To højesteretsdomme om 10 års-betingelsen i forskerskatteordningen.

Højesteret har fastslået, at forskerskatteordningen ikke kan anvendes, når en person ifølge de foreliggende årsopgørelser for de seneste 10 år forud for ansættelsesforholdet er anført som fuldt skattepligtig.

 

Højesteretsdommene

En af betingelserne for at kunne anvende forsker-skatteordningen er, at personen ikke inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen må have været fuldt skattepligtig til Danmark.

Højesteret har i to domme afsagt den 2. februar 2024 fastslået, at når det af årsopgørelserne fremgår, at personen inden for de seneste 10 år forud for ansættelsen har været fuldt skattepligtig i hele perioden eller i en del af årene, så er der ikke mulighed for at anvende forskerskatteordningen. Det er med andre ord teksten på årsopgørelsen, der er afgørende for, om 10 års-betingelsen er opfyldt.

 

Faktuelle oplysninger

I begge sager havde personen meldt flytning til folkeregisteret, men intet foretaget sig i forhold til Skattestyrelsen.

 

De første 4-5 år efter fraflytningen stod personerne registreret som fuldt skattepligtige til Danmark på årsopgørelserne uden dog at have selvangivet i overensstemmelse hermed. De følgende år blev der ikke dannet årsopgørelser (Ingen skattepligt, udgår af mandtal).

 

Dommene

Det blev for Højesteret gjort gældende, at personerne ikke havde været fuldt skattepligtige til Danmark i de seneste 10 år forud for ansættelsen under forskerskatteordningen. Det måtte være afgørende, om personerne reelt havde været fuldt skattepligtige og ikke registreringen i Skattestyrelsen (årsopgørelserne).

Dette synspunkt var Højesteret ikke enig i. De pågældende årsopgørelser for de første 4-5 år efter udrejsen er gyldige forvaltningsafgørelser, som skal lægges til grund, når det skal afgøres, om personen har været fuldt skattepligtig til Danmark.

 

Konklusionen var derfor, at ingen af de to personer kunne anvende forskerskatteordningen, da 10 års-betingelsen dermed ikke var opfyldt.

 

Kommentarer

Højesteretsdommene slår fast, at personen har pligt til selv at sørge for, at vedkommende står korrekt opført i Skattestyrelsens optegnelser.

 

Det blev også forsøgt, om der kunne ske ekstraordinær genoptagelse for årene efter fraflytningen, hvor der fejlagtigt stod fuld skattepligt på årsopgørelserne.

 

Betingelsen for ekstraordinær genoptagelse er blandt andet, at der foreligger særlige omstændigheder. Dette fandt Højesteret ikke var tilfældet, da personen ikke havde rettet henvendelse til Skattestyrelsen om fraflytningen og ophøret af den fulde danske skattepligt. Der var således tale om en fejl fra personens side, som ikke kunne lægges Skattestyrelsen til last.

Udgivet af REVITAX