Norge
Languages

Languages

SkatteFUNN

oppdatert per 27. februar 2019

Financial Services_offset_299923_low res.jpg

Skal din bedrift søke SkatteFUNN i år? Det kan lønne seg. Dersom din bedrift har aktiviteter som frembringer nye eller forbedrede produkter, tjenester eller produksjonsprosesser er det nemlig gode muligheter for å få økonomisk støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. 

Les videre for å lære mer om ordningen. 

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning, spesielt utviklet for norske bedrifter som arbeider innen forskning og utvikling. Ordningen ble etablert i 2002 med et formål om å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling. 

SkatteFUNN gjelder for alle foretak, i alle bransjer og uavhengig av størrelse og selskapsform, så lenge foretaket er skattepliktig i Norge. Generelt kan små bedrifter motta et forholdsvis større tilskudd enn store bedrifter. Forskning som bidrar til helt ny kunnskap vil også gi rett til større tilskudd enn utviklingsprosjekter som baseres på videreutvikling av eksisterende kunnskap. 

Derfor bør ikke din bedrift glemme å søke SkatteFUNN

Små- og mellomstore bedrifter kan få 20% av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret, mens store bedrifter kan få 18% gjennom SkatteFUNN. Dette kan være svært lønnsomt for bedrifter som behøver litt ekstra for å finansiere et prosjekt. 

Ditt foretak kan søke om godkjenning for deres forsknings- og utviklingsprosjekt uavhengig av tema, næring og selskapsform. 

For at din bedrifts FoU-prosjekt skal bli godkjent må det:

  • Være målrettet og avgrenset. 

  • Handle om utvikling av en ny/forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften. 

Det er forøvrig Forskningsrådet som vurderer om prosjektet oppfyller vilkårene for å motta støtte. For at Forskningsrådet skal kunne vurdere din bedrifts søknad, må bedriften være skattepliktig til Norge. Det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt. Bedrifter som ikke behøver å betale skatt, får støtten utbetalt fra Skatteetaten via skatteoppgjøret

Slik kan foretaket søke om SkatteFUNN

For å få godkjent prosjektet, må foretaket søke etter nærmere bestemte regler hos Forskningsrådet. Se en oversikt over hvordan søknaden bør forberedes her

Søknaden må sendes innen 1. september for garantert behandling innen slutten av året. Da kan støtten mottas i det inneværende året, og inkluderer da kostnader for hele året. Foretaket kan opprette en søknad hos Forskningsrådet. 

Det kan også være nyttig å vite at: 

  • Støtten gis i form av reduksjon i betalbar skatt. 

  • Deltakerne i prosjektet skal føre timelister.

  • Alle kostnader skal dokumenteres i et prosjektregnskap, som en ekstern revisor skal gjennomgå og attestere i tilknytning til foretakets årlige skattemelding. 

  • Dersom prosjektet blir forsinket, vil det være mulig å forlenge støtteperioden dersom foretaket søker om dette. 

  • Det stilles ikke noen krav til at støtten må refunderes dersom prosjektet ikke gir resultater. 

  • Brukerundersøkelser viser at det i stor grad er enkelt å søke støtte gjennom SkatteFUNN. 

Det finnes ulike konsulentfirmaer som tilbyr tjenester i forbindelse med søknadsprosessen og rapporteringen mot en andel av innvilget fradrag. Det er også mulig å få god og detaljert hjelp hos Forskningsrådet. Der det er mulig anbefales det likevel at virksomheten utarbeider søknaden på egenhånd, etter en fastlagt mal. 

Ved å besvare spørsmålene i søknaden selv vil virksomheten få bedre oversikt over prosjektet, bli mer bevisst på prosjektets problemstillinger, selve prosjektforløpet, hoved- og delmål med aktivitetene og hva som kreves av prosjektet til enhver tid. 

RSM Advokatfirma og RSM Norge 

RSM Advokatfirma er tilknyttet RSM Norge, og yter juridiske tjenester med hovedvekt på skatt, merverdiavgift, selskapsrett og transaksjoner. Vi har et team av dyktige advokater, jurister og skatterådgivere, som fungerer som både fagavdeling innen skatt og avgift for revisjonsfirmaet RSM Norge, og som et selvstendig advokatfirma. 

Les mer: Skatteadvokat

Gjennom vårt internasjonale RSM-nettverk har vi tilgang på bred kompetanse på tvers av fagfelt og land. RSM Advokatfirma er spesialisert på skatt, avgift, selskapsrett, transaksjoner og internprising, og bistår deg og din virksomhet ved behov. 

Har du spørsmål knyttet til skattetjenester? Ta gjerne kontakt med ditt lokale kontor i dag. 

Kontakt
 

johan_.jpg

Johan K. Engelschiøn
Partner | leder RSM Advokatfirma

synne_web_.png

Synne Bjotveit
Partner

Marianne Brockmann Bugge
Partner

Morten Hereng Christophersen
Partner

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss