Norge
Languages

Languages

Eystein Hjelme
Partner


Kontor : RSM Oslo
Tjeneste : Revisjon
Biografi

Eystein er partner og oppdragsansvarlig revisor i RSM. Han er statsautorisert revisor fra 1995 og har tidligere arbeidet i Skatteetaten og i KPMG. Begynte i 2006 i Kjelstrup & Wiggen AS og ble her partner i 2007.
Han arbeider nå med selskaper innenfor SMB-segmentet og hovedsakelig innenfor restauranter, arkitekter, shipping, entreprenører og investeringsselskaper.  

News articles

SkatteFUNN – Revisors rolle ved attestering av SkatteFUNN-prosjekter

7. mai 2020
Finanstilsynet har i brev datert 12. februar 2020 avgitt en rapport i forbindelse med tilsyn av et revisjonsselskaps oppdrag knyttet til SkatteFUNN-attestasjon og finansiell revisjon av revisjonsklient. Rapporten er skrevet på bakgrunn av det konkrete SkatteFUNN-oppdraget, men uttrykker også generelle krav og forventninger til revisor i ...

Skattefradrag for rådgivningskostnader i forbindelse med SkatteFUNN-søknad

6. mai 2020
Grunnleggende om SkatteFUNN Selskaper med forsknings- og utviklingsprosjekter kan søke finansiering til prosjektet gjennom SkatteFUNN-ordningen. Finansieringen gis ved at selskapet får en andel (19 % for inntektsåret 2020) av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Søknad til SkatteFUNN kan være tidkrevende og ...

SkatteFUNN: Skattefradrag og tilbakeføring av underskudd

6. mai 2020
SkatteFUNN-prosjekter får skattefradrag for kostnader tilknyttet forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Om det fastsatte fradraget overstiger utlignet skatt, utbetales det overskytende beløpet i skatteoppgjøret. Fradrag for tilbakeføring av underskudd som følge av midlertidige regler (Covid-19), vil ikke påvirke beregningen av FoU-fra...

SkatteFUNN: Forlengelse av prosjekt

6. mai 2020
Godkjente og igangsatte SkatteFUNN-prosjekt som blir forsinket som følge av Covid-19 kan søke om forlengelse i ett år.  For å få utvidet perioden må virksomheten sende inn ny søknad. Denne må sendes inn året etter opprinnelig utløpt godkjenning; dvs. om prosjektet ble godkjent for 2019 og 2020 så må virksomheten søke på nytt ...

Finansdepartementet presiserer SkatteFUNN og forbudet mot støtte til kriserammede virksomheter

5. mars 2020
Grunnleggende om SkatteFUNN Norges forskningsråd administrer ordningen SkatteFUNN, som gir støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU). Støtten gis i form av et skattefradrag for en andel av FoU-kostnadene til prosjektet. Statsstøttereglene begrenser imidlertid hvor mye offentlig støtte som tillates i finansieringen av et FoU-p...

SkatteFUNN – nye regler fra 2020

17. januar 2020
Det er vedtatt en del endringer i reglene for SkatteFUNN med virkning fra 1. januar 2020. I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over de viktigste nyhetene for selskaper med SkatteFUNN-prosjekter i 2020. Maksimal timesats for egenutført FoU er økt fra 600 til 700 kroner for 2020, og satsen gjelder også ved innkjøpt forskning og ...

SkatteFUNN – avklaring vedr. kriserammede selskaper

6. desember 2019
Finansdepartementet kom nylig med en avklaring som slår fast at vurderingen av om et selskap er kriserammet skal gjøres på det tidspunktet Forskningsrådet godkjenner SkatteFUNN-søknaden. Dette fremgår av en tolkningsuttalelse Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt fra seksjonen som har ansvaret for gruppeunntaksforordningen i ES...

Dispensasjon fra kravet om SAF-T regnskap

15. oktober 2019
Skattedirektoratet har nylig avgitt en prinsipputtalelse om dispensasjon fra kravet til å gjengi elektroniske opplysninger i standardisert form (SAF-T regnskap). Fra 1. januar 2020 skal alle som har bokføringsplikt etter norsk lov kunne gjengi bokførte opplysninger i standardisert form, SAF-T format (les mer om SAF-T her). Etter Bokfø...

SAF-T trer i kraft 1.1.2020

19. september 2019
Rapporteringsstandarden SAF-T er ikke lenger bare «på vei». Fra nyttår er det krav om at bedrifters økonomisystemer er tilpasset de nye reglene for pliktige rapporter. Dersom ditt økonomisystem er tilpasset SAF-T reglene og du allerede har fått dette bekreftet fra systemleverandøren, så behøver du ikke å lese lenger. Dersom du ikk...

SkatteFUNN i kriserammede virksomheter - risiko for krav om tilbakebetaling?

4. september 2019
Flere selskaper har de siste årene fått innvilget støtte til forskning og utvikling under SkatteFUNN-ordningen selv om de har hatt lav eller negativ egenkapital.  En rekke artikler, blant annet i Dagens Næringsliv, omtaler at det er risiko for at slike selskaper vil kunne få krav om å betale tilbake SkatteFUNN-midler. Utfordringen er...

Krav om å bruke elektronisk faktura ved offentlige innkjøp

8. mai 2019
Fra og med 2. april 2019 skal fakturaer som vedrører anskaffelser etter anskaffelsesloven og som gjelder leveranser av varer eller tjenester på minst 100.000 eks. merverdiavgift faktureres elektronisk. Dette er regulert i Forskrift om elektronisk faktura i offentlige anskaffelser som ble fastsatt 1. april 2019, med ikrafttredelse dagen etter....

SkatteFUNN når selskapet har tapt halvparten av egenkapitalen

28. mars 2019
I siste utgave av Skatte-ABC skriver Skattedirektoratet at selskaper som har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen skal være ekskludert fra SkatteFUNN.   Bakgrunnen for dette er at offentlig støtte i form av SkatteFUNN-fradrag må ligge innenfor EUs regler om offentlig støtte, jf. Artikkel 8 i forordning (EU) nr. 651/2014 (g...

Dokumentasjon av estimater i årsregnskapet

12. januar 2018
Vi har passert nyttår og regnskapsmessig er det tid for å avslutte det gamle året. Formålet med denne artikkelen er å komme med noen nyttige tips til deg som aksjonær, regnskapsansvarlig eller som på annet vis er involvert i prosessen for avleggelse av årsregnskapet.   Alle balanseposter som ikke er klart...