis det fritak for norske tilbyderes salg av fjernleverbare tjenester til forbrukere hjemmehørende utenfor Norges grenser. M...

Avgifter på elbiler og avvikling av elbilfordelen

Regjeringen foreslår en rekke innstramminger som gjør det dyrere å kjøpe og lease elbiler. Forslaget innebærer en delvis innføring av merverdiavgift for salg, innførsel og leasing av elbiler, full omregistreringsavgift ved salg og økt firmabilbeskatning. Alle endringene er foreslått å gjelde fra 1. januar 2023. Delvis innføring av...

"Kjøp av tjenester fra utlandet kan gi dobbel avgiftsbelastning" - Finansavisen 22.7.22

Finansdepartementet varsler at de vil benytte seg av sin beskatningsrett og foreslår at kjøp av visse tjenester fra utenlandske leverandører skal avgiftsbelegges med full mva-sats når kjøper er hjemmehørende i Norge. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, for Finansavisen  22.7.22 Tjenestene det er snakk om er tjenester som l...

Har du rett til renter fra staten for innbetalt mva. på omtvistede krav?

Omtvistede krav og utsatt fakturering I bygg- og anleggsbransjen er det ikke uvanlig at det oppstår tvist om pengekrav og det kan gå lang tid før en avklaring oppnås. I denne perioden vil entreprenøren fakturere for arbeid som er merverdiavgiftspliktig, mens kunden ofte ikke vil betale før saken er avklart. Dersom partene ved forlik el...

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Mva-fritaket for el-biler byttes ut med en tilskuddsordning fra 2023

Regjeringen varsler å fjerne gjeldende mva-fritak for el-biler fra 2023. I stedet gis det tilskudd tilsvarende merverdiavgiftsbeløpet på salgssummen, opp til kr 125 000,-. El-biler som etter nyttår har en pris på kr 625 000,- inklusive merverdiavgift får med andre ord et tilskudd på kr 125 000,- slik at den reelle kostnade...

Innføring av mva-plikt for naprapater og osteopater

Det innføres mva-plikt for naprapater og osteopater som ikke har søkt om autorisasjon etter helsepersonelloven innen 1. juli 2022. Mva-plikten innføres fra 1. januar 2023 for å gi departementet tid til å behandle søknadene om autorisasjon.   Se våre øvrige artikler om RNB 2022: Endringer i formuesskattesats for upersonli...

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

Regjeringen har foreslått en ny mulighet for å søke om utsatt betaling av skatter og avgifter og en lavere forsinkelsesrente i en kort periode. Forslagene kommer i tillegg en vedtatt forlengelse av betalingsfristene for den tidligere ordningen. Både den nye og den opprinnelige ordningen, gjelder for de som har fått betalingsvanskel...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 24. januar 2022 Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Mange av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen ko...

Ny mva-melding fra 01.01.2022

Som et ledd i Skatteetatens moderniseringsprosjekt for mva., vil det fra og med 1. januar 2022 bli lansert en ny mva-melding. Det blir ingen overgangsordning, og heller ingen muligheter for å søke om dispensasjon. Bokføringspliktige som skal levere mva-meldinger i 2022 må derfor være klare fra og med innsendingen av første ordinære mva-m...

Ingen fradragsrett for mva. på transaksjonskostnader tilknyttet salg av kontoreiendom

Høyesterett avsa en dom 14. oktober i år hvor det ble konkludert med at det ikke er fradragsrett for mva. på kostnader pådratt i forbindelse med salg av kontoreiendommer som har vært til bruk i mva-pliktig virksomhet. Hva betyr dommen? (1)          Dommen gjør det klart at typiske transaksjonsko...

Justeringer i særavgifter

Regjeringen har foreslått prisjusteringer av en rekke særavgifter og vi omtaler i det følgende noen av forslagene. En samlet gjennomgang er gitt i Prop. 1 LS kapittel 9. Økte klimaavgifter Det generelle avgiftsnivået på ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser økes med 28 pst. utover prisjustering i 2022. El-avgiften Elavgifte...

Merverdiavgift

Det er ingen store nyheter om merverdiavgift i regjeringen Solbergs siste forslag til nasjonalbudsjett. Forslagene er i hovedsak begrenset til oppfølging av tidligere vedtak. Mva-plikt på alternativ behandling Fra 1. januar 2021 ble det innført mva-plikt for alternativ behandling, med unntak for behandling utført av autorisert helsepers...

Ikke fradragsrett for kontantbetalinger på mer enn NOK 10 000

Det følger av skatteloven § 6-51 at betalinger på mer enn NOK 10 000 må overføres via bank for å gi skattemessig fradragsrett. Fradragsnektelsen gjelder ved kontant betaling av alle typer kostnader, inkludert lønnskostnader, og også ved kontant betaling av anskaffelser i utlandet. Det samme gjelder fradrag og kompensasjon for inng...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Tenk «føre var»- prinsippet

Marianne  Brockmann Bugge og Julie Marie Flom er gjesteskribenter i Finansavisen, 8.5.2021. Skatte- og avgiftssystemet bygger på et selvdeklareringsprinsipp. Det er den  skattepliktige som skal gi de opplysninger som legges til grunn for skattemeldingen, og som står ansvarlig for de beregninger som legges ti...

Justeringsreglene – noen oppdaterte tips for å unngå unødige mva-kostnader

Justeringsreglene for merverdiavgift (mva.) ble innført i 2008 og har siden det skapt mye hodebry, både for næringsdrivende eiere av bygg og anlegg, og for oss rådgivere. Flere saker har vært oppe for Høyesterett og det har kommet en rekke uttalelser fra Finansdepartementet og Skattedirektoratet knyttet til reglene. Sentralt i den sammenh...

Brexit – Merverdiavgift og toll ved innførsel til UK

Den britiske regjeringen har nylig oppdatert sine retningslinjer for behandling av innførsel av varer, kalt The Border Operating Model. Disse får virkning fra 1. januar 2021, når Storbritannia trer ut av EU. Nedenfor gjøres kort rede for disse retningslinjene som også kan leses i sin helhet ved å følge denne lenken. I de oppdaterte re...

Statsbudsjettet 2021

I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

"Vetthandel på nett" - Finansavisen 5.9.2020

Pass på? Varekjøp fra utenlandske nettselskaper kan fort bli dyrere enn det du først trodde. Det lønner seg fortsatt å passe på hva du betaler for ved netthandel. Partner og advokat, Marianne Brockmann Bugge, har vært gjesteskribent i Finansavisen og skrevet om egne erfaringer med netthandel. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, fo...

Merverdiavgift – nyheter

Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser som gjelder merverdiavgift for bedriftskantiner og digitale nyhetstjenester. Utsatt frist for fakturering av mva. ved omstridte krav i byggeprosjekt Finansdepartementet har lagt frem et forsla...

Mva-risiko for konkursboer ved eiendomsoverdragelser

Høyesterett traff 28. mai i år en kjennelse hvor det ble slått fast at en justeringsforpliktelse som påhviler en fast eiendom, utløses på konkursboets hånd, dersom boet overdrar eiendommen til en kjøper som del av konkursbehandlingen. Høyesteretts kjennelse Høyesteretts kjennelse, som ble avsagt under dissens 3-2, gjelder bobeha...

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til mva-fradrag begrenses ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom. Bakgrunnen er en konkret henvendelse som gjaldt overdragelse av utleiebygg fra en virksomhet som var frivillig mva-registrert for utleien, til ny eier/kjøper. Da kjøpe...

Driftsfase – Justeringsreglene

Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet. Innhold:  1. Omgåelsesnormen – lovfestet gjennomskjæring 2. Arbeidsgiveravgift 3. Merverdiavgift 4. Elavgift for utvinning av kryptovalut...

Tapsføring av mva. på kundefordringer

Merverdiavgiftsloven gir adgang til å korrigere tidligere innberettet merverdiavgift (mva.), dersom en kunde har manglende betalingsevne og kravet mot denne «må anses endelig konstatert tapt». Korreksjonen innebærer en tilbakebetaling av avgiften til selger, fra statens side, selv om kunden har fradragsført den samme avgiften. Den av...

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er siden 1. april 2020 satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig som følge av Covid-19, og ble først vedtatt å gjelde frem til 31. oktober men senere forlenget til 31. desember i år. Regjeringspartiene og FrP er nå enige om å fo...

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles.  Betalingsutsettelse og -frafall Når en faktura er utstedt med merverdiavgift, har selger etter gjeldende reg...

Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april

Myndighetene har utsatt betalingsfristen for mva., for 1. termin til 10. juni, men ikke rapporteringsfristen. Mva-oppgaven for 1. termin skal derfor innleveres 14. april i år, dvs. første arbeidsdag etter påske. Den økonomiske krisen mange virksomheter befinner seg i nå har aktualisert en del særskilte problemstillinger knyttet til mva...

"Forvirring rundt nye momssatser" - Finansavisen 2.4.2020

Stortinget vedtok 1. april å kutte mva-satsen for hotellovernattinger, persontransport samt inngang til museer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og kino fra 12 prosent til 6 prosent med virkning fra 1. april til og med 31. oktober i år. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, for Finansavisen 2.4.2020 Forslaget vil by...

Redusert mva-sats er midlertidig halvert

Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er midlertidig satt ned fra 12 % til 6 %. Stortinget behandlet den 31. mars regjeringens forslag om å redusere mva-satsen som gjelder for hotellovernatting, persontransport samt inngang til muséer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og kino. Endringen e...

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe coronakrisen, også på skatte- og avgiftsområdet. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, for Finansavisen 28.3.2020   Covid-19 påvirker og utfordrer oss dramatisk på svært mange måter, også økonomisk. Den helt spesielle...

Utsatte betalingsfrister og nedsatt mva-sats for reiseliv og kultur

Etter anmodning fra Stortinget har regjeringen i dag, fredag 20. mars, lagt frem lovforslag om å utsette betalingsfrister som gjelder for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og i tillegg å midlertidig sette ned den lave mva-satsen for persontransport og kulturbransjen fra 12 % til 8 %. Forslagene er i hovedsak ment å avhjelp...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Mva-fradrag og transaksjonskostnader

Skatteklagenemnda har i to saker publisert i begynnelsen av desember 2019 konkludert med at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader ved kjøp av selskap. Begge sakene gjelder kjøp av konkurrerende virksomheter. Nemndas avgjørelse i sak nr.  137/2019 og 138/2019  føyer seg inn i rekken av...

Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

Høyesterett avsa 11. desember 2019 en dom som gjelder spørsmål om hva som er definisjonen på et investeringsselskap i merverdiavgiftslovens forstand. Les hele dommen her.  Merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav g) unntar forvaltning av investeringsselskap. Unntaket har sin bakgrunn i at samme bestemmelse i bokstav f) unntar forvaltn...

Skatteetatens årskonferanse

Skatteetatens satsninger 2020 Det ble varslet at skatteetaten vil ha særlig fokus på noen spesifikke områder i 2020, uten at det ble nærmere angitt hva de vil se spesielt etter. Vi har gjort oss noen tanker om hva det eventuelt kan være og kan bistå dersom det er behov for kvalitetssikring innenfor de nevnte områdene.    &n...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner. Norske næringsdrivende har i mange år kjempet mot dette fritaket som oppleves som konkurransevridende, og Stortinget har på denne bakgrunn bedt regjeringen utarbeide et forslag som...

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom. Oslo tingrett avsa dom 28. mai i år, hvor fem ulike selskaper ble nektet mva-fradrag for kostnader de hadde pådratt seg ved salg av fast eiendom som tidligere hadde tjent som driftsmiddel i hvert av sels...

"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

Ikke for alle: Finansminister Siv Jensen har ifølge Bugge lagt frem et forslag som i praksis utelukker digital utgivelse fra nisjemediene fra momsfritak.  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett varslet innføring av momsfritak på tidsskrifter som utgis digitalt. Finansministeren hevdet at det ville sikre lik behandling&nbs...

Revidert nasjonalbudsjett 2019 – Mva-fritak for digital utgivelse av bøker og visse tidsskrifter

Med virkning fra og med 1. juli 2019 foreslår Finansdepartementet at digital utgivelse av bøker, herunder nedlastning og streaming av slike, fritas for merverdiavgift (mva). Videre foreslås det at elektronisk utgivelse av tidsskrifter, hvor papirutgaven i dag er fritatt, også skal fritas for mva. Sistnevnte forslag inneholder betydelige beg...

Merverdiavgift - Uttalelse om fradragsrett ved bearbeiding av tomt

Skattedirektoratet avga 19. februar 2019 en prinsipputtalelse om at bearbeiding av tomt ikke utgjør en kapitalvare. I den konkrete saken som lå til grunn for uttalelsen, kom direktoratet imidlertid også til at kostnadene måtte tilordnes eier av tomten og ikke det selskapet som hadde pådratt seg den. Skattedirektoratets synspunkter er vikti...

Et skatteeventyr

Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Skatt og avgift i den nye regjeringsplattformen

I slutten av forrige uke kom de nye regjeringspartiene med sin regjeringsplattform, den såkalte Granavolden‑plattformen. Der kom de med flere signaler om hvordan de ønsker å utvikle skatte- og avgiftssystemet de nærmeste årene, og vi omtaler her noen av de viktigste signalene og gir våre kommentarer til dem. Videre reduksjon i det to...

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet om MVA ved overdragelse av bygg under oppføring

Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse av 13. september i år som gjelder fradrag for merverdiavgift (mva) på byggekostnader i tilfeller hvor byggetiltaket overdras før fullføring. I uttalelsen instrueres Skattedirektoratet i å trekke en prinsipputtalelse de avga 6. februar 2015.   Oppsummert sier Finansdepartemente...

Misforståelser om norske momsregler

Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018 Det norske merverdiavgiftsregelverket er i stor grad bygget over samme lest som tilsvarende regelverk i andre europeiske land.  Det er imidlertid viktige forskjeller. Som skatte- og avgiftsrådgiver for både utenlandske og norske virksomheter erfarer vi at...

Prinsipiell dom om parkeringsvirksomhet og mva

Marianne Brockmann Bugge skriver for Estate 6. juli 2018 Borgarting lagmannsrett kom 13. juni i år til at et selskap som hadde oppført et parkeringsanlegg i Nannestad med plass til utleie av 109 parkeringsplasser, ikke er næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand. Selskapet er med det nektet fradrag for mva på oppføringskostn...

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018 Senere tids domstolsavgjørelser har satt til side det mange har oppfattet som forvaltningspraksis når det gjelder behandling av mva-fradrag for transaksjonskostnader. Presiseringer fra skatteetatens side er påkrevd for at regelverket ska...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer. Spørsmål om mva-fradrag for transaksjonskostnader har vært et diskusjonstema i lengre tid. Ikke minst fordi flere Høyesterettsdommer, sist Skåre...

Tap på fordringer – skatt og merverdiavgift

Når kan man kreve fradrag for tap på fordringer i forhold til skatt og merverdiavgift (mva)?  Spørsmålet virker enkelt nok, men er i praksis vanskelig. Dermed gjøres det også mange feil, som innebærer at mange virksomheter sitter med en betydelig risiko når det gjelder både skatt og merverdiavgift. Ettersom dette er et fokusomr...

«Pose og sekk»-prinsipp er etablert

Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars 2018.  Høyesterett avsa en dom i forrige uke som gjaldt skattemessig fradrag for forvaltningshonorarer tilknyttet forvaltningen av PE-fond, og sier seg uenig med lagmannsretten som ga fullt fradrag. Førstevoterende definerer hovedspø...

Innførselsmerverdiavgift – unngå typiske feil!

Det ble innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge 1. januar 2017.  I hovedtrekk går endringene ut på at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved innførsel av varer, ikke lenger behøver å innbetale innførselsmerverdiavgift til Tolletaten...

Ingen moms på fjernleverbare tjenester fra utlandet: Lagmannsretten avviser avgiftsplikt på spåtjenester

Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selskap som leverer tjenester til norske kunder fra Svalbard, ikke er avgifts- og registreringspliktig for denne omsetningen etter gjeldende merverdiavgiftslov. Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selskap som leverer tj...

Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne utgaven av RSM Informerer. 1. Ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift 2. Skatteplikt...

Momsfradrag fortsatt under press

Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres. Gjesteskribent i Finansavisen 28.10.2017: Marianne Brockmann Bugge, advoka...

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap (les mer i RSM Nyhetsbrev 14 2017), så vidt har kommet ut, følger Oslo tingrett etter med en dom 3. oktober i år som også gjelder transaksjonskostnader og fradrag for mva, m...

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker. Dommen ble avsagt 29. september i år. Saken gjaldt spørsmål om kjøper (Skårer Syd Holding AS) sin rett til fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester anskaffet i forbi...

Mva-ekspert Marianne Brockmann Bugge ny partner i RSM

Vi har gleden av å ønske Marianne Brockmann Bugge velkommen som partner i RSM Advokatfirma fra og med 15. august 2017. Marianne kommer som partner fra advokatfirmaet Harboe & Co og har arbeidet med avgiftsrettslige problemstillinger i mer enn 25 år. Hun startet sin karriere som saksbehandler i Skattedirektoratet og var deretter lovrådgiv...