Hilde A. S. Gamkinn
Advokatfullmektig

Biografi

Hilde er en del av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Hilde er spesialisert innen skatt- og selskapsrett, med særlig fokus på nasjonal bedriftsskatterett, rentebegrensningsreglene, skattemodeller og skattemessig innbetalt kapital. Videre har hun spesialisering i omgåelsesnormen opp mot OECD-modellavtalen og kommentarene, samt en særskilt interesse for digitalisering, herunder regulering av plattformselskaper og skattlegging av digitale tjenester.

Arrangementer

Revidert nasjonalbudsjett 2022

I dag ble revidert nasjonalbudsjett for 2022 lagt frem. Det var ikke mye sprengstoff, men den varslede endringen vedrørende elbiler vil kunne bety mye for mange. Det foreslås også en økning av formuesskatten for upersonlige skatteytere fra 0,15 til 0,25 %. Dette tilsvarer den økningen som ble vedtatt for personlige skatteytere for 2022 f...

Regjeringen utsetter 2-pilarløsningen for å skattlegge store flernasjonale konsern

Innføring av OECD Inclusive Frameworks to-pilarløsning for skattlegging av store flernasjonale konsern utsettes. Regjeringen skisserer en tidsplan der målsettingen er å innføre det nødvendige regelverket for å etablere en minimumskatt på 15 % for store nasjonale konsern (pilar 2) fra 2024. Regjeringen vil komme tilbake til tidsplan for ...

Rentebegrensningsreglene: Presiseringer i skatteloven og om skjema i ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f Departementet foreslår å endre skatteloven § 6-41 åttende ledd bokstav f ordlyd fra «… dersom egenkapitalandelen er større enn null» til «… dersom egenkapitalen er større enn null». Det er egenkapitalen, og ikke egenkapitalandelen, som må være høyere enn null, for at egenkapitaland...

Kryptovaluta og retting av tidligere skattemeldinger

Har du dårlig samvittighet for tidligere skattemeldinger? Skatteetaten uttalte nylig i media at de har nedsatt en ekspertgruppe som arbeider med kryptovaluta. Skattemyndighetene forventes å skjerpe sin innsats i 2022 med fokus på både veiledning og kontroll av kryptovaluta. Skattemyndighetene er på tilbudssiden og ønsker å gi inform...

Skattlegging av virtuell valuta (kryptovaluta)

Virtuell valuta, også kalt kryptovaluta, er en gruppe uregulerte digitale penger. Den mest kjente virtuelle valutaen er bitcoin. Eksempel på andre kjente digitale valutaer er blant annet ethereum, IOTA, Litecoin, Dogecoin mv. I denne artikkelen kan du lese mer om skattlegging av virtuell valuta. Norge har ingen særskilte regler for skattl...

Rentebegrensningsreglene

Innhold: Innledning Hvem skal fylle ut skjemaene? Hvem rammes av rentebegrensningsreglene? Konsernregelen Nærståenderegelen Beregning av fradragsberettigede renter («EBITDA-regelen») Renter til fremføring fra tidligere år Den egenkapitalbaserte unntaksregelen Innledning Skattelovens alminnelige regel er at gjeldsrenter e...

RSM med nytt medlem i skattelovutvalget

Advokatforeningen har oppnevnt Hilde A. S. Gamkinn som nytt medlem av lovutvalget for skatterett. Lovutvalgene er Advokatforeningens fagkyndige utvalg. De utarbeider forslag til høringsuttalelser, følger med i lovgivningsarbeidet og yter råd innenfor sitt fagområde. Advokatforeningens lovutvalg for skatterett er som fø...

"Hva er Non-Fungible Tokens (NFT-er), og hvordan blir det med skatt?" - Finansavisen 15.11.2021

Finansavisen: Den skattemessige behandlingen av å produsere og handle med NFT-er er ikke regulert, men skattemyndighetene følger med, ifølge Hilde A. Gamkinn og Sofia Intveen i RSM Advokatfirma. Markedet for non-fungible tokens (NFT) har økt globalt det siste året. Kunstinteresserte, investorer og teknologer, samt luksusmerker ha...

Rentebegrensningsreglene: Oppretting og presisering av lovtekst

Egenkapitalbasert unntaksregel – krav til konsernregnskapet Konsernregnskapet skal være utarbeidet etter ett av regnskapsspråkene NGAAP, IFRS, IFRS for SME, GAAP i et EØS-land, US GAAP eller japansk GAAP, jf. skattelovens § 6-41 åttende ledd bokstav b nr. 2. Etter Brexit 31. januar 2020 var Storbritannia i en overgangsperiode forts...

Nytt skatteregime for skattlegging av ansattopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Regjeringens forslag til nytt skatteregime for opsjoner i arbeidsforhold er slik at skatt betales først når aksjene realiseres, og ikke allerede ved innløsning av opsjonene til aksjer som med dagens ordning. I tillegg er det ren aksjebeskatning og ikke lønnsbeskatning og arbeidsgiveravgift. Formålet er en enklere og mer attraktiv ordning for...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Hvordan skattlegge kryptovaluta?

Bitcoin, en av de mest populære kryptovalutaene også kjent som virtuell valuta, har nådd nye høyder med toppnotering på over 60 000 dollar. Institusjonelle investorer har ved å investere i bitcoin og andre kryptovalutaer bidratt til å øke interessen og prisen. Omsetning av kryptovaluta følger de alminnelige reglene for inntekts- o...

Bør man investere i kryptovaluta personlig eller i selskap?

Kryptovaluta beskattes ulikt for personlige eiere og aksjeselskaper. Det finnes ingen fasitsvar på om det lønner seg å investere i kryptovaluta personlig eller via aksjeselskapet. Det må vurderes konkret ut fra omfanget av aktiviteten, hva inntekter skal brukes til og formuessituasjonen. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvorda...

Hvordan rapportere skattepliktig kryptovaluta?

Har du kjøpt, minet eller solgt kryptovaluta i løpet av 2020? I så fall er det viktig at du får med nødvendig informasjon i skattemeldingen. Dette er ikke informasjon som kommer forhåndsutfylt, og må derfor fylles inn manuelt. Les også våre andre aktuelle artikler: Hvordan skattlegge kryptovaluta? Bør man investere i kryptov...

Statsbudsjettet 2021

I dag ble statsbudsjettet for 2021 lagt frem. Det ble ikke foreslått de store endringene av skatter og avgifter, men det foreslås fortsatt nedtrapping av formuesskatten på såkalt «arbeidende kapital», kildeskatt på renter og royalty, hurtigere fradrag for investeringskostnader for vannkraftverk og innføring av produksjonsavgift på fisk...

Skal ditt selskap levere skjema om begrensning av rentefradrag?

Rentebegrensningsreglene består av to regelsett; selskap i konsern (konsernregelen) og selskap utenfor konsern (nærståenderegelen). Svært mange selskaper skal fylle ut RF-1315 om begrensning av rentefradrag for 2019 (se veiledning): Alle selskaper i konsern. Selskaper utenfor konsern som har netto rentekostnader over kr 5 million...

Skattefradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med SkatteFUNN-søknad

Grunnleggende om SkatteFUNN Selskaper med forsknings- og utviklingsprosjekter kan søke finansiering til prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen. Finansieringen gis ved at selskapet får en andel (19 % for inntektsåret 2020) av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Søknad til SkatteFUNN kan være tidkrevende og ...

SkatteFUNN: Skattefradrag og tilbakeføring av underskudd

SkatteFUNN-prosjekter får skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Om det fastsatte fradraget overstiger utlignet skatt, utbetales det overskytende beløpet i skatteoppgjøret. Fradrag for tilbakeføring av underskudd som følge av midlertidige regler (Covid-19), vil ikke påvirke beregningen av FoU-fra...

SkatteFUNN: Forlengelse av prosjekt

Godkjente og igangsatte SkatteFUNN-prosjekt som blir forsinket som følge av Covid-19 kan søke om forlengelse i ett år.  For å få utvidet perioden må virksomheten sende inn ny søknad. Denne må sendes inn året etter opprinnelig utløpt godkjenning; dvs. om prosjektet ble godkjent for 2019 og 2020 så må virksomheten søke på nytt ...

Rentebegrensningsreglene – omfattende rapporteringsplikt fra 2019

Publisert på Estatenyheter.no 23.04.2020 De skattemessige rentebegrensningsreglene begrenser fradragsretten for renter i enkelte tilfeller, mens utgangspunktet er fradragsrett for alle renter. For konsern rammes fra 2019 også eksterne renter, men viktige unntak gjør at mange eiendomsselskaper unntas. Likevel er rapporteringsplik...

Rentebegrensningsreglene: Forenklinger i oppgaveplikten

Skattedirektoratet forenkler oppgaveplikten for selskap i konsern som leverer Skjema RF-1315 om begrensning av rentefradrag 2019. Rettledning til RF-1315 Skjema RF-1509 om unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern 2019. Rettledning til RF-1509 Forenklingene er en følge av Covid-19 situasjonen....

Styremøter, generalforsamling mv. uten fysisk møte

Åpner for digitale møter For å sikre at selskaper forvaltes betryggende, samt unngå unødvendig smitterisiko av koronaviruset har regjeringen i statsråd fredag 27. april vedtatt en midlertidig forskrift om bruk av digitale møter i tilfeller hvor hovedregelen er at norske selskaper skal avholde fysiske styremøter og generalforsamlinger...

Ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere i Storbritannia

Endring i britisk beskatning av ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere Fra og med 6. april 2020 endrer Storbritannia beskatningen av ikke-hjemmehørende selskap med leieinntekt fra britisk fast eiendom. Ikke-hjemmehørende eiendomsutleiere skal fra og med april betale selskapsskatt og ikke inntektsskatt etter eksisterende ordning. Britiske reg...

Finansdepartementet presiserer SkatteFUNN og forbudet mot støtte til kriserammede virksomheter

Grunnleggende om SkatteFUNN Norges forskningsråd administrer ordningen SkatteFUNN, som gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Støtten gis i form av et skattefradrag for en andel av FoU-kostnadene til prosjektet. Statsstøttereglene begrenser imidlertid hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et FoU-p...