Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Biografi

Johan er advokat og partner i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Som tidligere leder av RSM Advokatfirma, skatteavdelingene i Schjødt AS (2008-14) og Haavind AS (1994-08), har Johan bred erfaring med skatt og selskapsrett, samt regnskapsrett. Johan er ofte involvert i forbindelse med kjøp, salg og utvikling av fast eiendom, og har dessuten erfaring med agentforhold. Han er leder for Bransjegruppene Handel og Industri. Johan har lang erfaring fra styrearbeid i flere bedrifter. Han foreleser jevnlig innenfor skatterettslige emner, og har vært benyttet bla. av Juristenes Utdanningssenter i en årrekke.

Johan er styreleder i RSM Norge.

News articles

Regjeringen foreslår nye skatteregler for ansatteopsjoner i oppstartsselskaper

24. august 2021
Det skal bli enklere og gunstigere å bruke aksjeopsjoner som lønn for ansatte i oppstartsselskaper. Regjeringens lovforslag, som nylig var på høring, inneholder en rekke forbedringer av gjeldende ordning. Forslaget innebærer blant annet at gevinst opptjent på opsjonene skattlegges først når den ansatte selger aksjene sine, og da som...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

25. juni 2021
Oppdatert 24. juni 2021 Myndighetene har siden mars i fjor kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Noen av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen kor...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Kompensasjonsordningen må ikke tolkes på en snever måte

22. april 2021
Det er en vanskelig tid for mange næringsdrivende. - Skatteetaten bør la tvilen komme dem til gode, mener advokatene Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen. De mener kompensasjonsreglene kan forstås ulikt, og at Skatteetaten i enkelte tilfeller tolker forskriften om kompensasjonsordningen snevert. Les hele kronikken deres ...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

10. september 2020
Det er ofte viktig at fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger gjennomføres før årsskiftet, og siden dette er hendelser som krever 6 ukers kreditorfrist er Foretaksregisterets frist for å melde disse med garantert gjennomføring i 2020 allerede 20. oktober.   Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist F...

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

24. juni 2020
Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter neste stortingsvalg. Våre erfarne skatteadvokater Morten Hereng Christophersen og Johan K. Engelschiøn har diskutert noen av hovedpunktene: faren for gjeninnføring av arveavgift, fra hvilket tidspunkt arveavgift kan tenkes gjeninnført, ...

Revidert nasjonalbudsjett 2020

12. mai 2020
Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet. Innhold:  1. Omgåelsesnormen – lovfestet gjennomskjæring 2. Arbeidsgiveravgift 3. Merverdiavgift 4. Elavgift for utvinning av kryptovalut...

"Utbytte i koronatider – grunner både for og imot" - Estate 1.4.2020

1. april 2020
Ethvert styre må i disse koronatider vurdere om det er forsvarlig å dele ut utbytte. Samtidig legger myndighetene til rette for å la være å dele ut utbytte, ved at man kan få utsettelse med å betale formuesskatt både et og to år. Men er det forsvarlig å vente?  Skrevet av Johan K. Engelschiøn og Mor...

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

13. mars 2020
Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen. Regjeringen foreslo ikke de helt store endringene på skatteområdet i sine økonomiske krisetiltak fredag 13. mars, men varsler at det kan komme nye tiltak i nær fremtid og på kort varsel. På avgiftsområdet er det kun foreslått str...

Koronaviruset - viktig informasjon til våre kunder

13. mars 2020
I lys av denne ukens utvikling og myndighetenes ytterligere tilstramming, har RSM iverksatt en rekke tiltak for å begrense smittespredning. Vi tar helsemyndighetenes omfattende tiltak på alvor, og vi tar vår del av ansvaret for å bidra til å redusere smittefaren. Samtidig vil vi gjøre vårt ytterste for å holde oss operative og tilg...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

31. januar 2020
Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Formuesskatt – Bør du endre verdsettelsestidspunktet?

22. november 2019
Reglene for hvordan formuesverdien på ikke-børsnoterte aksjer fastsettes for privatpersoner, åpner for å velge om man vil bruke selskapets formuesverdi per 1. januar 2019 eller 31. desember 2019. Men om man ønsker å bruke formuesverdien per 31. desember begynner det å haste med å gjennomføre en kapitalendring…   Priva...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

22. november 2019
Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

19. september 2019
Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

4. september 2019
Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, der...

Forslag om å endre reglene om oppkjøpsfinansiering

1. juli 2019
Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid en særskilt adgang til å pantsette selskapets faste eiendom som sikkerhet for erverv av aks...

Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

8. mai 2019
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datter...

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

8. mai 2019
Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslå...

Et skatteeventyr

7. februar 2019
Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

23. januar 2019
RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på. Status Brexit-forhandlingene I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 omtalte vi den fremforhandlede utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU. Etter denne utsendelsen har imidlertid ...

RSM Advokatfirma på årets gaselleliste

21. november 2018
RSM Advokatfirma fungerer både som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Dagens Næringsliv (DN) meddelte i høst at RSM Advokatfirma oppfylte kriteriene for å komme på gasellelistene f...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Fortsatt gunstige skatteregler for eiendomsbransjen

30. august 2018
De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen, Estate torsdag 30. august 2018  Sk...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Årsavslutning og generalforsamling

18. april 2018
Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd på reglene kan i verste fall føre til at generalforsamlingen kjennes ugyldig på grunn av fo...

Ny Høyesterettsdom – transaksjonskostnader må skilles ut fra forvaltningshonorar

13. mars 2018
Fast forvaltningshonorar i PE-fond mv. – ca. 1,5 – 2 % av kapitalen I PE-fond og andre fondsstrukturer har forvaltningsselskapet som oftest krav på et løpende, fast forvaltningshonorar i størrelsesorden 1,5 - 2 % av kommittert/forvaltet kapital i tillegg til et eventuelt suksesshonorar. Det faste forvaltningshonoraret dekker flere f...

Subaru vant i Høyesterett! - Dom om leasing av biler til bilforhandlere.

5. desember 2017
RSM har som revisor og rådgiver for Subaru Norge AS fulgt saken om skattemessig behandling av forhandlerleasede biler i datterselskapet AI Lease AS tett. Den 29. november 2017 avsa Høyesterett sin dom, hvor staten v/Skatt øst sin anke på dommen fra Borgarting Lagmannsrett ble forkastet. Dommen var enstemmig; 5-0 til Subaru! Resultatet har s...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3. Likviditet og administrasjon 4. Virksomhetskravet – risiko for å bli nektet skattefradrag 5. Formuesskatt 6. Rigging for salg 7. Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannels...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

11. september 2017
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse ...

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

11. mai 2017
Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap? Husk at fristen for å gjøre dette i 2017 er 1. juli, og at du må starte med omdannelsen i god tid før dette. Les mer i Nyhetsbrev 1/2017 eller ta kontakt med partner og advokat Johan Engelschiøn.   Les hele nyhetsbreve...

Frokostseminar 1.feb i Oslo: Dokumentavgiftsfri omdannelse av DLS til AS

18. januar 2017
Velkommen til frokostseminar Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for dokumentavgift. Før disse fritaksreglene kom var det mange eiendomsselskaper som var låst ...

Nyhetsbrev 8/2016 - Statsbudsjettet for 2017

6. oktober 2016
De viktigste endringene for skatt og merverdiavgift Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2017. Det er i stor grad en oppfølging av skattemeldingen som kom sammen med statsbudsjettet i fjor, men inneholder også noen nye elementer. Budsjettet er ikke ferdig forhandlet med re...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

7. september 2016
Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling   Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder ho...

OECDs BEPS: konsekvenser for små og mellomstore virksomheter

7. juni 2016
OECD og G20-landenes BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) er et internasjonalt arbeid mellom skattemyndighetene i landene for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag. Norge deltar aktivt i prosjektet, som med 15 anbefalte tiltakspunkter allerede har medført og vil medføre betydelige endringer i nasjonale ...

Nyhetsbrev 4/2016

13. mai 2016
SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER:   REVIDERT BUDSJETT FOR 2016 OG SKATTEFORLIKET OM SKATTEREFORM Regjeringen har lagt frem revidert statsbudsjett for 2016, og det såkalte «skatteforliket» ble også fremlagt (finanskomitéens innstilling om fortsettelse av skattereformen). Nedenfor omtaler vi de sentrale punktene i diss...

Nyhetsbrev 3/2016

26. april 2016
NYHETSBREV 3/2016 Du kan i denne utgaven lese mer om innskjerping av rentebegrensningsregelen for kommandittselskaper og indre selskaper. Vi anbefaler:   Med innskjerpelser i adgangen til å fradragsføre renter på ekstern gjeld, bør eiendomsselskaper og andre selskaper organisert som ANS, KS eller IS vurderes omdannet innen 1. ...

Nyhetsbrev 2/2016

21. april 2016
I dette nummeret kan du lese mer om: Aksjonærlån og utbytte – viktige unntak Ny aldergrense i bedrifter må innføres før 1. juli Advokatfirmaer og skatt: Kontingenter   AKSJONÆRLÅN OG UTBYTTE - VIKTIGE UNNTAK Finansdepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser som gir enkelte unntak fra de...
Arrangementer

Dokumentavgiftsfri omorganisering

1. februar kl 08.00- ca. 09.30
Velkommen til frokostseminar i Oslo Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for dokumentavgift. Før disse fritaksreglene kom var det mange eiendomsselskaper som var låst i en ...

Frokostseminar om statsbudsjettet for 2018 | Oslo

17. oktober 2017
Statsbudsjettet for 2018 legges frem torsdag 12. oktober 2017. Tirsdag 17. oktober inviterer RSM til frokostseminar hvor vi presenterer forslag til endringer innen skatt og avgift, og hvordan dette påvirker din virksomhet.   Frokostseminaret vil ta for seg følgende temaer, inkl. enkelte ordninger som trådte i kraft fra 1. juli 2...

Frokostseminar om utbytte- og gevinstskatt på aksjer

7. november 2017
Utbytte og gevinstbeskatning på aksjer er tilsynelatende nokså oversiktlig. Aksjer har imidlertid ofte et veldig variert «liv» og er av mange nasjonaliteter, og da blir beskatningen litt mer uoversiktlig og komplisert. Det gjelder både for selskaper som eier norske og utenlandske aksjer, men også for personer. Når også skattereglene er litt...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 7. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Forus 12. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...