Advokattjenester

oppdatert per 20. mai 2019

770x367_logo_mur.jpg

RSM Advokatfirma er tilknyttet RSM Norge, og fungerer som juridisk avdeling og selvstendig advokatfirma. 

Advokatfirmaet leverer advokattjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, toll og andre særavgifter, strukturering og selskapsrett, samt transaksjonsrådgivning.  Med lokal spisskompetanse og et bredt internasjonalt nettverk kan RSM løse de fleste problemstillinger knyttet til vår kjernekompetanse, skatt, avgift og omorganiseringer. 

RSM Advokatfirma har kontorer i Oslo og Bergen, men bistår med advokattjenester innenfor vår kjernekompetanse i hele Norge og på tvers av landegrenser gjennom det internasjonale RSM-nettverket. 

Bredt spekter av advokattjenester

RSM Advokatfirma har bred kompetanse og lang erfaring med skatterådgivning, både nasjonalt og internasjonalt. Skattereglene er i konstant endring, blir stadig mer komplisert og stiller høye krav til å være oppdatert på regelverket. 

Vi bistår enkeltpersoner og selskaper med planlegging og tilpasning til gjeldende regelverk. Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om våre advokattjenester. 

Advokattjenester innenfor skatt:

 • Selskapsbeskatning
 • Personbeskatning
 • Internasjonal skatterådgivning
 • Internprising (TP)
 • Eiendomsskatt

Med et bredt internasjonalt nettverk kan RSM Advokatfirma bistå med de fleste problemstillinger og advokattjenester knyttet til skatt både i Norge og internasjonalt.

Selskapsbeskatning

Innenfor selskapsbeskatning har RSM Advokatfirma bred erfaring og god oversikt over gjeldende lovverk. Vi kan bistå med blant annet valg av selskapsform og selskapsstruktur, skatterapportering, skatt på finansielle instrumenter og fritaksmetoden, skattekonflikter og klagebehandlinger. 

Personbeskatning

RSM Advokatfirma bistår med skatterettslige problemstillinger for privatpersoner og lønnsmottakere, i tillegg til norske og utenlandske arbeidsgivere. 

Vi bistår blant annet med personbeskatning knyttet til aksjonærer, utdelinger fra selskapet, skatterapportering, skatt på finansielle instrumenter og fritaksmetoden, formuesskatt, skattekonflikter og klagebehandling. 

Internasjonal skatterådgivning

Selskaper som driver sin virksomhet internasjonalt kan ha mange kompliserte juridiske og skattemessige problemstillinger. Med et bredt internasjonalt nettverk har RSM Advokatfirma god kjennskap til landspesifikke regelverk og internasjonale skatteproblemstillinger. 

Vi kan blant annet bistå med advokattjenester innen etablering av virksomhet i utlandet, kildeskatt, fritaksmetoden og lavskattelandsvurderinger og grenseoverskridende fusjon, fisjon og aksjeutbytte. 

Internprising (TP)

770x367_vindu_aker_brygge_.jpg

Kravet til dokumentasjon av konserninterne transaksjoner er krevende, det er svært viktig at dokumentasjonen er utarbeidet etter gjeldende lovverk. Konserninterne transaksjoner over landegrensene kan får konsekvenser for flernasjonale konsern sin samlede beskatning. 

RSM Advokatfirma kan bistå med utarbeidelse av internprising dokumentasjon og tilhørende dokumentasjon.

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt er en stadig mer aktuell skattekostnad for selskaper og privatpersoner. RSM Advokatfirma har opparbeidet seg bred erfaring knyttet til ulike eiendomsskattespørsmål. Vi har blant annet bistått med advokattjenester som eiendomsskatteklager i alle de store byene. 

I tilknytning til prosessen med klager har vi opparbeidet oss en omfattende database over eiendomsskattetakster som gir oss en unik mulighet til å sammenligne takster og avdekke brudd på likhetsprinsippet. 

Omorganisering

Valg av selskapsstruktur og organisering av konsern kan ha stor betydning for virksomheten. Ved å velge riktig selskapsstruktur for din virksomhet kan selskapet eller konsernet spare skatt og merverdiavgift. 

I tillegg kan riktig selskapsstruktur være avgjørende for finansieringen, samt en optimal fordeling av risiko og god kapitalflyt mellom selskapene. 

Selskaper og ulike bransjer er i stadig endring, det er derfor viktig å være løpende orientert og jevnlig vurdere hvordan selskapet eller konsernet bør struktureres. 

RSM Advokatfirma har bred erfaring med selskapsrett og omorganiseringer og kan bistå med å se nærmere på om selskaper eller konserner er organisert på en hensiktsmessig måte ift skatt og merverdiavgift. I tillegg kan vi bistå med advokattjenester som innmelding av selskapsendringer til Foretaksregisteret. 

Advokattjenester innenfor omorganisering:

 • Fusjon og fisjon
 • Egenkapitaltransaksjoner
 • Oppkjøp
 • Strukturering av virksomhet

RSM Advokatfirma bistår med vurderinger av organiseringen av selskaper og konserner. Ta kontakt for en uforpliktende prat eller om behovet for omorganisering oppstår. 

Fusjon og fisjon

Norge har regler for å omorganisere selskaper og konserner ved hjelp av fusjoner og fisjoner. Fusjon innebærer sammenslåing av to eller flere selskaper, mens fisjon innebærer deling av selskaper. Etter reglene i skatteloven og selskapslovgivningen kan fusjoner og fisjoner gjennomføres skattefritt. 

I noen tilfeller kan det likevel være hensiktsmessig å fusjonere eller fisjonere med full beskatning, for eksempel når det utløser et tap eller gevinst som kan føres mot fremførbare underskudd. Hva som er hensiktsmessig for ditt selskap eller konsern bør vurderes konkret, og dette kan RSM Advokatfirma bistå med. 

Egenkapitaltransaksjoner

Egenkapitaltransaksjoner benyttes til å justere opp eller ned selskapets egenkapital, men kan samtidig være en konsekvens av ulike strukturelle grep i selskaper eller konsernstrukturer. Egenkapitaltransaksjoner påvirker selskapets egenkapital og kan dermed påvirke eiernes skatteposisjoner. 

Egenkapitaltransaksjoner kan ha stor betydning for skatteposisjoner og kan blant annet påvirke formuesskatten. Det er derfor viktig å ha et bevist forhold til egenkapitaltransaksjoner, og ha oversikt over skatteposisjoner man har som privatperson. 

Oppkjøp

Et oppkjøp kan være en omfattende prosess, der det er mye man må ha kontroll på og som skal undersøkes. 

RSM Advokatfirma kan bistå med advokattjenester i oppkjøpsprosesser, både på kjøper og selgersiden. 

Vi kan blant annet bistå med forberedelser til salg, due diligence, valg av transaksjonsform, kontraktsforhandlinger, aksjonæravtaler og utarbeidelse av selskapsdokumenter som følge av selskapsendringer.

Merverdiavgift, særavgifter og toll

770x367_kanal.jpg

Reglene knyttet til norsk og utenlandsk merverdiavgift er i stadig endring. Det samme gjelder de norske særavgiftsreglene samt regelverket rundt toll. Den stadige endringen gir et komplisert og uoversiktlig bilde av regelverket for mange virksomheter, og kravet om etterlevelse krever at man er løpende oppdatert. 

Med lokal spisskompetanse og bredt internasjonalt nettverk kan RSM bistå med å løse alle typer advokattjenester knyttet til merverdiavgift, toll- og særavgifter.

Advokattjenester innenfor avgift:

 • Merverdiavgift
 • Særavgifter og toll

Merverdiavgiftsregelverket er komplisert og berører alle virksomheter, om de har virksomhetsområder innenfor eller utenfor det merverdiavgiftsloven definerer som avgiftspliktig. Skatteetaten utfører stadig hyppigere og mer målrettede kontroller, og selv det som fremstår som små feil kan få store konsekvenser for selskapet og virksomheten. 

RSM Advokatfirma kan bistå med å unngå slike feil, og har fokus på risikoområdene samtidig som avgiftsmessige optimale løsninger for virksomheten er i fokus. Vi bistår også med registrering i merverdiavgiftsregisteret. 

Regelverket for særavgifter og toll berører mange virksomheter som selger eller benytter særavgiftsbelagte varer i sin produksjon. Det er høye satser på en rekke toll- og/eller særavgiftsbelagte varer, og det er derfor viktig å ha kjennskap til omfanget av avgiftsplikten. Regelverket er komplisert og ikke lett tilgjengelig. 

RSM Advokatfirma er oppdatert på gjeldende lovverk og bistår kunder med å etterleve regelverket og finne de mest optimale avgiftsmessige løsningene for virksomheten. 

Hvem er RSM

RSM Norge er Norges ledende revisjons- og rådgivningsselskap for små og mellomstore bedrifter. Vi er ambisiøse, både på egne og kundens vegne, og skal bygge tillit ved å være ansvarsfulle og vise respekt. Målet vårt er å bidra til å skape sikre verdier i din virksomhet.

Vi tilbyr et bredt omfang av advokattjenester, samt revisjon, skatt, omorganiseringer og avgift, transaksjonsstøtte og regnskap/IFRS. 

Av den grunn er kundene våre også fordelt over et bredt utvalg av bransjer, alt fra små aksjeselskaper til konsern med betydelig størrelse samt børsnoterte selskaper. Vi har en særlig solid posisjon blant eierstyrte virksomheter. RSM Norge er en del av RSM International, som er et verdensomspennende nettverk av uavhengige revisjons- og rådgivningsfirmaer. 

Til sammen er vi mer enn 43 000 kolleger fordelt på over 800 kontorer i 120 land. Dette gjør oss i stand til å jobbe på tvers av landegrenser.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om våre advokattjenester!

Kontakt
 

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner | advokat

Marianne Brockmann Bugge
Partner | advokat

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn 
Partner | advokat

Morten Hereng Christophersen
Partner | advokat

 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss