Ingunn Tunes
Partner | advokat

Biografi

Ingunn leder RSMs avdeling i Trøndelag. Hun er i tillegg advokat og partner i RSM Advokatfirma som både fungerer som juridisk avdeling for revisjonsfirmaet RSM Norge og som selvstendig advokatfirma med hovedvekt på skatt, avgift, selskapsrett/strukturering og transaksjoner.

Ingunn har tidligere erfaring fra Deloitte og PwC hvor hun har bistått som rådgiver innenfor både selskapsrett og transaksjoner, omorganiseringer og restruktureringer. I tillegg har hun lang erfaring med å bistå selskaper innenfor det arbeidsrettslige området, herunder ansettelser, permitteringer og oppsigelser.

Utenfor konsulentbransjen har hun erfaring fra EIKA banker hvor hun har vært ansatts om adm. banksjef og administrasjonssjef. I tillegg har hun vært oppnevn som bostyrer ved Sør-Trøndelag tingrett.

News articles

Hjemmekontor – hva må arbeidsgiver tenke på?

26. august 2021
En forventet økning i bruk av hjemmekontor innebærer at arbeidsgivere må være oppdatert på reglene som gjelder – og ha et bevisst forhold til om hjemmekontorbruk er en fast eller fleksibel ordning for den ansatte. Endelig begynner pandemirestriksjonene å lette, og flere og flere arbeidstakere vender tilbake til det fysiske kontoret. Å...

Covid-19 | Lønn og permitteringer

1. juli 2021
Oppdatert 7.10.2021  Covid-19 har medført en rekke endringer og justeringer i arbeidsrettslovverket som arbeidsgivere må forholde seg til.  Denne artikkelen vil gi en oversikt over de mest sentrale lovendringene: > Dagpenger > Omsorgspenger > Sykepenger Gjeldende regelverk Dagpenger F...

Revidert nasjonalbudsjett 2021

11. mai 2021
Regjeringen har lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2021, uten noen spennende endringer på skatte- og avgiftsområdet. Vi forventet flere detaljer om opsjonsskatt for selskaper i oppstarts- og vekstfasen, men det skal først avklares med ESA ift EØS-avtalen. Forslaget blir sendt på høring våren 2021, med sikte på at det fremmes forsla...

Arbeidstaker har som hovedregel ikke plikt til å opplyse om tidligere arbeidskonflikter

23. april 2021
Høyesterett avsa 18. mars 2021 en dom hvor oppsigelsen av en servitør i prøvetiden ble kjent ugyldig. Oppsigelsen var begrunnet i manglende pålitelighet, da servitøren ved ansettelsen ikke hadde opplyst om at han ble avskjediget av forrige arbeidsgiver grunnet trusler og samarbeidsproblemer. Dommen inneholder viktige avklaringer om arbeids...

Beredskapsvakt - arbeidstid eller hviletid?

23. april 2021
EU-domstolen har i to nye dommer (C-344/19 og C-580/19) fastslått at det må gjøres en konkret vurdering av om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid, der flere momenter må tas i betraktning. Om tiden i beredskap er arbeidstid eller hviletid er noe arbeidsgiver hele tiden må være bevisst på, da dette vil være avgjørende for hvor...

Hva må arbeidsgiver tenke på ved permitteringer?

26. februar 2021
Covid -19 har medført at mange har blitt permittert det siste året. Reglene om permittering er derfor mer aktuell nå enn noen gang tidligere. Permitteringer på grunnlag av Covid-19 Permittering kan iverksettes dersom det er midlertidig mangel på arbeid. Dersom koronaviruset bidrar til dette, så vil det være mulig å permittere ansa...

Høyesterettsdom: Bonusordninger for innleide arbeidstakere

14. januar 2021
Den 2. november avsa Høyesterett en dom som fastslo at innleide arbeidstakere hadde rett til resultatbasert bonus som om de var fast ansatt i foretaket de var utleid til. Dommen inneholder viktige avklaringer for individuelle bonusordninger, av relevans for både foretak med innleide ressurser, og bemanningsbyråer. Krevde bonus på linje ...

Regelendringer knyttet til permitteringer og dagpenger

5. november 2020
Med virkning fra 1. november 2020 er det vedtatt en rekke innstramninger i reglene om permittering og dagpenger grunnet Covid-19. Endringene trådte i kraft 1. november 2020, der ikke annet følger av artikkelen.  Følgende endringer i regelverket er vedtatt: Perioden på 26 uker hvor arbeidsgiver fritas for lønnsplikt er utvidet. ...

Endringer i permitteringsregler og bruk av egenmelding

4. juni 2020
Endringer i permitteringsreglene fra 1. september 2020 Regjeringen har i statsråd 29. mai lagt frem forslag om endringer i permitteringsreglene. Det foreslås at arbeidsgivers lønnsplikt i starten av permitteringen økes fra 2 til 10 dager, med virkning for permitteringer som iverksettes fra og med 1. september 2020. Samtidig foreslår Reg...