Norge
Languages

Languages

Johan K. Engelschiøn
Partner | leder RSM Advokatfirma

Biografi

Johan er leder av RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, og der hovedvekten er på skatt, avgift, selskapsrett og transaksjoner.

Som tidligere leder av skatteavdelingene i Schjødt AS (2008-14) og Haavind AS (1994-08),  har Johan bred erfaring med skatt og selskapsrett, samt regnskapsrett. Johan er også ofte involvert i forbindelse med kjøp, salg og utvikling av fast eiendom, og har dessuten erfaring med agentforhold. Han er leder for Bransjegruppene Handel og Industri. Johan har også lang erfaring fra styrearbeid i flere bedrifter. Johan foreleser jevnlig innenfor skatterettslige emner, og har vært benyttet bla. av Juristenes Utdanningssenter i en årrekke.

News articles

Formuesskatt – Bør du endre verdsettelsestidspunktet?

22. november 2019
Reglene for hvordan formuesverdien på ikke-børsnoterte aksjer fastsettes for privatpersoner, åpner for å velge om man vil bruke selskapets formuesverdi per 1. januar 2019 eller 31. desember 2019. Men om man ønsker å bruke formuesverdien per 31. desember begynner det å haste med å gjennomføre en kapitalendring…   Priva...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

22. november 2019
Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Statsbudsjettet 2020

7. oktober 2019
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

19. september 2019
Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

4. september 2019
Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, der...

Forslag om å endre reglene om oppkjøpsfinansiering

1. juli 2019
Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid en særskilt adgang til å pantsette selskapets faste eiendom som sikkerhet for erverv av aks...

Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

8. mai 2019
Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datter...

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

8. mai 2019
Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslå...

Et skatteeventyr

7. februar 2019
Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

23. januar 2019
RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på. Status Brexit-forhandlingene I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 omtalte vi den fremforhandlede utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU. Etter denne utsendelsen har imidlertid ...

RSM Advokatfirma på årets gaselleliste

21. november 2018
RSM Advokatfirma fungerer både som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Dagens Næringsliv (DN) meddelte i høst at RSM Advokatfirma oppfylte kriteriene for å komme på gasellelistene f...

Statsbudsjettet 2019

8. oktober 2018
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Fortsatt gunstige skatteregler for eiendomsbransjen

30. august 2018
De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen, Estate torsdag 30. august 2018  Sk...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

15. mai 2018
Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Årsavslutning og generalforsamling

18. april 2018
Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd på reglene kan i verste fall føre til at generalforsamlingen kjennes ugyldig på grunn av fo...

Ny Høyesterettsdom – transaksjonskostnader må skilles ut fra forvaltningshonorar

13. mars 2018
Fast forvaltningshonorar i PE-fond mv. – ca. 1,5 – 2 % av kapitalen I PE-fond og andre fondsstrukturer har forvaltningsselskapet som oftest krav på et løpende, fast forvaltningshonorar i størrelsesorden 1,5 - 2 % av kommittert/forvaltet kapital i tillegg til et eventuelt suksesshonorar. Det faste forvaltningshonoraret dekker flere f...

Subaru vant i Høyesterett! - Dom om leasing av biler til bilforhandlere.

5. desember 2017
RSM har som revisor og rådgiver for Subaru Norge AS fulgt saken om skattemessig behandling av forhandlerleasede biler i datterselskapet AI Lease AS tett. Den 29. november 2017 avsa Høyesterett sin dom, hvor staten v/Skatt øst sin anke på dommen fra Borgarting Lagmannsrett ble forkastet. Dommen var enstemmig; 5-0 til Subaru! Resultatet har s...

Statsbudsjettet 2018

12. oktober 2017
Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

På tide å rydde opp i selskapsstrukturen?

21. september 2017
Fra RSM Informerer 4 2017 | strukturering   Innhold:    1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3. Likviditet og administrasjon 4. Virksomhetskravet – risiko for å bli nektet skattefradrag 5. Formuesskatt 6. Rigging for salg 7. Sk...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

11. september 2017
Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse ...

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

11. mai 2017
Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap? Husk at fristen for å gjøre dette i 2017 er 1. juli, og at du må starte med omdannelsen i god tid før dette. Les mer i Nyhetsbrev 1/2017 eller ta kontakt med partner og advokat Johan Engelschiøn.   Les hele nyhetsbreve...

Frokostseminar 1.feb i Oslo: Dokumentavgiftsfri omdannelse av DLS til AS

18. januar 2017
Velkommen til frokostseminar Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for dokumentavgift. Før disse fritaksreglene kom var det mange eiendomsselskaper som var låst i en ofte ug...

Nyhetsbrev 8/2016 - Statsbudsjettet for 2017

6. oktober 2016
De viktigste endringene for skatt og merverdiavgift Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2017. Det er i stor grad en oppfølging av skattemeldingen som kom sammen med statsbudsjettet i fjor, men inneholder også noen nye elementer. Budsjettet er ikke ferdig forhandlet med re...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

7. september 2016
Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling   Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder ho...

OECDs BEPS: konsekvenser for små og mellomstore virksomheter

7. juni 2016
OECD og G20-landenes BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) er et internasjonalt arbeid mellom skattemyndighetene i landene for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag. Norge deltar aktivt i prosjektet, som med 15 anbefalte tiltakspunkter allerede har medført og vil medføre betydelige endringer i nasjonale ...

Nyhetsbrev 4/2016

13. mai 2016
SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER:   REVIDERT BUDSJETT FOR 2016 OG SKATTEFORLIKET OM SKATTEREFORM Regjeringen har lagt frem revidert statsbudsjett for 2016, og det såkalte «skatteforliket» ble også fremlagt (finanskomitéens innstilling om fortsettelse av skattereformen). Nedenfor omtaler vi de sentrale punktene i diss...

Nyhetsbrev 3/2016

26. april 2016
NYHETSBREV 3/2016 Du kan i denne utgaven lese mer om innskjerping av rentebegrensningsregelen for kommandittselskaper og indre selskaper. Vi anbefaler:   Med innskjerpelser i adgangen til å fradragsføre renter på ekstern gjeld, bør eiendomsselskaper og andre selskaper organisert som ANS, KS eller IS vurderes omdannet innen 1. ...
Arrangementer

Dokumentavgiftsfri omorganisering

1. februar kl 08.00- ca. 09.30
Velkommen til frokostseminar i Oslo Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for dokumentavgift. Før disse fritaksreglene kom var det mange eiendomsselskaper som var låst i en ...

Frokostseminar om statsbudsjettet for 2018 | Oslo

17. oktober 2017
Statsbudsjettet for 2018 legges frem torsdag 12. oktober 2017. Tirsdag 17. oktober inviterer RSM til frokostseminar hvor vi presenterer forslag til endringer innen skatt og avgift, og hvordan dette påvirker din virksomhet.   Frokostseminaret vil ta for seg følgende temaer, inkl. enkelte ordninger som trådte i kraft fra 1. juli 2...

Frokostseminar om utbytte- og gevinstskatt på aksjer

7. november 2017
Utbytte og gevinstbeskatning på aksjer er tilsynelatende nokså oversiktlig. Aksjer har imidlertid ofte et veldig variert «liv» og er av mange nasjonaliteter, og da blir beskatningen litt mer uoversiktlig og komplisert. Det gjelder både for selskaper som eier norske og utenlandske aksjer, men også for personer. Når også skattereglene er litt...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Oslo 7. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...

Frokostseminar: "Aksjebasert avlønning - hva må du ha kontroll på?"

Forus 12. november 2019
Medeierskap kan være en god ordning for at de ansattes insentiver skal være sammenfallende med eiernes interesser. Frokostseminaret gir en overordnet innføring i følgende elementer: Formål Aksjer vs. opsjoner vs. bonus Verdivurderinger Avtalemessige elementer Skattemessige konsekvenser Vi deler våre erfaringer og kompetanse...