Rentebegrensningsreglene

Oppdatert per 27. april 2022

bygning_skatt.png

Alle virksomheter kan som utgangspunkt kreve skattemessig fradrag for gjeldsrenter. Rentebegrensningsreglene begrenser imidlertid fradragsretten for renter i enkelte tilfeller. 

Formålet med rentebegrensningsreglene er å motvirke at internasjonale konsern bruker rentefradrag for å gjøre skattetilpasninger, ved å redusere overskudd i land med høy skattesats. Reglene skal derfor bidra til likere konkurransevilkår mellom nasjonale og internasjonale virksomheter.

Rentebegrensningsreglene består av to regelsett:

 • Konsernregelen for selskap i konsern (gjelder fra og med 2019)
 • Nærståenderegelen for selskap utenfor konsern, samt selskap i konsern som ikke rammes av konsernregelen (gjelder fra og med 2014)

Rapportering ifm skattemeldingen

I forbindelse med den nye konsernregelen er det to nye skjemaer med tilhørende veiledninger:

Artikkel på Estate Nyheter: Rentebegrensningsreglene – Omfattende rapporteringsplikt fra 2019

Konsernregelen

Det følger av IFRS hvilke selskap som inngår i konsern, og konsernregelen gjelder alle selskap som kunne ha vært konsolidert inn i konsernregnskap etter IFRS (selv om det ikke gjøres). 

Terskelbeløpet for konsernregelen er MNOK 25, så hvis samlede netto rentekostnader i den norske delen av konsernet er under terskelbeløpet skal konsernregelen ikke anvendes. Nærståenderegelen kan likevel være aktuell. Konsernet kan velge å unnlate å kreve fradrag for deler av rentekostnadene for å holde seg under terskelbeløpet.

Egenkapitalbasert unntaksregel

Konsernet kan unngå rentebegrensning selv om netto rentekostnader overstiger terskelbeløpet på MNOK 25 ved å benytte den egenkapitalbaserte unntaksregelen. 

Unntaksregelen kan anvendes av:

 • Konsern som har en høyere egenkapitalandel i den norske delen av konsernet enn egenkapitalandelen i det globale konsernet (+/- 2 %). 
  • Helnorske konsern er alltid unntatt rentebegrensning etter dette unntaket.
 • Enkeltselskap med høyere egenkapitalandel enn egenkapitalandelen i det globale konsernet (+/- 2%) (kun aktuelt om den norske delen av konsernet ikke kan påberope seg egenkapitalunntaket for konsernet som helhet).

Beregningen av egenkapitalandelen i unntaket følger kompliserte regler, og det er ikke tilstrekkelig å sammenligne egenkapitalen i årsregnskap og konsernregnskap.

Et konsern eller et enkeltselskap i et konsern som oppfyller vilkårene, kan likevel velge å ikke benytte seg av unntaket og få rentene begrenset etter hovedregelen. Det kan være aktuelt for å oppnå fradrag for fremførte renter for tidligere år, for eksempel fordi fradragsrammen er større enn årets rentekostnader eller fordi man ønsker å «rullere» fremførte renter for at de ikke skal rammes av begrensningen på maksimalt 10 års fremføring.

Dersom man påberoper seg den egenkapitalbaserte unntaksregelen, må skjema RF-1509 «Unntak for rentebegrensning for selskap mv. i konsern» fylles ut og attesteres av revisor.

Nærståenderegelen

En nærstående part er enhver som direkte eller indirekte eier eller kontrollerer (har bestemmende innflytelse over) et selskap, men etter innføringen av konsernregelen er nærståenderegelen kun aktuell for nærstående utenfor konsern. Det kan for eksempel være:

 • En som eier akkurat 50 % og ikke har kontroll alene.
 • Personlige eiere som eier 50 % eller mer.
 • Kommune, fylke og stat som eier 50 % eller mer.
 • Eiere som har andre eierformer og ikke kan inngå i konsern, og som eier 50 % eller mer.

Ved indirekte eierskap er det tilstrekkelig at eierandelen er minst 50 % i hvert ledd, selv om den indirekte eierandelen skulle bli lavere enn 50 %.

Terskelbeløpet for nærståenderegelen er MNOK 5. Om selskapets netto rentekostnader overstiger terskelbeløpet på MNOK 5 (inkluderer eksterne renter, selv om det kun er renter til nærstående som kan avskjæres) kommer nærståenderegelen til anvendelse. Selskapet kan velge å unnlate å kreve fradrag for deler av rentekostnadene for å holde seg under terskelbeløpet.

Sikkerhetsstillelse

Sikkerhetstillelse fra nærstående likestilles med lån fra nærstående, men bare for den delen av lånet det er stilt sikkerhet for. 

Eksempler på sikkerhetsstillelser som rammes:

 • Rettslig bindende sikkerhetsstillelser (avtalebaserte) – for eksempel garantier, pantsettelser, kausjoner mv.
 • Ikke rettslige sikkerhetsstillelser (uformelle) – for eksempel erklæringer og «comfort letters».

Om verdiene reflekteres i låntakeren selv, finnes unntak for visse typer sikkerhetsstillelser: 

 • Sikkerhetsstillelse fra et nærstående underliggende selskap, såkalte oppstrømsgarantier.
 • Pant i eierandel i låntakeren eller fordring mot låntakeren.

Beregning av fradragsberettigede renter («EBITDA-regelen»)

Om konsern eller selskap er over terskelbeløpet og ingen unntak kan anvendes, så skal det beregnes et «skattemessig EBITDA» per selskap for å finne hvor mye renter som kan fradragsføres. Fradragsrammen er 25 % av «skattemessig EBITDA», slik at ved høy «skattemessig EBITDA» kan man få fradrag for alle rentekostnadene.

Renter til fremføring fra tidligere år

Avskårede netto rentekostnader kan fremføres til fradrag i de påfølgende 10 år. Rentekostnader til fremføring skal fradras før årets netto rentekostnader, slik at det er mulig å «rullere» rentene for at de ikke skal «gå ut på dato».

Om rentebegrensningsreglene ikke anvendes fordi man er under terskelbeløpene eller påberoper seg den egenkapitalbaserte unntaksregelen, kan det likevel lønne seg å la seg omfatte av rentebegrensningsreglene for å:

 • utnytte en fradragsramme som er større enn netto renter, eller
 • «rullere» rentene slik at tidsperioden på 10 år forlenges.

Les mer: RSM Informerer om Rentebegrensningsreglene

Har du spørsmål til rentebegrensninsreglene eller behov for bistand? Kontakt gjerne en av våre eksperter i dag!