Lars Løyning
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjenester : Revisjon, Risikostyring
Sector : Shipping
Biografi

Lars er partner i RSM Norge og har mer enn 25 års erfaring innenfor revisjon og rådgivning. Han har erfaring som rådgiver i alle faser i en virksomhets livssyklus; fra etablering til oppkjøp, fusjon, fisjon, generasjonsskifte, salg og avvikling. Lars er International Contact Partner og oppdragsansvarlig revisor. Han bistår i tillegg med etablering og evaluering av virksomheters eierstyring og selskapsledelse, samt strukturering av virksomheter. Hans revisjonserfaring dekker mange bransjer og både små og store selskaper, og han er leder for Bransjegruppe Shipping. Lars har også betydelig erfaring med styreverv innenfor eiendom, transport, vedlikehold og IT. Han har vært meddommer i Oslo Tingrett i 12 år og har for øvrig erfaring som partsrepresentant og vitne i retten.

 

Arrangementer

Endringer i Norsk anbefaling om Eierstyring og Selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) lanserte 14. oktober 2021 en ny versjon av Norsk anbefaling om Eierstyring og Selskapsledelse som gjelder fra og med regnskapsåret 2021. Endringene gjelder anbefalinger om bærekraft, sammensetning av valgkomiteen, avtaler med tilknyttede parter og lønn og godtgjørelse til selskapets led...

Økonomistyring i krisetider

Flere virksomheter opplever i disse dager at inntektsgrunnlaget helt eller delvis forsvinner. Vi vet ikke når det vil gå over og hvordan verden ser ut på den andre siden. Det er derfor viktig å få kontroll over økonomi og likviditet for å kunne styre gjennom krisen. Vi har laget en liste med syv forhold vi mener er viktige å fokuse...

Rederiskatt – forslag til lovtekst

I desember 2017 kunngjorde Finansdepartementet at rederiskatteordningen var godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny 10 års periode fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027, se nærmere omtale i RSM Nyhetsbrev 21 | 2018. Godkjennelsen innebar at gjeldene regelverk kunne videreføres med noen unntak som i hovedsak gjelder bareb...

Nytt om shipping: ESA har godkjent rederiskatteordningen for 10 nye år

Finansdepartementet kunngjør at rederiskatteordningen nå er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) for en ny periode, fra 1. januar 2018 til 31. desember 2027. Godkjenningen innebærer at ordningen kan videreføres med enkelte unntak som i hovedsak gjelder bareboat-utleie.  Norges rederiskatteordning fritar skipsfart for alminn...