revidert_nasjonalbudsjett_1.png

Skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f

Departementet foreslår å endre skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f ordlyd fra «… dersom egenkapitalandelen er større enn null» til «… dersom egenkapitalen er større enn null». Det er egenkapitalen, og ikke egenkapitalandelen, som må være høyere enn null, for at egenkapitalandelen skal kunne settes til 100 prosent som forutsatt i forarbeidene, jf. Prop. 1 LS (2018–2019) Skatter, avgifter og toll 2019 punkt 9.8.6. Departementet foreslår at endringene tar til å gjelde straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav h

I skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav h, foreslår departementet å endre ordlyd fra at revisor må godkjenne «konsolidert regnskap for den norske delen av konsernet» til at man bare krever «konsolidert balanseoppstilling». Departementet har lagt til grunn at det er tilstrekkelig med konsolidert balanseoppstilling for den norske delen av konsernet i uttalelse av 6. desember 2019. Det sikrer også sammenheng i lovens ordlyd der det i skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav c og e krever òg bare konsolidert balanseoppstilling for den norske delen av konsernet. Departementet foreslår at endringene tar til å gjelde straks med virkning fra og med inntektsåret 2022.

Ny digital skattemelding for næringsdrivende

Skattedirektoratet skal innføre ny digital skattemelding for næringsdrivende. I ny skattemelding forsvinner dagens rentebegrensningsskjema, men informasjonsgrunnlaget videreføres i den nye skattemeldingen. Som følge av dette endrer Skattedirektoratet forskrift som fastsetter at revisor skal signere på «skjema», til at revisor skal signere i tilknytting til opplysningene i selve skattemeldingen.

I tillegg endres skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav h fra revisor signere på et «tilknyttet skattefastsettingsskjema» isteden skal signeres på «tilknyttede opplysninger i skattemeldingen».  Departementet foreslår at endringen tar til å gjelde 1. januar 2023, med virkning for levering av skattemelding 2022.


Se våre øvrige artikler om RNB 2022: