Cecilie Tronstad
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Regnskap | IFRS
Biografi

Cecilie er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Hun er utdannet i revisjon og er statsautorisert revisor. Cecilie arbeider hovedsakelig med finansiell revisjon og rådgivning til revisjonsklienter. Hun har bred erfaring innen områdene revisjon, regnskap, skatt/avgift og generell rådgivning for klienter i mange segmenter, men med hovedvekt på eierstyrte virksomheter. Cecilie har også erfaring fra revisjon av børsnotert virksomhet, stiftelser og foreninger.

Cecilie har også erfaring fra en periode som konsernregnskapssjef i en Norges ledende apotekkjede. 

Videre holder hun jevnlig kurs og seminarer innen regnskapsfaget.

         

Arrangementer

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 30.09.22

  Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 30.09.22: ÅPNE BILDE AV TABELL her, ELLER BRUK SCROLLER I TABELL under. Veiledende forutsetninger 30.09.2022 31.12.2021 31.8.2021 Diskonteringsrente foretaksobliga...

Ny forskrift om forenklet IFRS

Finansdepartementet har fastsatt Forskrift 7. februar 2022 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forskrift om forenklet IFRS).  Forskriften gjelder for regnskapsår som begynner 1. januar 2022 eller senere. Tidligere anvendelse er tillatt, men det må da fremgå av noteopplysningene. Forskriften erstatter Forskr...

Norsk regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har publisert regnskapsstandarden NRS 11 Delårsregnskap. Standarden trer i kraft for delårsregnskap som omfatter regnskapsperioder som begynner 1. januar 2022 eller senere. Den endelige standarden bygger på et høringsutkast som ble publisert i oktober 2021. Hvem omfattes av NRS 11? Regnskapsstandarden få...

Pensjonsforutsetninger

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.21. Åpne bilde av tabell her, eller bruk scroller i tabell. Veiledende forutsetninger 31.12.21 31.8.21 31.12.20 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) ...

Krav til opplysninger om styreansvarsforsikring

Foretak som ikke er små må i årsberetningen opplyse om styreansvarsforsikring. Bestemmelsen gjelder for regnskapsår som starter 1. januar 2021 eller senere. I forbindelse med ny revisorlov ble det innført et krav om å «gi opplysninger om det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor for...

Finanstilsynets fokusområder for årsrapporten 2021

Finanstilsynet har publisert sine fokusområder for 2021 i rapporten Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2021. Effekter av covid-19 og klimarisiko er to viktige områder som Finanstilsynet vil prioritere ved kontroll av årsrapporten for 2021. Finanstilsynet fører i utgangspunktet kontroll med foretak notert på Oslo Bø...

Forslag til norsk regnskapsstandard om delårsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har sendt på høring et forslag til norsk regnskapsstandard om delårsregnskap som forventes å få stor betydning for selskaper notert på Euronext Growth. Standarden er planlagt å tre i kraft for første delårsrapport i 2022. Selskaper tatt opp til handel på Euronext Growth skal (som et minimum) offentliggjøre h...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.08.21

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.08.21: Veiledende forutsetninger 31.08.2021 31.12.2020 31.08.2020 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 1,5 % 1,7 % 1,5 % ...

Endringer i regnskapsloven er vedtatt

Endringene i regnskapsloven som ble foreslått i Prop. 66 LS (2020-2021) er vedtatt med virkning fra 1. juli 2021. Formålet med endringene er i hovedsak å gjennomføre EU-direktivene på en lojal måte i norsk rett. Vi  har omtalt de foreslåtte endringene tidligere, og nedenfor følger en kort oppsummering av de viktigste endri...

IFRS – et alternativ til GRS

De aller fleste norske selskaper avlegger årsregnskapet i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge, gjerne forkortet til GRS. Antall foretak som bytter regnskapsspråk fra GRS til IFRS eller forenklet IFRS er imidlertid økende. I denne utgaven av RSM Informerer ønsker vi å se nærmere på hva IFRS er, hvilke fordeler og ulem...

Finanstilsynets fokusområder for årsregnskapet 2020

Finanstilsynet har publisert sine fokusområder for 2020 i rapporten Kontroll av noterte foretaks finansielle rapportering i 2020. Foretak notert på Oslo Børs og Euronext Expand (tidligere Oslo Axess) får informasjon om hva Finanstilsynet vil fokusere på når de skal utføre kontroll med deres årsregnskaper for 2020. Øvrige IFRS-rappo...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.20

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledningen for pensjonsforutsetninger pr. 31.12.20:   Prosentsatsene i forutsetningene er noe justert fra forrige oppdatering 31.08.2020. Sammenlignet med 31.12.2019 er diskonteringsrenten redusert fra 2,3% til 1,7%, noe som kan medføre en høyere pensjonsforpliktelse 31.12.2020 sammen...

Regnskapsregisteret kan godta covid-19 som årsak i søknader om fritak av forsinkelsesgebyr

Regnskapsregisteret behandler søknader og klager om ettergivelse av ilagt forsinkelsesgebyr på grunn av for sen innlevering av årsregnskap. Det er en høy terskel for å få ettergitt gebyret og Regnskapsregisteret har derfor skissert en løsning hvor det lempes på kravene slik at anførsler om Covid-19 kan godtas som årsak til ettergivels...

Forslag til endringer i regnskapsloven

Finansdepartementet foreslår i Prop. 66 LS (2020-2021) endringer i regnskapsloven. Endringene må vedtas i Stortinget og det er uvisst når det vil skje. Ifølge Revisorforeningen er det forventet at endringene tidligst trer i kraft for regnskapsåret 2021. De viktigste forslagene omhandler noter, goodwill og egen forskning og utvikling. Ba...

Driftsfase – Ombygging og rehabilitering, fradrag for vedlikehold

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig vedlikehold, mva-fradrag og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med ombygging og rehabilitering av en eiendom i en driftsfase. Regnskap Skillet mellom vedlikehold og påkostning Dekomponering Avslutning Skatt Skillet mellom vedlikehold og påkostning Standardhevin...

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger – diskonteringsrenter pr. 31.03.2020

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger for diskonteringsrentene som skal benyttes i beregninger av pensjonsforpliktelsen pr. 31.03.2020. Diskonteringsrenten er redusert som følge av betydelig endringer i rentemarkedene grunnet de samfunnsmessige konsekvensene av utbruddet og spredning av Covid-19. Reduksjonen ...

Driftsfase – avskrivning & aktiverte kostnader

Innhold:  1 Regnskap 1.1 Avskrivning 1.2 Nedskrivning 2 Skatt  2.1 Avskrivninger på saldo 2.2 Tomt 2.3 Tidfesting I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiavgift og regnskap (NGAAP). I denne artikkelen redegjør vi for skattemes...

Oppdatert veiledning for pensjonsforutsetninger per 31.12.19

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.12.2019: Veiledende forutsetninger 31.12.2019 31.8.2019 31.12.2018 Diskonteringsrente foretaksobligasjoner (OMF) 2,3 % 1,8 % 2,6 % ...

Eiendomsutvikling – Oppføring av fast eiendom

Innhold:  Regnskapsmessig behandling av oppføringskostnader Skattemessig behandling av oppføringskostnader Særlig om rentekostnader – regnskap og skatt Fradrag for merverdiavgift på oppføringskostnader I denne artikkelserien omtaler RSM ulike faser av en næringseiendoms livssyklus, med fokus på skatt, merverdiav...

Kjøp av eiendom

I denne artikkelen redegjør vi for skattemessig, merverdiavgiftsmessig og regnskapsmessig behandling av kostnader i forbindelse med kjøp av eiendom.  Innhold: 1 Innledning 2  Regnskapsmessig behandling av fast eiendom  3  Skattemessig behandling av fast eiendom 4 Avgiftsmessig behandling av fast eiendom 5&nb...

IFRS 16 - Regnskapsføring av leieavtaler

Fra RSM Informerer 5 2017 | IFRS IFRS 16 erstatter gjeldende IAS 17 og må benyttes for regnskapsår som begynner 1. januar 2019 eller senere. Den nye standarden krever balanseføring av alle leieavtaler ved at bruksretten for leie av en eiendel balanseføres som en eiendel mens leieforpliktelsen avsettes som gjeld. Endringene vil ha...

RSM Nyhetsbrev 3/2017

Nye regnskapsregler for selskaper med alminnelig regnskapsplikt - basert på IFRS for SME. Grensen mellom lån og egenkapital - Rauma Energi, Høyesterett.   1. NYE REGNSKAPSREGLER FOR SELSKAPER MED ALMINNELIG REGNSKAPSPLIKT Regnskapsstandardstyret arbeider med en ny norsk regnskapsstandard til...

RSM Nyhetsbrev 6/2016- Delutredning II om ny norsk regnskapslov

DELUTREDNING II OM NY NORSK REGNSKAPSLOV Regnskapslovutvalget leverte delutredning II om ny regnskapslov til Finansdepartementet 24.06.2016. Her oppsummerer vi de viktigste punktene i utredingen. Regnskapslovutvalgets arbeid knyttet til ny norsk lov om regnskapsplikt er delt i to. Første delutredning, som ble offentliggjort 26.06.20...

RSM Informerer 2/2016

Innhold: 1. Regnskapsføring av egenutviklet forskning og utvikling (FoU): Les mer om reglene etter NGAAP og IFRS, samt hvordan regnskapsmessig behandling av FoU påvirker regnskapet. 2. Naturalytelser: Vi omtaler de vanligste ytelsene, og skatte- og avgiftsmessig behandling av disse.   1. REGNSKAPSFØRING AV EGENUTVIKLET FO...