Norge
Languages

Languages

Nyhetsbrev 3/2015

Forslag til ny regnskapslov 


 


Regnskapslovutvalget fremla foreløpig utkast til ny regnskapslov 26.6.2015. NOU’en er ikke sendt på høring ennå.


 


Hovedtrekk i ny regnskapslov fremlagt 26.6.2015:

 


•    Ny lov vil i hovedsak kun inneholde det som kreves av EUs regnskapsdirektiv. 


•    Det skal på sikt utarbeides bindende regnskapsstandarder som får status som forskrift.  

                 Disse erstatter nåværende god regnskapsskikk. Det foreslås at det skal være et standardsettende organ  

                 på inntil 5 medlemmer (dvs styret i Regnskapsstiftelsen). 


•    Loven forventes tidligst å tre i kraft 1.1.2017. 


•    Tre standarder skal være på plass før loven trer i kraft:  


 1. Ny norsk regnskapsstandard (hovedregnskapsstandarden) 
 2. Ny standard for små foretak
 3. Ny standard for ideelle organisasjoner

•    I tillegg skal Forskrift om forenklet IFRS videreføres som regnskapsstandard. Det kommer imidlertid enkelte begrensninger i målgruppen. Standarden kan kun brukes for årsregnskapet og bruk forutsetter at selskapet rapporterer videre til IFRS-konsern. 


•    Hovedregnskapsstandarden skal baseres på IFRS SME. Unntak og nasjonale tilpasninger skal være begrunnet. 


•    Skiller nå mellom årsregnskap og konsernregnskap (selskapsregnskap forsvinner som begrep).


•    Ingen store endringer i hvem som er regnskapspliktige.


•    Bokføringsplikten foreslås gjort uavhengig av regnskapsplikten.


•    4 kategorier foretak med differensierte regler:


 1. Små foretak (samme definisjon som tidligere)
 2. Foretak av allmenn interesse (børsnoterte mv. – som tidligere)
 3. Store foretak (salgsinntekter MNOK 300, balansesum MNOK 150 og årsverk 250 – oppfyller 2 av 3)
 4. Foretak med alminnelig regnskapsplikt (resten)


•    ASA-er er ikke lenger automatisk store foretak.  


•    Små foretak:

- Ikke krav om årsberetning

- Forenklede notekrav, men også noen nye notekrav

- Morforetak i konsern

        - Skal kun se på seg selv for å avgjøre hvilken foretakskategori hun faller inn under

        - Egen definisjon av små konsern


•    Alminnelige prinsipper vil erstatte de grunnleggende prinsippene:


 • Periodiseringsprinsippet
 • Forsiktighetsprinsippet
 • Kongruensprinsippet
 • Fortsatt drift
 • Enkeltvurdering
 • Bruttopresentasjon
 • Ensartet og konsistent prinsippanvendelse
 • Rettvisende bilde
 • Vesentlighetsprinsippet
 • Substans over form

•    Nye begreper som innregning og måling (begrepet vurderingsprinsipper utgår).


•    Generell regel for førstegangsinnregning er historisk kost.


•    Resultat- og balanseoppstilling: Ingen store endringer, men enkelte justeringer pga EU-direktivet.


•    Gjennomstrømming av utbytte; usikkert om dette lar seg gjøre og det vurderes nærmere i delutredning II  

                 som kommer om et år.

 


Link til foreløpig utgave av NOU pr 08.2015


 


Les nyhetsbrevet i PDF her:  rsm_nyhetsbrev_3_2015_ny_rsm_logo.pdf

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss