Johan K. Engelschiøn
Partner | advokat

Biografi

Johan er advokat og partner i RSM Advokatfirma AS, som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsselskapet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma, med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Som tidligere leder av RSM Advokatfirma, skatteavdelingene i Schjødt AS (2008-14) og Haavind AS (1994-08), har Johan bred erfaring med skatt og selskapsrett, samt regnskapsrett. Johan er ofte involvert i forbindelse med kjøp, salg og utvikling av fast eiendom, og har dessuten erfaring med agentforhold. Han er leder for Bransjegruppene Handel og Industri. Johan har lang erfaring fra styrearbeid i flere bedrifter. Han foreleser jevnlig innenfor skatterettslige emner, og har vært benyttet bla. av Juristenes Utdanningssenter i en årrekke.

Arrangementer

Regler for privat konsum i selskap har fått utsatt ikrafttredelse

Ikrafttredelse av de foreslåtte reglene for privat konsum i selskap foreslås utsatt fra 1. januar 2023 til 1. januar 2024. Det anslås at staten går glipp av vesentlig skatteproveny ved at privat konsum i selskap ikke rapporteres korrekt. Finansdepartementet sendte derfor 9. mai 2022 på høring forslag til særregler for skattlegging av ...

Sentrale satser, grenser og fradrag - økt utbytteskatt

Justeringer i satser og grenser for lønn mv., inklusiv økt utbytteskatt fra 6. oktober 2022. I årets statsbudsjett er det flere skattesatser og grenser som justeres. I de enkelte punktene som følger nedenfor omtales særskilt endringer som gjelder trinnskatt, utbytteskatt og innføring av ekstra arbeidsgiveravgift. Hovedlinjene i rest...

Går ut av RSM

Daglig leder i RSM Norge, Hans Ragnar Berg (44) forlater RSM etter å ha vært ansatt i 20 år, og øverste ansvarlig siden 2014. - Å lede RSM-laget gjennom disse åtte årene har vært fantastisk. Støtten jeg fikk som relativt ung leder og den innsatsen som folka våre har lagt ned underveis, har betydd enormt mye for meg. Det var ingen e...

Covid-19 | Skatte- og avgiftstiltak

Oppdatert 24. januar 2022 Myndighetene har siden mars 2020 kommet med en rekke skatte- og avgiftstiltak for å avhjelpe den økonomiske situasjonen for mange virksomheter som følge av Covid-19. De fleste av forslagene har vært fulgt opp med lov- og forskriftsendringer. Mange av tiltakene er avviklet eller vil bli avviklet innen ko...

Aksjer til ansatte etter «Kruse-Smith modellen»

Bruken av aksjer som incentivordning for ansatte blir mer og mer utstrakt. I de fleste tilfeller er det et viktig poeng å kunne tilby aksjer så billig som mulig, slik at de ansatte faktisk har mulighet å kjøpe. Risikoen forbundet med slikt billigsalg er imidlertid ikke ubetydelig, men om det gjøres riktig unngår man i stor grad risiko for...

Endringer i formuesskatten i statsbudsjettet for 2022

Lavere verdi for arbeidende kapital Regjeringen foreslår å fortsette nedtrappingen på skattleggingen av arbeidende kapital. Dette for å styrke det norske private eierskapet ytterligere gjennom nye lettelser i formuesskatten. Verdsettelsen av arbeidende kapital foreslås derfor redusert fra 55 % til 50 % for arbeidende kapital knytte...

Nytt skatteregime for skattlegging av ansattopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen

Regjeringens forslag til nytt skatteregime for opsjoner i arbeidsforhold er slik at skatt betales først når aksjene realiseres, og ikke allerede ved innløsning av opsjonene til aksjer som med dagens ordning. I tillegg er det ren aksjebeskatning og ikke lønnsbeskatning og arbeidsgiveravgift. Formålet er en enklere og mer attraktiv ordning for...

Regjeringen foreslår nye skatteregler for ansatteopsjoner i oppstartsselskaper

Det skal bli enklere og gunstigere å bruke aksjeopsjoner som lønn for ansatte i oppstartsselskaper. Regjeringens lovforslag, som nylig var på høring, inneholder en rekke forbedringer av gjeldende ordning. Forslaget innebærer blant annet at gevinst opptjent på opsjonene skattlegges først når den ansatte selger aksjene sine, og da som...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Kompensasjonsordningen må ikke tolkes på en snever måte

Det er en vanskelig tid for mange næringsdrivende. - Skatteetaten bør la tvilen komme dem til gode, mener advokatene Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen. De mener kompensasjonsreglene kan forstås ulikt, og at Skatteetaten i enkelte tilfeller tolker forskriften om kompensasjonsordningen snevert. Les hele kronikken deres ...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Det er ofte viktig at fisjoner, fusjoner, kapitalnedsettelser og avviklinger gjennomføres før årsskiftet, og siden dette er hendelser som krever 6 ukers kreditorfrist er Foretaksregisterets frist for å melde disse med garantert gjennomføring i 2020 allerede 20. oktober.   Frist for meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist F...

Generasjonsskifte - risiko for gjeninnføring av arveavgift?

Mange vurderer å gjennomføre generasjonsskifte i frykt for gjeninnføring av arveavgiften etter neste stortingsvalg. Våre erfarne skatteadvokater Morten Hereng Christophersen og Johan K. Engelschiøn har diskutert noen av hovedpunktene: faren for gjeninnføring av arveavgift, fra hvilket tidspunkt arveavgift kan tenkes gjeninnført, ...

Revidert nasjonalbudsjett 2020

Regjeringen har i dag lagt frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Enkelte endringer skyldes Covid-19, men det foreslås også andre endringer både på skatte- og avgiftsområdet. Innhold:  1. Omgåelsesnormen – lovfestet gjennomskjæring 2. Arbeidsgiveravgift 3. Merverdiavgift 4. Elavgift for utvinning av kryptovalut...

"Utbytte i koronatider – grunner både for og imot" - Estate 1.4.2020

Ethvert styre må i disse koronatider vurdere om det er forsvarlig å dele ut utbytte. Samtidig legger myndighetene til rette for å la være å dele ut utbytte, ved at man kan få utsettelse med å betale formuesskatt både et og to år. Men er det forsvarlig å vente?  Skrevet av Johan K. Engelschiøn og Mor...

Regjeringens krisepakke - Skatte- og avgiftstiltak

Obs! Oppdatert 13. mars 2020 - følg lenke nederst i artikkelen for siste oppdatering av artikkelen. Regjeringen foreslo ikke de helt store endringene på skatteområdet i sine økonomiske krisetiltak fredag 13. mars, men varsler at det kan komme nye tiltak i nær fremtid og på kort varsel. På avgiftsområdet er det kun foreslått str...

Koronaviruset - viktig informasjon til våre kunder

I lys av denne ukens utvikling og myndighetenes ytterligere tilstramming, har RSM iverksatt en rekke tiltak for å begrense smittespredning. Vi tar helsemyndighetenes omfattende tiltak på alvor, og vi tar vår del av ansvaret for å bidra til å redusere smittefaren. Samtidig vil vi gjøre vårt ytterste for å holde oss operative og tilg...

Brexit – i natt forlater Storbritannia EU

Etter flere år med dragkamp og forhandlinger, forlater Storbritannia i natt EU (31. januar 2020). Men det er mange vanskelige forhandlinger som gjenstår, både i forhold til EU og for Norge, og det er først ved årsslutt Brexit vil kunne få store konsekvenser.   Overgangsperiode I tillegg til at EU har signert en avtal...

Formuesskatt – Bør du endre verdsettelsestidspunktet?

Reglene for hvordan formuesverdien på ikke-børsnoterte aksjer fastsettes for privatpersoner, åpner for å velge om man vil bruke selskapets formuesverdi per 1. januar 2019 eller 31. desember 2019. Men om man ønsker å bruke formuesverdien per 31. desember begynner det å haste med å gjennomføre en kapitalendring…   Priva...

Lovfesting av en generell omgåelsesregel – «gjennomskjæring»

Våren 2019 fremmet Finansdepartementet et lovforslag om lovfesting av en generell omgåelsesregel. Lovforslaget er nå vedtatt av Stortinget, og vil gjelde fra 1. januar 2020. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for merverdiavgift og for de skattene som er regulert i skatteloven, og er en lovfesting av den til nå gjeldende «ulov...

Statsbudsjettet 2020

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Det er ikke større struktur- eller satsendringer, kanskje med unntak av forslaget om å fjerne avgiftsfritaket for varesendinger fra utlandet, den såkalte «350-kronersregelen». Det blir også innført en forenklet registreringsordning for utenlandske tilbydere av varer...

Høsten er årstiden for å rydde i selskapsstrukturen

Innhold:  1. Innledning 2. Ansvarsbegrensning og risikofordeling 3 Likviditet og administrasjon 4 Virksomhetskravet - risiko for å bli nektet skattefradrag 5 Formuesskatt ​6 Rigging for salg 7 Skatte- og dokumentavgiftsfritak ved omdannelse av enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper til aksjeselskap     7.1 ...

Restruktureringer før årsskiftet – frister til Foretaksregisteret

Foretaksregisteret setter hvert år frister for når meldinger om vedtak av fisjon, fusjon, kapitalnedsettelser eller avviklinger må være mottatt for å bli behandlet før årsskiftet. Fristen for elektroniske meldinger er i år satt til 20. oktober 2019. Dette er meldinger som krever 6 ukers kreditorfrist før de kan meldes gjennomført, der...

Forslag om å endre reglene om oppkjøpsfinansiering

Aksjeloven § 8-10 setter begrensninger for når et aksjeselskap kan yte finansiell bistand i forbindelse med oppkjøp, typisk når et aksjeselskap stiller eiendom som sikkerhet i forbindelse med at det blir kjøpt opp. Eiendomsselskaper har imidlertid en særskilt adgang til å pantsette selskapets faste eiendom som sikkerhet for erverv av aks...

Høringsforslag om oppheving av gunstige verdsettelsesregler for aksjer

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om å oppheve regelen om at formuesverdien av aksjer i nystiftet aksjeselskap skal settes til summen av aksjenes pålydende og overkurs. Det foreslås også en endring av verdsettelsestidspunktet for aksjer i selskap som har vært overtakende selskap i søsterfusjon eller i omvendt mor-datter...

Lovfesting av omgåelsesregelen – «gjennomskjæring»

Essensen i forslaget – enkelte innstramminger Tre år etter at Frederik Zimmer avga sin utredning om lovfesting av en generell omgåelsesregel, har Finansdepartementet nå fremmet et lovforslag for Stortinget. Den foreslåtte omgåelsesregelen skal gjelde for de skattene som er regulert i skatteloven samt for merverdiavgift, og foreslå...

Et skatteeventyr

Skatteetatens mantra er «rett skatt til rett tid». Samtidig ønsker de fleste virksomheter å betale minst mulig skatt, og heller bruke overskudd på vekst eller utdelinger til eierne. For mange eiendomskonsern er begge deler mulig. For å illustrere det skal vi fortelle et «skatteeventyr». Det var en gang et eiendomskonsern som hadde sy...

Status Brexit – konsekvenser for Norge og nordmenn, per 23. januar 2019

RSM følger utviklingen i forbindelse med Brexit, og gir her en oppdatering på status, mulige konsekvenser og problemstillinger som er viktig å være oppmerksom på. Status Brexit-forhandlingene I RSM Nyhetsbrev 16 | 2018 omtalte vi den fremforhandlede utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU. Etter denne utsendelsen har imidlertid ...

RSM Advokatfirma på årets gaselleliste

RSM Advokatfirma fungerer både som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma. RSM Advokatfirma yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Dagens Næringsliv (DN) meddelte i høst at RSM Advokatfirma oppfylte kriteriene for å komme på gasellelistene f...

Statsbudsjettet 2019

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2019. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen basert på Scheel-utvalget (2014) og de signalene de har gitt de senere årene, med bl.a. redusert selskapsskatt til 22 %. Selv om budsjettet inneholder en del poster på utgiftssiden som muligens er et «frieri»...

Fortsatt gunstige skatteregler for eiendomsbransjen

De senere årene har det skjedd flere endringer i skattereglene som har gjort det mindre gunstig å investere i eiendom. Kjenner man derimot til de mulighetene som ligger i skattereglene, er regelverket fortsatt gunstig for eiendomsbransjen. ​ Johan K. Engelschiøn og Morten H. Christophersen, Estate torsdag 30. august 2018  Sk...

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 ble lagt frem i dag, uten noen store endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi går derfor ikke i dybden på noen av de foreslåtte endringene, men omtaler de kun på overordnet nivå:   Regjeringen varsler innføring av mva‑fritak ved digital utgivelse av tidsskrift som allerede finnes i pa...

Årsavslutning og generalforsamling

Det er tid for årsavslutning og avholdelse av generalforsamling. Nedenfor beskriver vi praktiske regler og råd rundt forberedelser til og gjennomføring av generalforsamling. Regler rundt generalforsamling følger av aksjelovens kapittel 5, og brudd på reglene kan i verste fall føre til at generalforsamlingen kjennes ugyldig på grunn av fo...

Ny Høyesterettsdom – transaksjonskostnader må skilles ut fra forvaltningshonorar

Fast forvaltningshonorar i PE-fond mv. – ca. 1,5 – 2 % av kapitalen I PE-fond og andre fondsstrukturer har forvaltningsselskapet som oftest krav på et løpende, fast forvaltningshonorar i størrelsesorden 1,5 - 2 % av kommittert/forvaltet kapital i tillegg til et eventuelt suksesshonorar. Det faste forvaltningshonoraret dekker flere f...

Subaru vant i Høyesterett! - Dom om leasing av biler til bilforhandlere.

RSM har som revisor og rådgiver for Subaru Norge AS fulgt saken om skattemessig behandling av forhandlerleasede biler i datterselskapet AI Lease AS tett. Den 29. november 2017 avsa Høyesterett sin dom, hvor staten v/Skatt øst sin anke på dommen fra Borgarting Lagmannsrett ble forkastet. Dommen var enstemmig; 5-0 til Subaru! Resultatet har s...

Statsbudsjettet 2018

Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2018. Regjeringen fortsetter å følge linjen fra skattemeldingen og de signalene de har gitt de senere årene. Det er dermed ingen store overraskelser, men et budsjett for forutberegnelighet og stabilitet. Det er en fordel for norsk næringsliv, så vel som for Norge i konkurranse ...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder hos Foretaksregisteret, slik at man starter prosessene i tråd med disse ...

Omdannelse ANS/DA/KS til aksjeselskap

Fra RSM Nyhetsbrev 7/2017 Har du fortsatt ikke omdannet deltakerlignet selskap til aksjeselskap? Husk at fristen for å gjøre dette i 2017 er 1. juli, og at du må starte med omdannelsen i god tid før dette. Les mer i Nyhetsbrev 1/2017 eller ta kontakt med partner og advokat Johan Engelschiøn.   Les hele nyhetsbreve...

Frokostseminar 1.feb i Oslo: Dokumentavgiftsfri omdannelse av DLS til AS

Velkommen til frokostseminar Fra og med 1. januar 2016 ble det åpnet for at eiendomsselskaper som er organisert som ansvarlig selskap, selskap med delt ansvar, kommandittselskap, m.v. kan omdannes til aksjeselskap med fritak for dokumentavgift. Før disse fritaksreglene kom var det mange eiendomsselskaper som var låst ...

Nyhetsbrev 8/2016 - Statsbudsjettet for 2017

De viktigste endringene for skatt og merverdiavgift Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til Statsbudsjett for 2017. Det er i stor grad en oppfølging av skattemeldingen som kom sammen med statsbudsjettet i fjor, men inneholder også noen nye elementer. Budsjettet er ikke ferdig forhandlet med re...

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling

Frister for gjennomføring av fisjon, fusjon og avvikling   Høsten er høysesong for reorganisering av virksomheter i form av fusjon, fisjon, avvikling og omdanninger. Dersom man ønsker at en fusjon, en avvikling eller en annen reorganisering skal få virkning i inneværende år, er det viktig å være klar over fristene som gjelder ho...

OECDs BEPS: konsekvenser for små og mellomstore virksomheter

OECD og G20-landenes BEPS-prosjekt (Base Erosion and Profit Shifting) er et internasjonalt arbeid mellom skattemyndighetene i landene for å motvirke overskuddsflytting og uthuling av landenes skattegrunnlag. Norge deltar aktivt i prosjektet, som med 15 anbefalte tiltakspunkter allerede har medført og vil medføre betydelige endringer i nasjonale ...

Nyhetsbrev 4/2016

SKATTE- OG AVGIFTSENDRINGER:   REVIDERT BUDSJETT FOR 2016 OG SKATTEFORLIKET OM SKATTEREFORM Regjeringen har lagt frem revidert statsbudsjett for 2016, og det såkalte «skatteforliket» ble også fremlagt (finanskomitéens innstilling om fortsettelse av skattereformen). Nedenfor omtaler vi de sentrale punktene i diss...

Nyhetsbrev 3/2016

NYHETSBREV 3/2016 Du kan i denne utgaven lese mer om innskjerping av rentebegrensningsregelen for kommandittselskaper og indre selskaper. Vi anbefaler:   Med innskjerpelser i adgangen til å fradragsføre renter på ekstern gjeld, bør eiendomsselskaper og andre selskaper organisert som ANS, KS eller IS vurderes omdannet innen 1. ...

Nyhetsbrev 2/2016

I dette nummeret kan du lese mer om: Aksjonærlån og utbytte – viktige unntak Ny aldergrense i bedrifter må innføres før 1. juli Advokatfirmaer og skatt: Kontingenter   AKSJONÆRLÅN OG UTBYTTE - VIKTIGE UNNTAK Finansdepartementet har fastsatt forskriftsbestemmelser som gir enkelte unntak fra de...