Revitax
Forfatter


Biography

Revitax er et specialfirma i skatte- og momsrådgivning, som RSM Danmark er medejere af.

@revitax

Events

Gratis opladning af elbiler

Skatterådet har taget stilling til de skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser, hvis en virksomhed tilbyder medarbejdere, kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere gratis opladning af deres elbiler. Sagen for Skatterådet (SKM2022.432) Sagen for Skatterådet omhandlede en virksomhed, der som en del af deres grønne profil havde...

Udkast til lovforslag omkring lagerbeskatning af ejendomme

Der er nu langt om længe udsendt et udkast til lovforslag i høring omkring lagerbeskatning af ejendomme Baggrund I 2020 aftalte regeringen sammen med en række andre partier som led i finansieringen af den såkaldte "Arne-pension", at der fra 2023 skulle indføres lagerbeskatning af ejendomsavancer. Skatteministeriet har sendt et udkast ...

Moms ved Airbnb-udlejning af lejligheder

Landsskatteretten har i 2021 og 2022 truffet flere afgørelser om momspligten ved udlejning gennem Airbnb. To af disse afgørelser (SKM2021.687.LSR og SKM2022.150.LSR) statuerer momspligt ved udlejning af selvstændige lejligheder.   Airbnb-udlejning og moms Hovedreglen i momsloven er, at indtægter ved udlejning af enhver form for fa...

Højere befordringsfradrag og skattefri kørelsgodtgørelse

På grund af de stigende priser på brændstof har Skatterådet forhøjet fradraget for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt satserne for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel. Fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads Kilometersatsen fro fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplas er i 2022 følgen...

Beskatningsgrundlag fri bil - en vinder

Skatteministeriet har taget bekræftende til genmæle i en sag indbragt for byretten, hvor firmabilejerens påstand var, at beskatningsgrundlaget skulle udgøre fakturaprisen (leasingselskabets indkøbspris). Sagen for byretten (SKM2022.178) Sagen for byretten omhandlede beskatningsgrundlaget for en ny bil (bilen var under 3 år gammel), der ...

Næringsejendomme kan nu overdrages efter 1982-cirkulæret

Landsskatteretten har i SKM2022.157 slået fast, at næringsejendomme kan overdrages med udgangspunkt i værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Kort om sagen I forbindelse med deloverdragelse af en større ejendomsportefølje (næringsejendomme) til ejerens børn blev der taget udgangspunkt i værdiansættelsescirkulære nr. 185 af 17. novemb...

En fejlekspedition blev ikke anset som et ulovligt kapitalejerlån

Skatterådet har i SKM2022.151.SR anset en fejlekspedition for ikke at udgøre et ulovligt kapitalejerlån. Faktum I forbindelse med salg af kapitalandele modtog hovedaktionæren af selskabet ved en fejl en del af overdragelsessummen på sin private bankkonto i stedet for på hovedaktionærens holdingselskabs bankkonto. Dette som følge af, a...

Tysk beskatning af indbetaling til dansk pensionsordning

Skatterådet har afgivet et bindende svar om credit for betalt tysk skat af indbetalinger til en dansk pensionsordning.   Faktuelle oplysninger Sagen omhandler en person, der var bosiddende i og fuld skattepligtig til Danmark. Personen var ansat i et dansk selskab, men udførte tillige arbejde for et tysk koncernselskab. Mindst 25 ...

Frankrig og Spanien - overgangsreglerne fra 2008

Skattestyrelsen har udsendt et styresignal om overgangsreglerne for beskatning af danske pensioner ved genindtræden af fuld dansk skattepligt. Overgangsreglerne for beskatning af pensioner Da Danmark i 2007 valgte at opsige dobbeltbeskatningsoverenskomsten med henholdsvis Frankrig og Spanien, blev der blandt andet indført overgangsregler fo...

Splitleasing - kørsel for koncernselskaber

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, der fastslår, at kørsel på vegne af et koncernselskab, der ikke er kontraktpart i en splitleasingaftale, ikke er erhvervsmæssig kørsel. Faktuelle oplysninger Der var tale om en anpartshaver som via et holdingselskab ejede 50 % af anparterne i to selskaber, der var 100 % ejer af tre ejendomsselska...

Arbejdsgiverbetalt skærm til computeren

Skatterådet har taget stilling til, hvor mange tommer en arbejdsgiverbetalt hjemmeskærm til computeren normalt må være, uden der skal ske beskatning.   Computer med sædvanligt tilbehør - et skattefrit personalegode Værdien af privat benyttelse af en computer med tilbehør, som arbejdsgiveren har stillet til rådighed af hensyn ...

Husk fristen for indberetning af oplysninger til eKapital

Virksomhedernes indberetningspligter er i dag mange og forsat stigende. Dette betyder, at visse frister, herunder fristen for indberetning til eKapital, ofte bliver overset. Vi vil derfor kort gøre opmærksom på denne og samtidig gøre særligt opmærksom på forhold, man som indberetningspligtig skal påse.   Oplysninger, der skal ind...

Moms af ekspropriationserstatning

Skattestyrelsen udsendte kort inden jul et styresignal (SKM2021.700.SKTST), som ændrer praksis for afregning af moms ved modtagelse af ekspropriationserstatning og giver mulighed for genoptagelse tilbage til 2013 Moms af ekspropriationserstatning Ekspropriation af fast ejendom i forbindelse med offentlige byggearbejder blev i forbindelse med...

Rentesatser for selskabsskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for selskabsskat for indkomståret 2021.   Rentesatser for selskabsskat Satserne for indkomståret 2021 udgør følgende:  Tillæg til restskat udgør 4,3 % Godtgørelse ved udbetaling af overskydende skat udgør 0,2 % Procenttillæg ved frivillig indbetaling ...

Restskat for 2021

Skattestyrelsen har offentliggjort rentesatserne for restskat og overskydende skat for personer.    Restskat mv. for indkomståret 2021  Reglerne for beregning af renter og procenttillæg til restskat er som følger:  •    Hvis restskatten betales inden den 1. januar 2022, skal der ikke betales renter ...

Indsendelse af transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021

Efter Folketingets  vedtagelse af lovforslag L 28/2020 den 3. december 2020 skal danske virksomheder indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen for indkomstår, der starter den 1. januar 2021 eller senere. Se tidligere Revifax nr. 1449 af 11. december 2020.    Virksomhederne skal være opmærksomme på de...

Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.   De nye regler betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing-dokumentation (Master- og Local...

Lempelse af de danske transfer pricing-dokumentationskrav er endelig vedtaget

Folketinget har den 25. november 2021 vedtaget lovforslag nr. 7A (2021), der lemper reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.   De nye regler betyder, at transaktioner mellem koncernforbundne danske selskaber bliver undtaget fra reglerne om at udarbejde transfer pricing-dokumentation (Master- og Local...

Dom fra Østre Landsret om overdragelse af ejendom med fradrag af 15 %

Dommen fra Østre Landsret (afsagt den 29. november 2021 - BS-21984/2019-OLR) Østre Landsret har afsagt en dom om overdragelse af en udlejningsejendom til børn og børnebørn. Ejendommen var overdraget til den offentlige ejendomsvurdering med fradrag af 15 %. Landsretten fandt, at der forelå særlige omstændigheder, hvorfor værdiansættelse...

Højesteretsdom om entreprise kontra arbejdsudleje

Højesteret har taget stilling til, hvorvidt en kontrakt om okulation af roser mv. kunne anses for entreprisearbejde, eller om der var tale om arbejdsudleje. Højesteret fandt i modsætning til Vestre Landsret, at der var tale om leje af arbejdskraft. Højesteretsdommen (SKM2021.639) Sagen for Højesteret omhandler en planteskole, der i perio...

Lovforslag om ændring af sømandsbeskatningsloven

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 74), der skal sikre, at reglerne om sømandsfradrag er i overensstemmelse med EU-retten. Lovforslaget indeholder endvidere ændringer, der skal forbedre anvendelsen af den eksisterende refusionsordning for sandsugere.   Sømandsfradragsordningen De eksisterende statsstøttegodkendelser af ...

Lovforslag om ændringer i pensionsbeskatningsloven

Skatteministeren har fremsat et lovforslag (L 75), der giver yderligere muligheder for at korrigere fejlindbetalinger til pensionsordninger. Der foreslås endvidere flere smårettelser, eksempelvis at indestående på børneopsparings- og selvpensioneringskonti ikke længere kan anvendes til køb af unoterede aktier.   Sidste frist for i...

Vigtigheden af dokumentation for afholdte forsøgs- og forskningsudgifter

Byretten i Lyngby har afsagt dom i ”silkesagen”. Dommen går imod Landsskatterettens afgørelse og giver Skatteministeriet medhold i, at de afholdte udgifter ikke kan fradrages som forsøgs- og forskningsudgifter, samt at der ikke kan opnås udbetaling af skattekredit.   Resume af dommen Et selskab havde sammen med en samarbejdspa...

Køb af ejendom fra selskab

Salg af ejendom til under kostpris medførte maskeret udlodning - Byretten i Herning har afsagt en dom (SKM2021.542.BR), der følger op på en allerede kendt praksis, hvor der statueres maskeret udlodning i situationer, hvor en nyopført ejendom sælges til under kostprisen.   Resume af dommen Selskabet købte en ejendom i 2007. ...

Nyt cirkulære får betydning for værdiansættelse af fast ejendom ved familieoverdragelser

Skatteministeren har offentliggjort et nyt cirkulære, der ændrer værdiansættelsescirkulæret fra 1982. Det nye cirkulære får betydning for værdiansættelse af fast ejendom i forbindelse med familieoverdragelser, hvor der er modtaget en ny offentlig ejendomsvurdering. Værdiansættelsescirkulæret fra 1982 Ved overdragelse af fast ejend...

Seneste nyt om +/-15 %-reglen ved overdragelse af fast ejendom

Skatterådet har netop offentliggjort en række bindende svar, hvori der tages stilling til, hvorvidt forskellige overdragelser af fast ejendom til børn kan ske efter værdiansættelsescirkulæret fra 1982 (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982), dvs. til +/-15 % af den seneste offentlige ejendomsvurdering. Bindende svar med lidt tvetydige ko...

Fradrag for lønudgifter til forgæves afholdte byggeprojekter

Lønudgifter afholdt i forbindelse med opførsel af et aktiv skal aktiveres sammen med aktivets øvrige opførselsudgifter (anskaffelsessummen). I den forbindelse kan lønudgifter, som er afholdt til et forgæves afholdt byggeprojekt, ikke fradrages direkte som en driftsudgift. Fradraget kan derimod først ske, når projektet er endeligt opgivet. ...

Beskatning af influencere

Den skattemæssige behandling af influencere er vanskelig, bl.a. grundet den vanskelige skattemæssige vurdering af, om influencere er lønmodtagere, selvstændige eller honorarmodtagere. Skatterådet har nu i SKM2021.445.SR bidraget lidt til, hvordan den skattemæssige behandling af modtagne goder iflg. Skatterådet bør være. SKM2021.445.SR ...

Udkast til lovforslag i høring omkring beskatning af COVID-19-hjælpepakker

Skatteministeren har fremsat et udkast til lovforslag i høring, som er med til at præcisere, hvornår COVID-19 hjælpepakkerne, skal beskattes. Dette betyder, at der nu skabes klarhed over, hvornår en COVID-19 hjælpepakke mv. skal medregnes til den skattepligtige indkomst, samt hvilke muligheder der er for fradrag ved en evt. senere tilbagebeta...

Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme

Ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme Selvangivelsesfristen for 2020 er for personer udskudt fra den 1. juli 2021 til den 1. september 2021. Skattestyrelsen har offentliggjort indekstal og afstandsprocent (SKM2021.320), så beregningsgrundlaget for ejendomsværdiskat for udenlandske ejendomme kan opgøres. Ejendomsværdiskat for udenla...

Landsretsdom om beneficial owner

Beneficial owner-sagerne drejer sig om, hvorvidt danske selskaber skulle have indeholdt dansk kildeskat ved betaling af renter eller udbytte til deres udenlandske moderselskaber. Ved manglende indeholdelse af dansk skat er spørgsmålet herefter, om de danske selskaber hæfter for denne kildeskat. Østre Landsret har i maj 2021 afsagt en dom, hv...

Udlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus

Landsskatteretten har afsagt en kendelse, hvor den skattepligtige indkomst ved korttidsudlejning af den ene lejlighed i et tofamiliehus kunne opgøres med et bundfradrag på 24.000 kr.   Landsskatterettens kendelse om bundfradrag (SKM2021.307) Sagen for Landsskatteretten omhandler et tofamiliehus, hvor ejeren boede i den ene lejlighed. ...

Er en autocamper et egnet alternativ til en privat bil?

Højesteret har afsagt en dom om, hvorvidt en autocamper var omfattet af de almindelige regler for beskatning af fri bil, eller om der var tale om et specialkøretøj. Højesteret konkluderede, at der skulle ske beskatning efter de almindelige regler for fri bil.   Højesteretsdommen (SKM2021.300.HR) Skal rådigheden over en autocamper...

Ændrede regler for succession i virksomhedsordningen

Et flertal i Folketinget har den 1. juni 2021 vedtaget L 133 (2020/21), som medfører forringede muligheder for succession i virksomhedsordningen, herunder i forhold til opsparet overskud. Hensigten med ændringerne er ifølge Skatteministeren at dæmme op for det, som Skatteministeren kalder ”Utilsigtet udnyttelse af de gældende regler ved succ...

Skattelovforslag om tidligere minkavlere mv. er vedtaget

Folketinget har i går vedtaget L 211 A, som blandt omhandler særlige regler for tidligere minkavlere og minkafhængige erhverv. Der er også sket ændringer af beskatningen for visse foreninger, og det skattefri bundfradrag ved uddeling fra visse fonde er forhøjet. Særregler for minkavlere og minkafhængige erhverv Folketinget har for min...

Husk at anvende de korrekte rubrikker på selvangivelsen

Højesteret har afsagt en dom, hvor skattemyndighedernes afslag på ekstraordinær genoptagelse blev stadfæstet. Ingen ekstraordinær genoptagelse – anvendt forkert rubrik på selvan-givelsen (SKM2021.161) Sagen for Højesteret omhandlede en person, der i 2009 selvangav et tab og i 2010 en gevinst på investeringsbeviser i rubrik 66 i sted...

Udenlandsk arbejdskraft

Østre Landsret har afsagt en dom om en dansk virksomheds anvendelse af udenlandsk arbejdskraft. Der var indgået entreprisekontrakter med de udenlandske virksomheder, men efter landsrettens opfattelse var der tale om leje af arbejdskraft. Konsekvensen heraf var, at den danske virksomhed skulle betale personernes skat, selv om hele entreprisesummen...

Højesteretsdom om TP-dokumentation

Et selskabs transfer pricing-dokumentation var så mangelfuld, at skattemyndighederne kunne fastsætte selskabets skattepligtige indkomst skønsmæssigt, og Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet. Mangelfuld TP-dokumentation (SKM2021.251.HR) Sagen for Højesteret omhandlede et dansk produktionsselskab, der gennem 12 år...

Gå ikke glip af fradraget!

En person gik glip af et stort tab på investeringsbeviser til modregning i de følgende års gevinster, da tabet var selvangivet i en forkert rubrik, og han opdagede dette for sent. Anmodning om ændring af indkomsten for tidligere år Har man eksempelvis glemt at selvangive et fradrag, eller har man selvangivet et tab i en forkert rubrik, g...

Underskudsfremførsel – tomt selskab?

Vestre Landsret har afsagt en dom om fortolkningen af selskabsskattelovens § 12 D, stk. 2, der er en værnsregel imod salg af ”tomme” underskudsselskaber. Sagen blev på grund af dens principielle karakter behandlet af Vestre Landsret som første instans. Principiel dom om salg af underskudsselskab (SKM2021.263.VLR) Sagens tema var, om s...

Udskydelse af oplysningsfrister

Skatteministeren har udskudt oplysningsfristerne, herunder bl.a. for indsendelse af oplysningsskemaer, som nu senest skal være indberettet d. 1. september 2021. Udskydelse af oplysningsfristerne Skatteministeren har som følge af COVID-19-situationen valgt at udskyde udvalgte oplysningsfrister: Oversigt over udskudte frister  ...

Nye momslån kræver indberetning den 1. marts

Folketinget har vedtaget de nye momslån omtalt i vores Revifax udsendt den 29. januar. En forudsætning for at kunne søge om de nye lån er, at der sker korrekt indberetning af moms den 1. marts 2021.

Særlige omstændigheder +/-15% Højesteret

Højesteret har i kendelse af 26. april 2021 angående +/- 15%-reglen underkendt Skifteretten i Lyngby og Østre Landsrets afgørelser om, at Skattestyrelsen kunne få udmeldt syn og skøn ud fra devisen om, at ”særlige omstændigheder” kan begrundes i tilsvarende salg i området og afkastningsgrad. Højesteret har med denne afgørelse fastsl...

Lovforslag om forbedrede afskrivningsmuligheder mv.

Skatteministeren har fremsat lovforslag (L 178) om forhøjelse af grænsen for straksafskrivning mv., midlertidig forhøjelse af afskrivningsgrundlaget for nye driftsmidler og forlængelse af den midlertidige forhøjelse af fradrag for udgifter til forsøgs- og forskningsvirksomhed. Forhøjelse af beløbsgrænsen for straksafskrivning mv. Eft...

Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen

Ny momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordningen Regeringen foreslår på baggrund af den igangværende coronakrise at styrke danske virksomheders likviditet ved at indføre en ny momslåneordning og udvide A-skattelåneordningen. Endvidere udskydes betalingsfristen for A-skat og AM-bidrag i maj 2021 Momslåneordning Der foreslå...

Styresignal om mulighed for genoptagelse af endelige underskud fra udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom

Skattestyrelsen har offentliggjort et styresignal, der beskriver mulighederne for genoptagelse i situationer, hvor et dansk selskab har fravalgt international sambeskatning, men hvor der er realiserede endelige underskud i udenlandske datterselskaber, faste driftssteder og fast ejendom. SKM2021.5.SKTST – Mulighed for genoptagelse I forlæng...

Fradrag for omkostninger ved salg af andelsbeviser

I 2019 afsagde Landsskatteretten en kendelse, der godkendte fradrag for ejendomsmæglerhonorar mv. ved salg af et andelsbevis, der var forbundet med en brugsret til en beboelseslejlighed. Skattestyrelsen har nu udsendt et styresignal, der giver mulighed for genoptagelse for indkomståret 2014 og senere. Fradrag for omkostninger ved skattepligtig...

Udlån til far ikke anset for omfattet af reglerne for kapitallejerlån

Landsskatteretten har i en nyligt offentliggjort afgørelse (SKM2020.386.LSR) vurderet, at et udlån til faren fra datterens selskab ikke skulle anses for et ulovligt kapitalejerlån. Om afgørelsen En far ejede et selskab indtil den 27. august 2012, hvor han solgte 50 % af anparterne til sin 14-årige datter og de resterende anparter (50 %) ...

Indregistrering på papegøjenummerplader medfører beskatning af fri bil

Byretten har i SKM2020.346.BR endnu en gang fastslået, at indregistrering af en bil på papegøjenummerplader medfører beskatning efter reglerne for fri bil. Om sagen Et selskab havde leaset en bil fra et andet selskab i koncernen. Bilen blev anvendt som vagtbil og var indregistreret på papegøjeplader. Bilen havde holdt parkeret på hoved...

Udlejning af biler til ansatte medfører beskatning af fri bil

Landsskatteretten har i SKM2020.331.LSR truffet afgørelse om, at når en virksomhed udlejer biler til sine ansatte, medfører det beskatning hos de ansatte, uanset at de ansatte betaler en leje. Om sagen Et selskab, der drev vognmandsforretning, havde valgt at udleje en række biler til sine ansatte for derigennem at sikre sig, at de ansatte...

Styresignal om moms ved salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning

I september 2019 blev Skattestyrelsens hidtidige praksis om momspligt ved salg af grunde med bygninger bestemt til nedrivning underkendt af EU-domstolen. Ifølge Domstolen kan salg af en grund ikke anses som salg af en momspligtig byggegrund, når der på leveringstidspunktet er opført en bygning på grunden. Skattestyrelsen har nu udsendt et styr...

Hvor svært kan det være? - Beneficial owner-sagerne

Der har i årevis verseret en række sager om de skattemæssige problemer i forbindelse med, hvem der skulle anses for at være den retmæssige ejer, de såkaldte beneficial owner-sager. Nærmere bestemt drejede det sig om renter og/eller udbytte fra danske datterselskaber til moderselskaber hjemmehørende i andre EU-medlemsstater. De ultim...

Skattepligt – skattemæssigt hjemsted

Et ægtepar med to børn havde i de seneste 12 år boet i henholdsvis Thailand, Singapore, Australien, Kina og Tyskland, hvoraf de seneste tre år var Tyskland. Familien ønskede nu at flytte til Danmark og i den forbindelse naturligvis anskaffe sig en helårsbolig. Manden ville dog blive boende i Tyskland for at videreføre sin karriere hos den...

Momsfradrag ved køb af mad og drikke

En virksomhed kan som hovedregel ikke fratrække moms af udgifter til mad og drikke på sin momsangivelse. Der findes dog væsentlige undtagelser, hvorefter blandt andet moms af restaurationsudgifter kan fratrækkes delvist, mens moms af udgifter til servering i forbindelse med møder, overarbejde mv. kan fratrækkes fuldt ud. Restaurationsudgif...

Dødsbo - værdiansættelse af fast ejendom

I et dødsbo med to arvinger (brødre) var det væsentligste aktiv en fast ejendom. Brødrene udarbejdede en skriftlig aftale om, at de ved opgørelsen af boet skulle stilles lige under hensyntagen til, at boets faste ejendom havde en værdi på 6,0 mio. kr. Samme dag solgte boet den faste ejendom til den ene af brødrene. Salgsprisen udgjorde d...

Salg og tilbagekøb af bil - beskatningsgrundlag?

Byretten har afsagt en dom, hvor man så bort fra et salg og senere tilbagekøb af en bil mellem hovedaktionæren og det af ham ejede selskab. Det af hovedaktionæren ejede selskab købte den 30. juni 2011 en brugt bil, der var mere end 3 år gammel. Beregningsgrundlaget for fri bil for hovedaktionæren udgjorde derfor købsprisen, som var 525.0...