Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Advokatfullmektig


Kontor : RSM Bergen
Tjeneste : Skatt
Biografi

Ane-Ingeborg er en del av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Ane-Ingeborg har tidligere jobbet som seniorskattejurist i Skatteetatens Storbedriftsavdeling.

Ane-Ingeborg har spesialisert seg innen nasjonal og internasjonal bedriftsskatterett, internprising, dobbeltbeskatning, SkatteFUNN og skattespørsmål knyttet til havbruksnæringen. Hun har i tillegg spesialisering i kontraktsrett, selskapsrett og immaterialrett, herunder design- og patentrett, varemerkerett og opphavsrett. Ane-Ingeborg har også en Bachelor i ledelse og økonomi.

Arrangementer

Økt sats i grunnrenteskatten for vannkraft

Finansdepartementet foreslår å øke den effektive grunnrenteskattesatsen på vannkraft fra 37 % til 45 % fra 2022. Samlet marginalskatt på vannkraft blir da 67 %.  Formålet med økningen er at en større andel av grunnrenten fra vannkraftproduksjonen skal tilfalle fellesskapet.  Det foreslås ytterligere to endringer i grunn...

Høyprisbidrag på vind- og vannkraft

Regjeringen foreslår å innføre et høyprisbidrag der satsen settes til 23 prosent av kraftpris som overstiger 70 øre per kWh. Høyprisbidrag er en form for ekstra skatt på «superprofitt» fra den svært høye strømprisen. Strømstøtten til befolkningen og høyprisbidraget har samme innslagspunkt. På denne måten forsøker Regjeringe...

Grunnrenteskatt på landbasert vindkraft

Regjeringen foreslår å innføre grunnrenteskatt på landbasert vindkraft med virkning fra 2023. Effektiv skattesats skal være 40 prosent. Innføringen innebærer en samlet økt skattekostnad for næringen på ca. 2 milliarder kroner i 2024. Formålet med innføring av grunnrenteskatten er å tilbakeføre en andel av verdien som skapes ved...

Grunnrenteskatt på havbruk og avgift på produksjon av fisk

Grunnrenteskatt på havbruk foreslås innført med virkning fra 2023 med effektiv en skattesats på 40 prosent. Forslaget innebærer en betydelig økning i skatt for oppdrettsnæringen. Produksjonsavgiften som ble innført i 2020 foreslås økt fra 40,5 øre til 56 øre per kilo sløyd fisk. Formålet med forslaget er å sikre at lokalsamfun...

Betydelig økt skatt på fiskeoppdrett

Regjeringen foreslår å innføre en skatt på verdiskapningen fra havet (grunnrenteskatt) fra 1. januar 2023. For norsk produksjon innebærer forslaget en økning i skattetrykket fra 22 % til 62 % Provenyeffekten anslås til 3,65 milliarder kroner eller 3,8 milliarder kroner i 2023, avhengig av nivået på bunnfradraget. Forslaget ble sendt p...

SkatteFUNN og betydningen av omorganisering

Har dere planer om å omorganisere virksomheten? Eller står dere kanskje allerede midt i en omorganisering eller i en oppkjøpsprosess? Slike transaksjoner kan påvirke foretakets SkatteFUNN-fradrag. Dersom dere har SkatteFUNN-prosjekt, kan det være lurt å ta en fot i bakken for å vurdere det riktige tidspunktet for gjennomføring. Skatt...

Eiendomsskatt for 2022

Eiendomsskatten for 2022 utskrives i disse dager, og det er kun nå det er mulig å klage på eiendomsskatten for inneværende år. Klagefristen for eiendomsskatt for innværende år løper i 6 uker fra det seneste av datoen for utsendt eiendomsskatteseddel og kommunens kunngjøring av eiendomsskattelistene. Dette innebærer at klagefristen i d...

Kriserammede virksomheter kan få SkatteFUNN for hele 2021

Unntaksregelen som ga kriserammede virksomheter rett til å motta SkatteFUNN-støtte i 2020 er forlenget til 2021. Dette betyr at foretak som er i økonomiske vanskeligheter i 2021 vil kunne søke om SkatteFUNN også for hele 2021, forutsatt at de ikke var i vanskeligheter ved utgangen av 2019. Foretak som er i økonomiske vanskeligheter etter...

Skatte- og avgiftsendringer for fiskeri- og havbruksnæringen

I statsbudsjettet 2021 fremmer regjeringen flere skatte- og avgiftsmessige forslag som direkte vedrører fiskeri- og oppdrettsnæringen. Vi oppsummerer disse nedenfor. Produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk Regjeringen foreslår at produktavgiften til folketrygden for fiskeri-, hval og selfangstnæringen opprettholdes på 2,1 pros...

Fradrag for kildeskatt på renter og royalty mv. for NOKUS-deltakere

På bakgrunn av uklarhet i de nye reglene om fradrag for kildeskatt på renter og royalty i inntektsskatt for norske deltakere i NOKUS-selskap, foreslår regjeringen presisering til reglene. Presiseringen innebærer at ordlyden i skatteloven § 16-70 endres slik at fradraget for kildeskatt på renter og royalty begrenses til den satsen som fremg...

Statsbudsjettet 2022: Formuesskatt på fiskeri- og oppdrettstillatelser

Regjeringen foreslår regelendring for å endre etablert praksis med at fiskeritillatelser og oppdrettstillatelser ervervet før 1998 ikke medtas i formuesskattegrunnlaget. Videre foreslår departementet at det bør utarbeides nærmere retningslinjer for verdsettelse av slike tillatelser, og at det på sikt kan bli aktuelt å innføre sjablongreg...

Brexit – Hva skjer 1. januar 2021?

Etter over tre år med forhandlinger forlot Storbritannia EU den 31. januar 2020. Brexit påvirker forholdet mellom Norge og Storbritannia på en rekke områder. Norske virksomheter må sørge for at de er forberedt og har gjort de nødvendige tilpasningene. Men hva er det egentlig som er nytt? I denne artikkelen oppsummerer RSM noen av de vikt...

Når selskapsledelsen bor i Storbritannia eller er britiske statsborgere

Som følge av Brexit risikerer norske bedrifter med daglig leder eller styremedlem bosatt i Storbritannia at de fra 1. januar 2021 ikke lenger oppfyller kravene om bosted i norsk selskapslovgivning. Tilsvarende vil også gjelde for daglig leder eller styremedlemmer med britisk statsborgerskap. 31. januar 2020 forlot Storbritannina formelt EU...

Hvordan Brexit vil påvirke virksomheter med britiske ansatte

Fra 1. januar 2021 er britiske statsborgere ikke lenger EU/EØS-borgere, noe som får konsekvenser for britiske statsborgere som bor og arbeider i Norge og briter som ønsker å reise inn til Norge. Næringslivet bør derfor forberede seg på at britiske borgere fra og med 2021 må søke om rett til opphold for å kunne arbeide eller bo i Norge...

SkatteFUNN – Avklaringer om forbud mot støtte til foretak i vanskeligheter

EFTAs overvåkningsorgan ESA kom nylig med viktige avklaringer knyttet til SkatteFUNN-ordningen og vilkårene om foretak i økonomiske vanskeligheter. En viktig ny presisering er at regnskapsført overkurs skal regnes med i vurderingen av om selskapet er å anse som et foretak i økonomiske vanskeligheter. Denne endringen innebærer at flere se...

Innfører kompensasjonsordning for reiselivsnæringen

Regjeringen foreslo tidligere i høst å innføre en kompensasjonsordning for foretak i reiselivsnæringen med stort omsetningsfall som følge av Covid-19. Situasjonen for reiselivsnæringen er fremdeles utfordrende.  Næringen står foran en tøff vinter med usikkerhet knyttet til påvirkningen av de fortsatte smitteverntiltakene og reise...

Statsbudsjettet 2021

I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

SkatteFUNN – Revisors rolle ved attestering av SkatteFUNN-prosjekter

Finanstilsynet har i brev datert 12. februar 2020 avgitt en rapport i forbindelse med tilsyn av et revisjonsselskaps oppdrag knyttet til SkatteFUNN-attestasjon og finansiell revisjon av revisjonsklient. Rapporten er skrevet på bakgrunn av det konkrete SkatteFUNN-oppdraget, men uttrykker også generelle krav og forventninger til revisor i ...

Skattefradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med SkatteFUNN-søknad

Grunnleggende om SkatteFUNN Selskaper med forsknings- og utviklingsprosjekter kan søke finansiering til prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen. Finansieringen gis ved at selskapet får en andel (19 % for inntektsåret 2020) av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Søknad til SkatteFUNN kan være tidkrevende og ...

SkatteFUNN: Skattefradrag og tilbakeføring av underskudd

SkatteFUNN-prosjekter får skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Om det fastsatte fradraget overstiger utlignet skatt, utbetales det overskytende beløpet i skatteoppgjøret. Fradrag for tilbakeføring av underskudd som følge av midlertidige regler (Covid-19), vil ikke påvirke beregningen av FoU-fra...

SkatteFUNN: Forlengelse av prosjekt

Godkjente og igangsatte SkatteFUNN-prosjekt som blir forsinket som følge av Covid-19 kan søke om forlengelse i ett år.  For å få utvidet perioden må virksomheten sende inn ny søknad. Denne må sendes inn året etter opprinnelig utløpt godkjenning; dvs. om prosjektet ble godkjent for 2019 og 2020 så må virksomheten søke på nytt ...