Cecilie Tronstad
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Regnskap | IFRS
Biografi

Cecilie er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Hun er utdannet i revisjon og er statsautorisert revisor. Cecilie arbeider hovedsakelig med finansiell revisjon og rådgivning til revisjonsklienter. Hun har bred erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt/avgift og generell rådgivning for klienter i mange segmenter, men med hovedvekt på eierstyrte virksomheter. Cecilie har også erfaring fra revisjon av børsnotert virksomhet, stiftelser og foreninger.

Cecilie har også erfaring fra en periode som konsernregnskapssjef i en Norges ledende apotekkjede. 

Videre holder hun jevnlig kurs og seminarer innen regnskapsfaget.

         

News articles

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.08.21

8. september 2021
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.08.21: Veiledende forutsetninger 31.08.2021 31.12.2020 31.08.2020 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 1,5 % 1,7 % 1,5 % ...

Endringer i regnskapsloven er vedtatt

15. juni 2021
Endringene i regnskapsloven som ble foreslått i Prop. 66 LS (2020-2021) er vedtatt med virkning fra 1. juli 2021. Formålet med endringene er i hovedsak å gjennomføre EU-direktivene på en lojal måte i norsk rett. Vi  har omtalt de foreslåtte endringene tidligere, og nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste endri...

IFRS – et alternativ til GRS

26. januar 2021
De aller fleste norske selskaper avlegger årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, gjerne forkortet til GRS. Antall foretak som bytter regnskapsspråk fra GRS til IFRS eller forenklet IFRS er imidlertid økende. I denne utgaven av RSM Informerer ønsker vi å se nærmere på hva IFRS er, hvilke fordeler og ulem...

Finanstilsynets fokusområder for årsregnskapet 2020

8. januar 2021
Finanstilsynet har publisert sine fokusområder for 2020 i rapporten Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2020. Foretak notert på Oslo Børs og Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) får informasjon om hva Finanstilsynet vil fokusere på når de skal utføre kontroll med deres årsregnskaper for 2020. Øvrige IFRS-rappo...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.20

8. januar 2021
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.20:   Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.08.2020. Sammenlignet med 31.12.2019 er diskonteringsrenten redusert fra 2,3% til 1,7%, noe som kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.12.2020 sammen...

Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak av forsinkelsesgebyr

8. januar 2021
Regnskapsregisteret behandler søknader og klager om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sen innlevering av årsregnskap. Det er en høy terskel for å få ettergitt gebyret og Regnskapsregisteret har derfor skissert en løsning hvor det lempes på kravene slik at anførsler om Covid-19 kan godtas som årsak til ettergivels...

Forslag til endringer i regnskapsloven

8. januar 2021
Finansdepartementet foreslår i Prop. 66 LS (2020-2021) endringer i regnskapsloven. Endringene må vedtas i Stortinget og det er uvisst når det vil skje. Ifølge Revisorforeningen er det forventet at endringene tidligst trer i kraft for regnskapsåret 2021. De viktigste forslagene omhandler noter, goodwill og egen forskning og utvikling. Ba...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

24. september 2020
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger – diskonteringsrenter pr. 31.03.2020

6. april 2020
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger for diskonteringsrentene som skal benyttes i beregninger av pensjonsforpliktelsen pr. 31.03.2020. Diskonteringsrenten er redusert som følge av betydelig endringer i rentemarkedene grunnet de samfunnsmessige konsekvensene av utbruddet og spredning av Covid-19. Reduksjonen ...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

13. februar 2020
Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

9. januar 2020
Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019: Veiledende forutsetninger 31.12.2019 31.8.2019 31.12.2018 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,3 % 1,8 % 2,6 % ...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

26. november 2019
Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

1. oktober 2019
I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

22. september 2017
Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS IFRS 16 erstatter gjeldende IAS 17 og må benyttes for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Den nye standarden krever balanseføring av alle leieavtaler ved at bruksretten for leie av en eiendel balanseføres som en eiendel mens leieforpliktelsen avsettes som gjeld. Endringene vil ha...

RSM Nyhetsbrev 3/2017

15. mars 2017
Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT Regnskapsstandardstyret arbeider med en ny norsk regnskapsstandard til...

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

18. august 2016
DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen. Regnskapslovutvalgets arbeid knyttet til ny norsk lov om regnskapsplikt er delt i to. Første delutredning, som ble offentliggjort 26.06.20...

RSM Informerer 2/2016

26. mai 2016
Innhold: 1. Regnskapsføring av egenutviklet forskning og utvikling (FoU): Les mer om reglene etter NGAAP og IFRS, samt hvordan regnskapsmessig behandling av FoU påvirker regnskapet. 2. Naturalytelser: Vi omtaler de vanligste ytelsene, og skatte- og avgiftsmessig behandling av disse.   1. REGNSKAPSFØRING AV EGENUTVIKLET FO...
Arrangementer

Frokostseminar IFRS 15 - inntekter fra kontrakter med kunden

23. nov 2016 kl 08:15 - 10:00
IFRS 15 om inntektsføring trer i kraft fra 1.1.2018 for foretak som avlegger årsregnskap etter IFRS.  IFRS 15 er et rammeverk for innregning og måling av inntekter som gjelder på tvers av alle virksomheter, bransjer og geografiske regioner. IFRS 15 introduserer en helt ny tenkemåte for å vurdere beløp og tidfesting av i...

Frokostseminar om IFRS 16 leieavtaler

26. september
IFRS 16 om leiekontrakter trer i kraft fra 1.1.2019 for foretak som avlegger regnskap etter IFRS. Den nye standarden krever som hovedregel at alle leieavtaler skal balanseføres av leietaker. Dette gjøres ved at bruksretten for leie balanseføres som en eiendel mens leieforpliktelsen avsettes som gjeld. Dette vil for mange foretak medføre ve...