Norge
Languages

Languages

Marianne Brockmann Bugge
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Avgift
Biografi

Marianne er advokat og partner i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Marianne har lang erfaring med avgiftsrettslige problemstillinger. Hun begynte sitt virke som advokat med merverdiavgift som spesialområde i 2003, etter 3 år i Skattedirektoratet og 7 år i Finansdepartementets skattelovavdeling, hvor hennes siste stilling var lovrådgiver. Marianne kom til RSM Norge fra advokatfirmaet Harboe & co hvor hun var partner i mer enn 6 år. Hun jobber med merverdiavgiften i full bredde, det vil si at hun bistår alle type næringsdrivende, på tvers av alle bransjer, med ulike spørsmål knyttet til mva. Som eksempel kan nevnes næringseiendom, finansbransjen, kommunal sektor og kultursektoren. Mariannes kompetanse inkluderer særavgifter, samt eksport- og import problematikk. Marianne er leder av Advokatforeningens lovutvalg for avgiftsrett, og er medlem i den landsdekkende Skatteklagenemnda. Marianne skriver jevnlig faglige artikler til ulike aviser og/eller tidsskrifter, og holder også foredrag innen sitt fagområde.

News articles

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

23. september 2020
Oppdatert 23. september 2020 Myndighetene har kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen som følge av Covid-19. De fleste av forslagene er fulgt opp med endelig vedtatte lov- og forskriftsendringer. Det kan komme nye forslag, og vi legger til grunn at de tiltakene som foreslås av samtlige eller...

"Vetthandel på nett" - Finansavisen 5.9.2020

7. september 2020
Pass på? Varekjøp fra utenlandske nettselskaper kan fort bli dyrere enn det du først trodde. Det lønner seg fortsatt å passe på hva du betaler for ved netthandel. Partner og advokat, Marianne Brockmann Bugge, har vært gjesteskribent i Finansavisen og skrevet om egne erfaringer med netthandel. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, fo...

Merverdiavgift – nyheter

2. juli 2020
Finansdepartementet foreslår endring av reglene for når byggearbeider må faktureres og Skattedirektoratet har nylig avgitt to prinsipputtalelser som gjelder merverdiavgift for bedriftskantiner og digitale nyhetstjenester. Utsatt frist for fakturering av mva. ved omstridte krav i byggeprosjekt Finansdepartementet har lagt frem et forsla...

Utsatt betaling av skatt og avgift etter søknad

15. juni 2020
Myndighetene har gitt betalingsutsettelser for en rekke skatter og avgifter for å lette den økonomiske situasjonen mange næringsdrivende og private opplever som følge av alle tiltakene for å begrense omfanget av covid-19 smitte i Norge. Utsettelsene er gitt til alle skatte- og avgiftspliktige, uten behovsprøving. Etter de ordinære reg...

Mva-risiko for konkursboer ved eiendomsoverdragelser

10. juni 2020
Høyesterett traff 28. mai i år en kjennelse hvor det ble slått fast at en justeringsforpliktelse som påhviler en fast eiendom, utløses på konkursboets hånd, dersom boet overdrar eiendommen til en kjøper som del av konkursbehandlingen. Høyesteretts kjennelse Høyesteretts kjennelse, som ble avsagt under dissens 3-2, gjelder bobeha...

Begrenset fradragsrett ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom

10. juni 2020
Skattedirektoratet publiserte 28. mai i år en uttalelse hvor de konkluderer med at retten til mva-fradrag begrenses ved virksomhetsoverdragelse som inkluderer fast eiendom. Bakgrunnen er en konkret henvendelse som gjaldt overdragelse av utleiebygg fra en virksomhet som var frivillig mva-registrert for utleien, til ny eier/kjøper. Da kjøpe...

Driftsfase – Justeringsreglene

28. mai 2020
Innhold (klikk på underkapitlene for snarveier):  1. Innledning  2. Årlig justering av merverdiavgift på oppføringskostnader 2.1 Utgangspunkt  2.2 Justeringsperioden 2.3 Når kan eller må merverdiavgiften på oppføringskostnadene justeres? 2.4 Justeringsbeløpet 2.5 Utskifting av leietakere...

Revidert nasjonalbudsjett 2020

12. mai 2020
Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet. Innhold:  1. Omgåelsesnormen – lovfestet gjennomskjæring 2. Arbeidsgiveravgift 3. Merverdiavgift 4. Elavgift for utvinning av kryptovalut...

Tapsføring av mva. på kundefordringer

21. april 2020
Merverdiavgiftsloven gir adgang til å korrigere tidligere innberettet merverdiavgift (mva.), dersom en kunde har manglende betalingsevne og kravet mot denne «må anses endelig konstatert tapt». Korreksjonen innebærer en tilbakebetaling av avgiften til selger, fra statens side, selv om kunden har fradragsført den samme avgiften. Den av...

Skattedirektoratets uttalelse om halvering av den reduserte mva-satsen

14. april 2020
Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er fra 1. april satt ned fra 12 % til 6 %. Nedsettelsen er ment å være midlertidig, og er foreløpig varslet at skal gjelde kun frem til 31. oktober i år. Lovendringen er et forslag fra Stortinget og ble vedtatt der den 31. mars. Vi ga en omtale av endrin...

Betalingsutsettelse, -rabatt og -fritak

8. april 2020
Korona-situasjonen aktualiserer betalingsutsettelser, tilståelse av rabatter, betalingsfritak og/eller frafall av betalingskrav. Bruken av denne type virkemidler reiser spørsmål om hvordan merverdiavgiften skal behandles.  Betalingsutsettelse og -frafall Når en faktura er utstedt med merverdiavgift, har selger etter gjeldende reg...

Mva-rapporteringen av 1. termin (januar-februar) 2020 | Frist 14. april

2. april 2020
Myndighetene har utsatt betalingsfristen for mva., for 1. termin til 10. juni, men ikke rapporteringsfristen. Mva-oppgaven for 1. termin skal derfor innleveres 14. april i år, dvs. første arbeidsdag etter påske. Den økonomiske krisen mange virksomheter befinner seg i nå har aktualisert en del særskilte problemstillinger knyttet til mva...

"Forvirring rundt nye momssatser" - Finansavisen 2.4.2020

2. april 2020
Stortinget vedtok 1. april å kutte mva-satsen for hotellovernattinger, persontransport samt inngang til museer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og kino fra 12 prosent til 6 prosent med virkning fra 1. april til og med 31. oktober i år. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, for Finansavisen 2.4.2020 Forslaget vil by...

Redusert mva-sats er midlertidig halvert

1. april 2020
Mva-satsen for persontransport, hotellovernatting og kultur- og idrettsarrangementer er midlertidig satt ned fra 12 % til 6 %. Stortinget behandlet den 31. mars regjeringens forslag om å redusere mva-satsen som gjelder for hotellovernatting, persontransport samt inngang til muséer, fornøyelsesparker, idrettsarrangementer og kino. Endringen e...

"I coronaens tid" - Finansavisen 28. mars 2020

30. mars 2020
Regjeringen og Stortinget har initiert og iverksatt en rekke strakstiltak som skal avhjelpe coronakrisen, også på skatte- og avgiftsområdet. Skrevet av Marianne Brockmann Bugge, for Finansavisen 28.3.2020   Covid-19 påvirker og utfordrer oss dramatisk på svært mange måter, også økonomisk. Den helt spesielle...

Utsatte betalingsfrister og nedsatt mva-sats for reiseliv og kultur

20. mars 2020
Etter anmodning fra Stortinget har regjeringen i dag, fredag 20. mars, lagt frem lovforslag om å utsette betalingsfrister som gjelder for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og forskuddsskatt og i tillegg å midlertidig sette ned den lave mva-satsen for persontransport og kulturbransjen fra 12 % til 8 %. Forslagene er i hovedsak ment å avhjelp...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

31. januar 2020
Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Mva-fradrag og transaksjonskostnader

17. januar 2020
Skatteklagenemnda har i to saker publisert i begynnelsen av desember 2019 konkludert med at det ikke er rett til fradrag for merverdiavgift (mva) på transaksjonskostnader ved kjøp av selskap. Begge sakene gjelder kjøp av konkurrerende virksomheter.   Nemndas avgjørelse i sak nr.  137/2019 og 138/2019  føyer seg inn i r...

Ny Høyesterettsdom – merverdiavgift og unntaket for finansielle tjenester

18. desember 2019
Høyesterett avsa 11. desember 2019 en dom som gjelder spørsmål om hva som er definisjonen på et investeringsselskap i merverdiavgiftslovens forstand. Les hele dommen her.  Merverdiavgiftsloven § 3-6 bokstav g) unntar forvaltning av investeringsselskap. Unntaket har sin bakgrunn i at samme bestemmelse i bokstav f) unntar forvaltn...

Skatteetatens årskonferanse

22. november 2019
Skatteetatens satsninger 2020 Det ble varslet at skatteetaten vil ha særlig fokus på noen spesifikke områder i 2020, uten at det ble nærmere angitt hva de vil se spesielt etter. Vi har gjort oss noen tanker om hva det eventuelt kan være og kan bistå dersom det er behov for kvalitetssikring innenfor de nevnte områdene.    &n...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

22. november 2019
Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

19. september 2019
Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Forslag om å fjerne 350-kroners grensen for mva-fritak ved innførsel av varer

11. juni 2019
Finansdepartementet sendte 6. juni ut et høringsbrev med forslag om å fjerne dagens mva-fritak ved kjøp av varer fra utlandet til en verdi under 350 kroner. Norske næringsdrivende har i mange år kjempet mot dette fritaket som oppleves som konkurransevridende, og Stortinget har på denne bakgrunn bedt regjeringen utarbeide et forslag som...

Mva-fradrag nektet ved salg av fast eiendom

11. juni 2019
Staten v/Finansdepartementet fikk medhold i tingretten. Fem selskaper nektet fradrag for mva på kostnader knyttet til salg av eiendom. Oslo tingrett avsa dom 28. mai i år, hvor fem ulike selskaper ble nektet mva-fradrag for kostnader de hadde pådratt seg ved salg av fast eiendom som tidligere hadde tjent som driftsmiddel i hvert av sels...

"Momsfritak uten innhold." Finansavisen 25.5.2019

29. mai 2019
Ikke for alle: Finansminister Siv Jensen har ifølge Bugge lagt frem et forslag som i praksis utelukker digital utgivelse fra nisjemediene fra momsfritak.  Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett varslet innføring av momsfritak på tidsskrifter som utgis digitalt. Finansministeren hevdet at det ville sikre lik behandling&nbs...

Revidert nasjonalbudsjett 2019 – Mva-fritak for digital utgivelse av bøker og visse tidsskrifter

15. mai 2019
Med virkning fra og med 1. juli 2019 foreslår Finansdepartementet at digital utgivelse av bøker, herunder nedlastning og streaming av slike, fritas for merverdiavgift (mva). Videre foreslås det at elektronisk utgivelse av tidsskrifter, hvor papirutgaven i dag er fritatt, også skal fritas for mva. Sistnevnte forslag inneholder betydelige beg...

Merverdiavgift - Uttalelse om fradragsrett ved bearbeiding av tomt

14. mars 2019
Skattedirektoratet avga 19. februar 2019 en prinsipputtalelse om at bearbeiding av tomt ikke utgjør en kapitalvare. I den konkrete saken som lå til grunn for uttalelsen, kom direktoratet imidlertid også til at kostnadene måtte tilordnes eier av tomten og ikke det selskapet som hadde pådratt seg den. Skattedirektoratets synspunkter er vikti...

Et skatteeventyr

7. februar 2019
Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Skatt og avgift i den nye regjeringsplattformen

23. januar 2019
I slutten av forrige uke kom de nye regjeringspartiene med sin regjeringsplattform, den såkalte Granavolden‑plattformen. Der kom de med flere signaler om hvordan de ønsker å utvikle skatte- og avgiftssystemet de nærmeste årene, og vi omtaler her noen av de viktigste signalene og gir våre kommentarer til dem. Videre reduksjon i det to...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Tolkningsuttalelse fra Finansdepartementet om MVA ved overdragelse av bygg under oppføring

1. oktober 2018
Finansdepartementet har avgitt en tolkningsuttalelse av 13. september i år som gjelder fradrag for merverdiavgift (mva) på byggekostnader i tilfeller hvor byggetiltaket overdras før fullføring. I uttalelsen instrueres Skattedirektoratet i å trekke en prinsipputtalelse de avga 6. februar 2015.   Oppsummert sier Finansdepartemente...

Misforståelser om norske momsregler

14. august 2018
Skrevet av Marianne BrockMann Bugge i Finansavisen 11.8.2018 Det norske merverdiavgiftsregelverket er i stor grad bygget over samme lest som tilsvarende regelverk i andre europeiske land.  Det er imidlertid viktige forskjeller. Som skatte- og avgiftsrådgiver for både utenlandske og norske virksomheter erfarer vi at...

Prinsipiell dom om parkeringsvirksomhet og mva

6. juli 2018
Marianne Brockmann Bugge skriver for Estate 6. juli 2018 Borgarting lagmannsrett kom 13. juni i år til at et selskap som hadde oppført et parkeringsanlegg i Nannestad med plass til utleie av 109 parkeringsplasser, ikke er næringsvirksomhet i merverdiavgiftslovens forstand. Selskapet er med det nektet fradrag for mva på oppføringskostn...

MVA-fradrag for transaksjonskostnader

2. juli 2018
Kommentar – MVA-håndboken og Skatt øst sin artikkel i Revisjon og Regnskap 3-2018 Senere tids domstolsavgjørelser har satt til side det mange har oppfattet som forvaltningspraksis når det gjelder behandling av mva-fradrag for transaksjonskostnader. Presiseringer fra skatteetatens side er påkrevd for at regelverket ska...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

MVA-fradrag for kostnader ved kjøp eller salg av selskap – nytt om rekkevidden!

27. april 2018
  2018-utgaven av MVA-håndboken har nå blitt lagt ut på skatteetatens nettsider. Der har kapitlet om transaksjonskostnader og spørsmålet om fradrag for mva gjennomgått betydelige endringer. Spørsmål om mva-fradrag for transaksjonskostnader har vært et diskusjonstema i lengre tid. Ikke minst fordi flere Høyesterettsdommer, s...

«Pose og sekk»-prinsipp er etablert

12. mars 2018
Gjesteskribent Marianne Brockmann Bugge. Artikkelen ble publisert i Finansavisen Skatt, 10. mars 2018.  Høyesterett avsa en dom i forrige uke som gjaldt skattemessig fradrag for forvaltningshonorarer tilknyttet forvaltningen av PE-fond, og sier seg uenig med lagmannsretten som ga fullt fradrag. Førstevoterende definerer hovedspø...

Innførselsmerverdiavgift – unngå typiske feil!

12. desember 2017
Det ble innført en ny ordning for innberetning, beregning og betaling av merverdiavgift ved innførsel av varer til Norge 1. januar 2017.  I hovedtrekk går endringene ut på at næringsdrivende som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret ved innførsel av varer, ikke lenger behøver å innbetale innførselsmerverdiavgift til Tolletaten...

Ingen moms på fjernleverbare tjenester fra utlandet: Lagmannsretten avviser avgiftsplikt på spåtjenester

1. desember 2017
Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selskap som leverer tjenester til norske kunder fra Svalbard, ikke er avgifts- og registreringspliktig for denne omsetningen etter gjeldende merverdiavgiftslov. Borgarting lagmannsrett har ved dom avsagt 29. november i år slått fast at et selska...

Skatt og merverdiavgift: Her kan det gå galt i boligutviklingsprosjekter

28. november 2017
Det er en vanlig misforståelse innen eiendomsutvikling at boligprosjekter ikke skaper utfordringer knyttet til skatt og avgift. Det finnes imidlertid flere sentrale problemstillinger som boligutviklere bør kjenne til, og som vi omtaler i denne utgaven av RSM Informerer. 1. Ikke fradragsrett for inngående merverdiavgift 2. Skatteplikt...

Momsfradrag fortsatt under press

30. oktober 2017
Flere ferske rettsavgjørelser indikerer at retten til fradrag for moms på transaksjoner ved kjøp og salg av aksjer ikke lenger vil bli innrømmet. Det synes på den annen side fortsatt å være en åpning i særskilte tilfeller. Det må klargjøres. Gjesteskribent i Finansavisen 28.10.2017: Marianne Brockmann Bugge, advokat og par...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

Ny tingrettsdom nekter fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved salg av selskap

5. oktober 2017
Ikke før nyheten om Høysteretts dom i saken som gjaldt Skårer Syd, hvor selskapet ble nektet fradrag for mva. på transaksjonskostnader ved kjøp av eiendomsselskap (les mer i RSM Nyhetsbrev 14 2017), så vidt har kommet ut, følger Oslo tingrett etter med en dom 3. oktober i år som også gjelder transaksjonskostnader og fradrag for mva, men d...

Fradrag for mva. avskåret ved kjøp av aksjer i eiendomsselskap

4. oktober 2017
Høyesterett slår fast at fradrag for mva på transaksjonskostnader, ved oppkjøp av et eiendomsselskap, er avskåret. Rekkevidden av dommen er usikker. Dommen ble avsagt 29. september i år. Saken gjaldt spørsmål om kjøper (Skårer Syd Holding AS) sin rett til fradrag for inngående merverdiavgift på rådgivningstjenester anskaffet i forbi...

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3. Likviditet og administrasjon 4. Virksomhetskravet – risiko for å bli nektet skattefradrag 5. Formuesskatt 6. Rigging for salg 7. Sk...
Arrangementer

Transaksjonskostnader – skatte- og avgiftsmessig behandling

14. november 2017
Kjøp av rådgivningstjenester, eks. meglertjenester, bistand fra revisor, advokat eller annen rådgiver i tilknytning til transaksjoner, reiser mange spørsmål, både innen skatt og mva. I dette frokostseminaret vil vi behandle tilordnings- og fradragsproblematikken generelt, og ellers fokusere på status for mva-fradrag i lys av siste tids ...