Det kom ingen større skatteendringer i revidert nasjonalbudsjett i dag, selv om det skjer mye på skatteområdet for tiden. Regjeringen har varslet at den jobber med ny exit-skatt og skatt på privat konsum i selskap (“monsterskatten”). Skatteutvalgets forslag til ny skattereform før jul skapte også mye debatt om bl.a. økt boligskatt, ny arveskatt og nye regler for innbetalt kapital. Det har blitt spekulert i hva som kanskje kunne dukke opp i revidert nasjonalbudsjett i dag, men det ble som ventet; et revidert budsjett uten større skatteendringer. 

Les mer om de viktigste endringene:
 

  • Fritak for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon
  • Økte kostsatser for pendlere og langtransportsjåfører
  • Lavere skatt for pensjoner 
  • Endringer i VOEC-ordningen (mva. på e-handel)
  • Endringer i merverdiavgift på salg av elektroniske aviser  
  • Justering av produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk
  • Omstridt grunnrenteskatt på havvind utsettes  

 

Fritak for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon

Regjeringen foreslår fritak for elavgift ved deling av lokal energiproduksjon på opptil 1 000 kW, med virkning fra 1. oktober 2023. Fritaket betyr at flere borettslag, boligsameier og næringsbygg kan produsere strøm fra for eksempel solcellepanel på tak eller i fasade, med fritak for elavgift og nettleie for den kraften som er produsert og forbrukt lokalt.

Det vil likevel være mulig å ha større anlegg på en eiendom, men produksjon som overstiger grensen, vil ikke få fritak for elavgift.

Grunnen til at reglene foreslås med virkning først fra 1. oktober, er at nettselskapene trenger tid til å legge til rette for systemtekniske løsninger. Departementet vurderer at fritaket i elavgiften er forenlig med reglene om offentlig støtte etter EØS-avtalen.


Økte kostsatser for pendlere og langtransportsjåfører 

Regjeringen foreslår at pendlere og langtransportsjåfører skal få økt satsen for skattefri dekning av kost. For pendleropphold på brakke, pensjonat eller hybel uten kokemuligheter økes satsen fra NOK 177 til NOK 250 og for langtransportsjåfører som har fravær fra hjemmet i 24 timer økes satsen fra NOK 300 til NOK 350. Endringen skal gjelde fra 1. september 2023. 


Lavere skatt for pensjoner

Det er foreslått av regjeringen å redusere skatten for pensjonister med lav alderspensjon på inntil 4 500 kroner årlig. Det gjør de ved at innslagspunktene økes. Nytt er at pensjonen først blir skattlagt når den overstiger NOK 250 350, samt at det er lavere skattesats frem til NOK 373 650. Ingen pensjonister får høyere skatt av forslaget.

 

Endringer i VOEC-ordningen (mva. på e-handel)

I en rekke medier i dag kan man få inntrykk av at 350-kronersgrensen for innførselsavgift (25 %) på netthandel avvikles først med virkning fra 1. januar 2024. Vinklingen er litt tabloid, for selve fritaket ble opphevet allerede i 2020. 

Regjeringen foreslår nå å oppheve deklarasjonsunntaket som ble gitt samtidig med opphevelsen av fritaket i 2020. Dette ble gitt for å unngå opphoping av pakker til privatpersoner med lav verdi. Etter 1. januar 2024 skal all vareimport, også netthandelspakker til en samlet verdi under 350 kroner, deklareres ved innføring til Norge.

Selgere som ikke er registrert i det norske Merverdiavgiftsregisteret skal som hovedregel betale merverdiavgift ved innførsel av varer, men for varer til en verdi under 3000 kroner kan selger betale merverdiavgiften på et senere tidspunkt dersom selger er registrert i VOEC-registeret. 

VOEC står for "VAT on E-commerce" (mva. på e-handel). Utenlandske nettbutikker og markedsplasser som registreres i VOEC-registeret kan kreve inn merverdiavgift fra norske kjøpere for deretter å innbetale denne til norske skattemyndigheter. Ved innførsel av varene skal selger oppgi sitt VOEC-nummer for å sikre rett mva-behandling. 

Avviklingen innebærer at innførsel av varer under 350 kroner der selger ikke har beregnet og betalt merverdiavgift, eller der VOEC-nummeret til selger ikke oppgis til tollmyndighetene ved innførselen, må deklareres på ordinær måte.

For å lette korrekt deklarering for de som er registrert i VOEC registeret vil det bli foreslått at VOEC-nummeret skal oppgis til tollmyndighetene digitalt. Departementet foreslår samtidig en ny betalingsordning for varesendinger under 3 000 kroner som deklareres av speditører i en samledeklarasjon. Forslaget innebærer at speditører mv. kan gå fra daglig til månedlig betaling med forfall den 18. i måneden etter innførselen.


Endringer i merverdiavgift på salg av elektroniske aviser

Tidligere var nyhetssendinger fritatt fra å beregne merverdiavgift, men dette ble opphevet fra 1. januar 2023, mens fritaket for elektroniske aviser og tidsskrifter ble videreført. Avviklingen av fritaket for elektroniske nyhetstjenester kan ha konsekvenser for enkelte aviser som benytter eller ønsker å utvide bruken av levende bilder og lyd. For å bøte på dette har regjeringen i dag sendt på høring et forslag som lemper på kravet til innhold av tekst og stillbilder for at en avis kan omsettes uten merverdiavgift. Konkret innebærer forslaget at kravet om at aviser «i hovedsak» (ca. 80 pst.) må inneholde tekst og stillbilder, endres til «en overveidende andel» (mer enn 50 pst.). Det vil si at aviser og tidsskrift vil være fritatt fra å beregne merverdiavgift på salg av publikasjonene så lenge levende bilder og lyd utgjør mindre enn 50 % av det samlede innholdet.


Justering av produktavgift på førstehåndsomsetning av fisk

Det beregnes produktavgift av all fangst fra norskregistrerte fartøy. Produktavgift er ment å justere for lavere trygdeavgift for fiskere og på bakgrunn av reviderte prognoser om høyere verdi på førstehåndsomsetning av fisk foreslår regjeringen at produktavgiften for fiskeri-, hval og selfangstnæringen reduserer med 0,1 prosentpoeng til 1,9 prosent med virkning fra 1. juli 2023. 

Som ventet kom det ikke endringer til den allerede foreslåtte grunnrenteskatten på havbruk. Regjeringens forslag til innføring av grunnrenteskatt på havbruk ble fremlagt i stortingsproposisjon den 28. mars i år. Finanskomiteens innstilling er ventet om knappe fem dager, den 16. mai og det er ventet at det da kommer mer detaljer om grunnrenteskatten.  


Omstridt grunnrenteskatt på havvind utsettes

Som følge av innspillene fra høringsrunden og behovet for mer tid til å utarbeide lovforslaget har regjeringen besluttet å utsette innføring av den omstridte grunnrenteskatten på havvind. Opprinnelig var det lagt opp til at grunnrenteskatten skulle få virkning fra 2023. Regjeringen melder at de nå tar sikte på å fremme forslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft for Stortinget i løpet av høstsesjonen 2023, med virkning fra inntektsåret 2024. Utsettingen påvirker ikke den vedtatte økningen fra 1 til 2 øre/ kWh i produksjonsavgift på landbasert vindkraft for 2023.

 


Les mer på statsbudsjettet.no
 

Sofia Intveen advokatfullmektig i RSM Advokatfirma, oppsummerer de viktigste endringene: