Folketinget har i dag vedtaget lovforslagene L 6 og L 8.

 

Aktiesparekonto, ændret skattestatus for visse aktier mv. (L 6)

Det vedtagne lovforslag indeholder i hovedtræk følgende ændringer:

  • Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekonto 

  • Ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet

  • Skattefrit udbytte til særlige udenlandske datterselskaber

  • Fradrag for lønudgifter mv. i koncernselskaber 

  • Indberetning af likvidationsudlodninger. 

 

Forhøjelse af loftet for indskud på aktiesparekonto 

Loftet over det maksimale indskud på aktiesparekontoen forhøjes successivt i perioden 2024-2026.

Loftet pristalsreguleres årligt, og med den vedtagne forhøjelse skønnes grænsen i 2024 at udgøre 135.200 kr., 136.500 kr. i 2025 og fra og med 2026 140.100 kr. 

 

Ændret status for aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet 

De gældende beskatningsregler for personer sondrer mellem aktier optaget til handel på et reguleret marked (i daglig tale børsnoterede aktier) og andre aktier (unoterede aktier). 

Aktier optaget til handel på en såkaldt multilateral handelsfacilitet, eksempelvis aktier optaget til handel på vækstbørsen First North, har efter gældende regler status som unoterede aktier.

 

Aktier optaget til handel på en multilateral handelsfacilitet overgår fra og med den 1. januar 2024 fra at være beskattet som ”unoterede” til at blive beskattet som ”børsnoterede” aktier. Ændringen indebærer, at realiserede tab på aktierne ikke længere kan modregnes i skat af anden indkomst (negativ aktieskat), men derimod kun i gevinster og udbytte fra andre ”børsnoterede” aktier (kildeartsbegrænsning).

Ejer man aktier noteret på First North eller lignende, som er faldet i værdi siden anskaffelsen, bør man overveje at sælge disse inden udgangen af 2023, således at et tab kan selvangives som negativ aktieindkomst. Der er intet til hinder for, at man efter salget køber tilsvarende aktier, hvilket accepteres skattemæssigt, hvis der mellem salget og købet har været en reel mulighed for kurssvingninger. Det kan ikke tilrådes, at der sker salg og genkøb samme dag.

 

Skattefrit udbytte til særlige udenlandske datterselskaber 

Den gældende skattefrihed for udbytte af datterselskabsaktier til moderselskaber beliggende i EU, Færøerne og Grønland udvides fra og med den 1. januar 2024 til også at gælde visse særlige udenlandske selskaber.

Ved udlodning af udbytte til sådanne særlige selskaber skal der dog indeholdes udbytteskat, og moderselskabet er derfor henvist til at tilbagesøge den indeholdte udbytteskat.

 

Fradrag for lønudgifter mv. i koncernselskaber 

Fradragsretten i ligningslovens § 8 N er udvidet til også at gælde for betalinger til udenlandske koncernselskaber, hvis de blot opfylder betingelserne for at kunne sambeskattes..

 

Indberetning af likvidationsudlodninger 

Der er indført pligt til, at selskaber i forbindelse med likvidation – såvel tvungen som frivillig – skal foretage indberetning til Skattestyrelsen om udlodning af likvidationsprovenu til selskabets kapitalejere.

Indberetningspligten har virkning for indberetning vedrørende kalenderåret 2025 og senere.

 

Personfradrag til unge under 18 år og justeringer ang. pensionsudbetalingsalder (L 8)

Det vedtagne lovforslag indeholder i hovedtræk følgende ændringer: 

  • Forhøjelse af personfradraget for unge under 18 år
  • Regler for, hvornår aldersgrænsen for udbetaling af pension kan bevares ved overførsel mv. af pensionsordninger. 

 

Forhøjelse af personfradraget for unge under 18 år 

Personfradraget er fra og med indkomståret 2023 samme beløb uanset alder, hvilket vil sige 48.000 kr. (2023).

 

Bevarelse af lavere pensionsudbetalingsalder ved overførsel mv. af pensionsordninger

Folketinget har vedtaget visse mindre justeringer med hensyn til pensionsudbetalingsalder ved overførsel mv. af pensionsordninger.

 

Udgivet af REVITAX