Marte Aasmundtveit Jessen
Advokat

Biografi

Marte er advokat i RSM Advokatfirma, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Marte jobber med transaksjoner og selskapsrettslig rådgivning, herunder ved endringer i konsernstrukturer og andre reorganiseringer, samt ved utarbeidelse og forhandling av aksjonæravtaler og rådgivning knyttet til aksjonærforhold. Marte er medlem av selskapets bransjegruppe for eiendom og har variert erfaring med kjøp, salg, utvikling og drift av fast eiendom. Marte har også bred erfaring med å bistå oppstartsselskaper i en tidlig fase, bl.a. ved vurderinger av eierskaps- og selskapsstruktur og ved utarbeidelse av nødvendig avtaleverk.

Arrangementer

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Mange ønsker å gjennomføre fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger med virkning i inneværende år. Dette krever 6 ukers kreditorfrist, og for å være sikker på å få registrert gjennomføringen før årsskiftet har Foretaksregisteret satt som frist at beslutningsmeldinger må være sendt til behandling innen 10. oktober 2022...

Ordinær generalforsamling – en kort oppsummering av reglene for gjennomføring

Aksjeselskaper skal hvert år avholde ordinær generalforsamling for å behandle årsregnskapet og eventuell årsberetning. Generalforsamlingen skal avholdes innen seks måneder etter utgangen av regnskapsåret, altså normalt innen utgangen av juni, med mindre selskapet har avvikende regnskapsår. Oversittelse av fristen til å avholde ordi...

Aksjer til ansatte etter «Kruse-Smith modellen»

Bruken av aksjer som incentivordning for ansatte blir mer og mer utstrakt. I de fleste tilfeller er det et viktig poeng å kunne tilby aksjer så billig som mulig, slik at de ansatte faktisk har mulighet å kjøpe. Risikoen forbundet med slikt billigsalg er imidlertid ikke ubetydelig, men om det gjøres riktig unngår man i stor grad risiko for...

Plikt til å identifisere reelle rettighetshavere

Norske selskaper, enheter og andre sammenslutninger som driver virksomhet i Norge, er forpliktet til å identifisere og dokumentere sine reelle rettighetshavere. Konsekvensene av manglende etterlevelse er i verste fall bøter eller fengsel i inntil et år. Plikten følger av lov om register over reelle rettighetshavere, som delvis trådte i ...

Viktige forhold å regulere i aksjonæravtaler

Aktualitet Det er for tiden høy aktivitet i omorganiseringer, restruktureringer, kjøp og salg. Mange har også påbegynt generasjonsskifter, for å overføre hele eller deler av virksomheten til neste generasjon, i håp om å rekke dette før årsskiftet. Andre benytter høsten til rekrutteringer, og lover bort aksjer og opsjoner for å ...