Eiendomsskatt Trondheim

eiendomsskatt_trondheim.png

OPPDATERT PER 25. FEBRUAR 2022

Vi vil i denne artikkelen gjennomgå reglene som regulerer hvilke typer eiendommer i Trondheim det utskrives eiendomsskatt på og hvordan eiendomsskatten beregnes.

Grunnleggende om eiendomsskatt i Trondheim

I Norge er eiendomsskatt en kommunal skatt, og det er opp til hver enkelt kommune om det skal innføres eiendomsskatt, hvilken sats som skal brukes og hvilke typer eiendommer som skal omfattes. Takstene ligger i utgangspunktet fast i ti år, men det kan gjøres ny taksering innenfor tiårsperioden i spesielle tilfeller.

Trondheim sender ut skatteseddel i løpet av februar måned hvert år, som viser hva man skal betale i eiendomsskatt.

Følgende satser gjelder for eiendommer i Trondheim kommune for 2022:

  • Bolig- og fritidseiendom - 3,2 promille
  • Næringseiendom og ubebygd tomt - 4,2 promille
  • Anlegg som fortsatt beskattes som verk og bruk - 6,05 promille (for tidligere Trondheim) eller 7,0 promille (for tidligere Klæbu kommune)

For bolig- og fritidseiendom gjelder et bunnfradrag på kr 550 000 for 2022. Det gis ett bunnfradrag per selvstendige boenhet.

Denne artikkelen dreier seg om eiendomsskatt i Trondheim kommune, men vi har også skrevet en artikkel med generell informasjon om eiendomsskatt.

Hvilke eiendommer utskriver Trondheim kommune eiendomsskatt på?

Trondheim kommune utskriver eiendomsskatt på all fast eiendom, det vil si bolig- og fritidseiendom, næringseiendom, ubebygde tomter og anlegg som i en overgangsperiode fortsatt beskattes som verk og bruk.

Ved siden av de obligatorisk fritatte eiendommene, har kommunen også adgang til å frita enkelte andre eiendommer etter søknad basert på kriterier angitt i eiendomsskatteloven (§ 7).

I Trondheim kommune vurderes søknader om fritak etter følgende kriterier:

  • Eiendommene må være eid av stiftelser eller institusjoner som tar sikte på å være til nytte for kommunen, et fylke eller staten
  • Av disse igjen er det kun eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke-kommersiell virksomhet som arbeider innenfor livssyn, helse, sosialt arbeid, oppvekst, idrett, og kultur som gis fritak etter §7
  • All kommersiell virksomhet skal betale skatt på vanlig måte

Taksering av næringseiendommer

Trondheim kommune takserer alle næringseiendommer etter metode beskrevet på Trondheim kommunes nettsted.

Kommunen har i samarbeid med andre eiendomsaktører foretatt prisanalyser for å komme frem til informasjon om kvadratmeterpriser for tomt og bygninger. Kommunen har videre innhentet grunnlagsdata fra godkjente bygningstegninger og fra Eiendomsregisteret i Brønnøysund. Basert på kvadratmeterprisene og grunnlagsdataene fastsettes en sjablongtakst.

Deretter foretas en konkret og skjønnsmessig vurdering av hver enkelt eiendom for å komme frem til endelig takst. Den skjønnsmessige vurderingen knytter seg til standard og beliggenhet for eiendommene. Eiendommene skal besiktiges utvendig.

Taksering av boligeiendommer

Fra og med 2021 har Trondheim endret reglene for fastsettelse av eiendomsskatt for boligeiendom. Heretter verdsetter kommunen boligeiendommer ved bruk av boligverdi fastsatt av Skatteetaten.

Skatteetaten fastsetter en formuesverdi for hver enkelt bolig med utgangspunkt i gjennomsnittlige kvadratmeterpriser fra Statistisk sentralbyrå, basert på følgende:

  • Boligtype (enebolig, rekkehus, tomannsbolig, kjedet enebolig eller leilighet)
  • Opprinnelig byggeår
  • Boligens areal (P-ROM eller BOA)
  • Beliggenhet (kommune, samt om det er tett eller spredt bebyggelse)

For fritidsboliger, næringseiendommer, ubebygde tomter og nyere boliger som ennå ikke har fått fastsatt boligverdi av Skatteetaten takseres disse særskilt av Trondheim kommune.

Overgangsordning

Det har etter vår forståelse vist seg at omleggingen til å bruke Skatteetatens beregnede verdier som grunnlag for eiendomsskatt i Trondheim har gitt urimelig utslag på eiendomsskattetakstene for flere boliger i samme kommune.

Finans- og organisasjonskomiteen i Trondheim kommune vedtok i utgangspunktet å be kommunedirektøren om å kartlegge de skattyterne som kunne få urimelige utslag av at statens boligverdier legges til grunn.

Videre ble det besluttet at ingen skulle få en endring i taksten på mer enn 10 %, verken opp eller ned. For bystyrets behandling ble det imidlertid inntatt et tilleggsnotat der det fremgår at dette ikke lot seg gjøre under de gitte juridiske og økonomiske forutsetninger.

På bakgrunn av saker som har kommet frem, er det vår forståelse at kommunen vil foreta en ny taksering for eiendomsskatteformål i Trondheim, som er ment å korrigere for disse utslagene, i løpet av 2021 og 2022.

RSM Advokatfirma kan bistå med å påklage vedtak

RSM bistår jevnlig med gjennomgang av eiendomsskattetakster, og har lang erfaring med klagesaksarbeid i mange av landets kommuner, deriblant eiendomsskatt i Oslo, Bergen og Trondheim. Erfaringene våre viser at det er vel anvendt tid å gjennomgå eiendomsskattetakstene.

Særlig kan det være verdt å gjennomgå taksten for næringseiendom. I og med at kommuner gjør konkrete vurderinger, er det fornuftig å påse at alle sider av eiendommen som har betydning for markedsverdien kommer frem og blir tatt hensyn til ved takseringen. For store næringseiendommer vil selv små korrigeringer kunne gi store utslag for eiendomsskattetaksten.

Ta kontakt med en av våre skatteadvokater for mer informasjon eller bistand i forbindelse med eiendomsskatt i Trondheim.

 

Les mer om eiendomsskatt i følgende kommuner: Oslo  |  Arendal og Kristiansand  |  Bergen  |  Stavanger og Sandnes 

Kontakt OSS
 

Morten Hereng Christophersen
Partner

 

sanaz_web_230x230.png

Sanaz Ormaz Ferdowsi
Advokatfullmektig
 

ane-ingeborg_web.png

Ane-Ingeborg Bakken-Simsø
Advokatfullmektig
 

HVORDAN KAN VI HJELPE DEG?

Bruk kontaktskjema for å sende oss en melding eller få kontaktinformasjon til våre kontorer.

Kontakt oss