Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Skatt
Biografi

Hilde er en del av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Hilde er spesialisert innen skatt- og selskapsrett, med særlig fokus på nasjonal bedriftsskatterett, rentebegrensningsreglene, skattemodeller og skattemessig innbetalt kapital. Videre har hun spesialisering i omgåelsesnormen opp mot OECD-modellavtalen og kommentarene, samt en særskilt interesse for digitalisering, herunder regulering av plattformselskaper og skattlegging av digitale tjenester.

News articles

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Hvordan skattlegge kryptovaluta?

29. april 2021
Bitcoin, en av de mest populære kryptovalutaene også kjent som virtuell valuta, har nådd nye høyder med toppnotering på over 60 000 dollar. Institusjonelle investorer har ved å investere i bitcoin og andre kryptovalutaer bidratt til å øke interessen og prisen. Omsetning av kryptovaluta følger de alminnelige reglene for inntekts- o...

Bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?

28. april 2021
Kryptovaluta beskattes ulikt for personlige eiere og aksjeselskaper. Det finnes ingen fasitsvar på om det lønner seg å investere i kryptovaluta personlig eller via aksjeselskapet. Det må vurderes konkret ut fra omfanget av aktiviteten, hva inntekter skal brukes til og formuessituasjonen. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvorda...

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

28. april 2021
Har du kjøpt, minet eller solgt kryptovaluta i løpet av 2020? I så fall er det viktig at du får med nødvendig informasjon i skattemeldingen. Dette er ikke informasjon som kommer forhåndsutfylt, og må derfor fylles inn manuelt. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvordan skattlegge kryptovaluta? Bør man investere i kryptov...

Statsbudsjettet 2021

7. oktober 2020
I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

4. juni 2020
Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen). Svært mange selskaper skal fylle ut RF-1315 om begrensning av rentefradrag for 2019 (se veiledning): Alle selskaper i konsern. Selskaper utenfor konsern som har netto rentekostnader over kr 5 million...

Skattefradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med SkatteFUNN-søknad

6. mai 2020
Grunnleggende om SkatteFUNN Selskaper med forsknings- og utviklingsprosjekter kan søke finansiering til prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen. Finansieringen gis ved at selskapet får en andel (19 % for inntektsåret 2020) av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Søknad til SkatteFUNN kan være tidkrevende og ...

SkatteFUNN: Skattefradrag og tilbakeføring av underskudd

6. mai 2020
SkatteFUNN-prosjekter får skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Om det fastsatte fradraget overstiger utlignet skatt, utbetales det overskytende beløpet i skatteoppgjøret. Fradrag for tilbakeføring av underskudd som følge av midlertidige regler (Covid-19), vil ikke påvirke beregningen av FoU-fra...

SkatteFUNN: Forlengelse av prosjekt

6. mai 2020
Godkjente og igangsatte SkatteFUNN-prosjekt som blir forsinket som følge av Covid-19 kan søke om forlengelse i ett år.  For å få utvidet perioden må virksomheten sende inn ny søknad. Denne må sendes inn året etter opprinnelig utløpt godkjenning; dvs. om prosjektet ble godkjent for 2019 og 2020 så må virksomheten søke på nytt ...

Rentebegrensningsreglene – omfattende rapporteringsplikt fra 2019

27. april 2020
Publisert på Estatenyheter.no 23.04.2020 De skattemessige rentebegrensningsreglene begrenser fradragsretten for renter i enkelte tilfeller, mens utgangspunktet er fradragsrett for alle renter. For konsern rammes fra 2019 også eksterne renter, men viktige unntak gjør at mange eiendomsselskaper unntas. Likevel er rapporteringsplik...

Rentebegrensningsreglene: Forenklinger i oppgaveplikten

17. april 2020
Skattedirektoratet forenkler oppgaveplikten for selskap i konsern som leverer Skjema RF-1315 om begrensning av rentefradrag 2019. Rettledning til RF-1315 Skjema RF-1509 om unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern 2019. Rettledning til RF-1509 Forenklingene er en følge av Covid-19 situasjonen....

Rentebegrensningsreglene

7. april 2020
Innhold: Innledning Hvem skal fylle ut skjemaene? Hvem rammes av rentebegrensningsreglene? Konsernregelen Nærståenderegelen Beregning av fradragsberettigede renter («EBITDA-regelen») Renter til fremføring fra tidligere år Den egenkapitalbaserte unntaksregelen Innledning Skattelovens alminnelige regel er at gjeldsrenter e...

Styremøter, generalforsamling mv. uten fysisk møte

1. april 2020
Åpner for digitale møter For å sikre at selskaper forvaltes betryggende, samt unngå unødvendig smitterisiko av koronaviruset har regjeringen i statsråd fredag 27. april vedtatt en midlertidig forskrift om bruk av digitale møter i tilfeller hvor hovedregelen er at norske selskaper skal avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger...

Ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere i Storbritannia

5. mars 2020
Endring i britisk beskatning av ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere Fra og med 6. april 2020 endrer Storbritannia beskatningen av ikke-hjemmehørende selskap med leieinntekt fra britisk fast eiendom. Ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere skal fra og med april betale selskapsskatt og ikke inntektsskatt etter eksisterende ordning. Britiske reg...

Finansdepartementet presiserer SkatteFUNN og forbudet mot støtte til kriserammede virksomheter

5. mars 2020
Grunnleggende om SkatteFUNN Norges forskningsråd administrer ordningen SkatteFUNN, som gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Støtten gis i form av et skattefradrag for en andel av FoU-kostnadene til prosjektet. Statsstøttereglene begrenser imidlertid hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et FoU-p...