Er et Apple Watch eller lignende Smartwatch den ultimative  enhed til et sundt liv, eller er det en telefon og dermed måske et arbejdsredskab? Dette har Skatterådet givet svar på.

 

Smartwatch (SKM2024.203.SR)

Skatterådet har afgivet et bindende svar om, hvorvidt:

  • Et Smartwatch (med eller uden eSIM) er en telefon
  • Et Smartwatch skattefrit kan tilbydes medarbejderne som arbejdstelefon nr. 2
  • Skattefriheden også gælder, når godet helt eller delvist finansieres via en bruttotrækordning.

 

Smartwatch – er det en telefon?

Skatterådet var – henset til den teknologiske udvikling – af den opfattelse, at et Apple Watch eller lignende Smartwatch med eller uden eSIM må anses for en telefon.

 

Er der skattefrihed for arbejdstelefon nr. 2?

Den årlige beskatning af arbejdsgiverbetalt telefon udgør 3.200 kr. (2024).

De medarbejdere, der skulle have et Smartwatch, havde allerede én arbejdsgiverbetalt telefon og blev beskattet heraf.

Skatterådet skulle tage stilling til, hvorvidt telefon nr. 2 i form af et Smartwatch faldt ind under den gældende grænse på 3.200 kr., eller der skulle ske yderligere beskatning. Sagt med andre ord – var der en arbejdsmæssig begrundelse for et Smartwatch, når medarbejderen allerede havde en arbejdsgiverbetalt Smartphone?

Om medarbejdernes arbejdsforhold mv. var oplyst følgende:

En stor del af medarbejdernes arbejde foregår via telefonen, herunder telefonopkald, besvarelse af e-mails/beskeder mv.

Et Smartwatch giver større mulighed for fleksibilitet for den enkelte medarbejder i forhold til arbejdstider og -steder og passer ind på en hybridarbejdsplads - hvor medarbejderne har fleksibilitet og mulighed for at fordele arbejdstiden mellem kontoret, derhjemme eller et helt tredje sted (også internationalt). 

Medarbejdernes arbejdsmønstre og rytmer er forskellige, og et Smartwatch bidrager til let adgang til arbejde, når medarbejderen ønsker det.

På baggrund af disse oplysninger var det Skatterådets opfattelse, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille et Smartwatch med eller uden eSIM til rådighed for medarbejderne som telefon nr. 2.

Skatterådet lagde vægt på, at et Smartwatch i et vist omfang indeholder anvendelsesmuligheder og funktionaliteter, som en smartphone ikke indeholder. I kraft af at uret sidder rundt om håndleddet, vil det endvidere være nemmere for medarbejderne at have uret med sig i forhold til en smartphone, og medarbejderne vil derved have adgang til hurtigere at kunne besvare et kundeopkald og beskeder, samt få et overblik over kalendere mv.

Konklusionen var derfor, at medarbejderne ikke skulle beskattes af et Smartwatch, der blev betalt af arbejdsgiveren.

 

Gælder skattefriheden også ved en bruttotrækordning?

Skatterådet tog ligeledes stilling til, om skattefriheden for telefon nr. 2 også gjaldt, hvis medarbejderne helt eller delvist skulle betale for et Smartwatch via en bruttotrækordning.

Skatterådet udtalte, at efter gældende praksis mv. har det formodningen imod sig, at en telefon er en arbejdstelefon, hvis arbejdstageren kompenserer arbejdsgiveren for at få stillet telefonen til rådighed i form af en generel lønnedgang (bruttotrækordning).

På baggrund af de foreliggende oplysninger om medarbejdernes arbejdsform mv. var det dog Skatterådets opfattelse, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for at stille et Smartwatch med eller uden eSIM til rådighed for medarbejderne som telefon nr. 2.

Skatterådet forudsatte ved besvarelsen, at Smartwatch’et ikke reelt skulle anvendes af andre i medarbejderens husstand.

 

Kommentarer

Skatterådet har tidligere taget stilling til, om en medarbejder skattefrit kan få stillet computer nr. 2 til rådighed. Også i denne sag fandt Skatterådet, at der var en reel arbejdsmæssig begrundelse for, at medarbejderne havde en ekstra computer til rådighed.

HUSK, at en bruttotrækordning kun er et udtryk for, at arbejdsgiveren reelt ikke ønsker at betale for det pågældende personalegode. Derfor er udgangspunktet ved den skattemæssige bedømmelse af beskatningen af personalegodet, at det ikke er af arbejdsmæssige årsager, at medarbejderen tilbydes et personalegode, hvis godet fuldt ud skal betales af medarbejderen (finansiering ved en generel lønnedgang).

HUSK, at en bruttotrækordning ikke er en egenbetaling fra medarbejderen, og derfor nedsætter medarbejderbetalingen ikke den skattepligtige værdi af personalegodet.

En bruttotrækordning er med andre ord kun interessant, når den skattepligtige værdi af personalegodet er mindre end den faktiske udgift.

Udgivet af REVITAX