Regjeringen utsetter 2-pilarløsningen for å skattlegge store flernasjonale konsern

revidert_nasjonalbudsjett_3.png

Innføring av OECD Inclusive Frameworks to-pilarløsning for skattlegging av store flernasjonale konsern utsettes. Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumskatt på 15 % for store nasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for innføring av pilar 1 når det internasjonale arbeidet med utformingen av regelverket gir grunnlag for det.

Globalisering og digitalisering fører til at flernasjonale konsern øker sin dominans på det globale markedet. Den teknologiske utviklingen har bidratt til at selskap kan betjene markeder uten fysisk tilstedeværelse. Dette setter press på eksisterende regler, som ble utformet i den tid da selskapene hadde sterkere geografiske tilhørighet til landene de drev aktivitet i. Utfordringene reiser skattemessige problemstillinger som berører mange land, og de krever omforente globale løsninger. I oktober 2021 kom medlemslandene i Inclusive Framework til en enighet om en løsning som består av to hoveddeler omtalt som «pilarer», hhv. pilar 1 og pilar 2.

Pilar 1 er hvordan beskatningsrett av selskapsoverskudd skal fordeles mellom nasjonene. Hovedsakelig gjennomføres omfordelingen ved at de største og mest lønnsomme flernasjonale konsern skattlegges for en del av sitt globale overskudd i marked de har inntekt i, uavhengig av fysisk tilstedeværelse i markedet. Ordningen omfatter konsern med global omsetning over 20 milliarder euro og en lønnsomhetsgrad over 10 prosent andel av omsetningen, dvs. omtrent 120 av de største konsern i verden vil bli omfattet av pilar 1.

Pilar 2 er om minimumsskattlegging av store flernasjonale konsern. Det etableres her et minimum effektivt skattenivå på minst 15 prosent. Hensikten med pilar 1 er å redusere skattekonkurransen mellom land, og dempe insentivene til internasjonal skatteplanlegging og overskuddsflytting. Reglene omfatter konsern med en omsetning på mer enn 750 millioner euro, som også samsvarer med omsetningsterskelen i reglene for land-for-land-rapportering til skattemyndighetene.

Etter at Inclusive Framework ble enige om rammene i oktober 2021, har det vært arbeidet med utfyllende innhold og tekniske løsninger for de to pilarene. Som følge av at mange medlemsland i Inclusive Framework gav signaler om at det vil være vanskelig å få på plass nasjonale regelverk tidsnok til at reglene kan virke fra 2023, er fristen for å ta reglene inn i nasjonal rett utsatt til 31. desember 2023 når det gjelder innføring av Pilar 2. I tråd med dette tar Finansdepartementet sikte på å fremme et høringsnotat med utkast til regler i løpet av våren 2023.


Se våre øvrige artikler om RNB 2022:

Kontakt

Synne Bjotveit
Partner | advokat
Anders Ranum Ekås
Senioradvokat
Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Bruk gjerne vårt kontaktskjema for å sende inn dine spørsmål eller kommentarer. 

Kontakt oss